CAPITAL TOTAL 7.775.813 EUR
PORTOFOLIU 7.775.813 EUR
CAPITAL NECESAR 7.934.713 EUR
RATA MEDIE 14,1% p.a.

Contractul de împrumut Quanloop

 1. Dispoziții generale
  1. Termenii acestui Contract de împrumut se bazează și trebuie să fie respectați împreună cu Termenii și condițiile generale ale Quanloop publicate pe Platformă (denumite în continuare Termeni generali) și alți termeni menționați în Termenii generali. Expresiile și terminologia generală, inclusiv, dar fără a se limita la Împrumutat, Investitor, Platforma, Quanloop și un Utilizator, utilizate în acest Contract sunt descrise în Termenii Generali. Orice astfel de relații între Investitor și Împrumutat sau Quanloop care nu sunt reglementate de acest Contract sunt supuse Termenilor Generali sau altor documente legale publicate pe Platformă și legislației estoniene.
  2. Prezentul Contract de împrumut (denumit în continuare "Contract" sau "Contract de împrumut") este Contractul încheiat de Quanloop Usaldusfond (un fond de parteneriat limitat înregistrat în Estonia sub numărul de înregistrare 14496178 și având adresa legală la adresa Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Estonia, denumit în continuare "Împrumutatul"), și o persoană care a fost verificată și identificată de QUANLOOP OÜ (o societate înregistrată în Estonia sub numărul de înregistrare 16200698 și având adresa legală la Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Estonia, denumită în continuare Quanloop) pentru a utiliza platforma deținută și administrată de Quanloop în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale Quanloop publicate pe această platformă (denumită în continuare Investitor).
  3. Obiectul prezentului Contract este colectarea de împrumuturi pe termen scurt acordate în mod regulat de către Investitor Împrumutatului în limita sumelor de bani adăugate pe platformă și oferite de către Investitor Împrumutatului, fiecare împrumut pe termen scurt având o durată de douăzeci și patru (24) de ore în scopul finanțării entităților comerciale prin creditare comercială (denumit în continuare "Împrumut"). Investitorul încheie Contractul așa cum este prezentat în prezentul Contract, iar fiecare Împrumut pe termen scurt este încheiat în baza aceluiași Contract în care Investitorul și-a dat acordul de a încheia Contractul de Împrumut prin utilizarea banilor transferați din contul bancar al Investitorului în contul clienților Quanloop așa cum este prezentat în prezentul Contract.
  4. Prezentul Contract de împrumut este încheiat de către Investitor și Împrumutat pe Platformă (denumite în continuare Părți ale împrumutului sau fiecare separat Parte a împrumutului) după cum urmează: de către Investitor la deschiderea unui cont pe Platformă, acceptând Termenii și Condițiile generale Quanloop și adăugând bani pe Platformă, și de către Împrumutat, la semnarea unui acord de client cu Quanloop și dându-i mandatul de a gestiona relația dintre Părțile de împrumut așa cum este descrisă în prezentul Contract.
  5. Indiferent de reședința sau locația investitorului (sau a unui intermediar utilizat pentru investirea banilor), locul îndeplinirii tuturor performanțelor contractuale ale contractului este Republica Estonia. Orice trimitere a Contractului către o anumită oră se referă la ora fusului orar estonian (ora Europei de Est (EET) (UTC+02:00) în timpul iernii și ora Europei de Est (EEST) (UTC+03:00) în timpul verii). Întregul proces de împrumut al banilor, plata veniturilor din dobânzi, rambursarea principalului împrumutului, plata unei amenzi și retragerea banilor în contul bancar al investitorului are loc în Republica Estonia. Orice situație care nu este reglementată de prezentul contract ar trebui soluționată urmând documentația de natură juridică publicată pe platformă și legislația estonă.
 2. Investitorul confirmă faptul că:
  1. fiecare parte la împrumut a verificat și a identificat partea opusă înainte de a încheia Contractul;
  2. fiecare parte la împrumut a specificat părții opuse înainte de a face o propunere de a încheia Contractul de împrumut într-un mod care este suficient de bine definit și care indică intenția investitorului de a fi obligat din punct de vedere juridic prin Contractul care urmează să fie încheiat în cazul în care propunerea este acceptată și de a-și da consimțământul de a încheia Contractul de împrumut indicat printr-o declarație directă de intenție a Investitorului;
  3. sunt de acord cu Termenii generali și cu prezentul Acord.
 3. Investitorul confirmă faptul că:
  1. încheierea Contractului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acesta nu este în conflict cu nicio lege, cu actul constitutiv al Împrumutatului sau cu alte documente ori acorduri încheiate de Împrumutat;
  2. Împrumutatul a respectat în mod corespunzător legile și reglementările aplicabile acestuia (printre altele, Împrumutatul se află în posesia licențelor de activitate necesare funcționării lor) și a urmat practici comerciale sănătoase în activitățile sale;
  3. Împrumutatul este familiarizat cu Investitorul și are acces la informațiile personale ale acestuia împărtășite exclusiv cu acesta de Quanloop;
  4. Împrumutatul nu face nicio propunere publică de a primi bani din partea publicului în scopul depunerii și nici primirii de fonduri rambursabile în orice alt mod;
  5. Împrumutatul este dispus să împartă cu Investitorul veniturile din dobânzi provenite din finanțarea entităților comerciale prin creditare comercială; totuși, acesta comunică doar disponibilitatea de a se împrumuta la o condiție de piață adecvată, dar nu solicită un împrumut;
  6. Împrumutatul a respectat toate legile și restricțiile privind protecția mediului care sunt legate direct sau indirect de eliminarea poluării, a contaminării, a deșeurilor, a substanțelor toxice sau periculoase în mediul înconjurător sau eliminarea acestora pe un teren care este deținut sau utilizat altfel de Împrumutat. În conformitate cu cunoștințele Împrumutatului, nicio astfel de cerință de protecție a mediului nu a fost sau este în curs de a fi stabilită, a cărei respectare ar pune în pericol îndeplinirea obligațiilor care decurg din Contract.
 4. Investitorul confirmă faptul că:
  1. Investitorul a furnizat în timp util informații corecte către Quanloop și către Împrumutat;
  2. sursa banilor pe care Investitorul i-a transferat în contul bancar al clienților Quanloop este legală, iar aceștia au toate drepturile de a folosi acești bani și capacitatea de a dovedi acest lucru la cerere;
  3. Investitorul are suficiente cunoștințe despre legislația privind acordarea și luarea de împrumuturi, practici comerciale și riscuri;
  4. Investitorul a citit toate materialele de pe platformă și înțelege riscurile care pot apărea în urma acordării de împrumuturi Împrumutatului;
  5. banii transferaţi de către Investitor în contul bancar al clienților Quanloop nu provin din bugetul zilnic al familiei sale și nici din activitățile comerciale zilnice ale entității juridice, întrucât întârzierea în returnarea banilor ar duce la pierderi imprevizibile pentru familia sau afacerea Investitorului.
  6. prin menținerea unui sold pozitiv în contul Investitorului, Investitorul face o ofertă de a împrumuta bani Împrumutatului și este de acord să încheie Contractul de împrumut cu Împrumutatul în condițiile prezentului Contract și cu o rată a dobânzii anualizată bazată pe cele mai recente preferințe de portofoliu ale Investitorului.
 5. Autorizarea și mandatul Quanloop
  1. Investitorul permite fondului Quanloop să păstreze banii Investitorului în contul bancar al clienților Quanloop. Banii sunt păstrați gratuit în contul bancar al clienților Quanloop.
  2. Investitorul interzice Quanloop să opereze cu banii Investitorului în alt scop decât acela de a împrumuta bani Împrumutatului;
  3. Investitorul autorizează fondul Quanloop în vederea retragerii unor sume de bani din contul său pentru a le împrumuta Împrumutatului. Sumele ce ar trebui retrase sunt de câte un euro (1€), făcând o astfel de listă de contracte de împrumut separate pentru a finanța principala cerere publicată sub numele de Credit Partener. Banii retrași pentru a finanța împrumutul ar trebui să corespundă planului de risc bazat pe raportul împrumut/valoare (LTV), iar rata dobânzii Contractului de împrumut este rata dobânzii curente pe care Investitorul a stabilit-o în preferințele portofoliului său.
 6. Principalul împrumutului
  1. Principalul fiecărui împrumut acordat în temeiul prezentului contract este de un (1,00) euro.
 7. Termenul împrumutului:
  1. Termenul fiecărui împrumut în baza Contractului este întotdeauna o (1) zi calendaristică, care are douăzeci și patru (24) de ore.
 8. Rata dobânzii și planurile de risc
  1. Investitorul definește rata dobânzii anualizate în preferințele sale privind portofoliul.
  2. Rata dobânzii pentru o zi se calculează conform următoarei formule: rata dobânzii anualizată ÷ numărul total de zile din anul calendaristic în curs.
  3. Investitorul își diversifică portofoliul prin intermediul a trei planuri de risc: scăzut, mediu și ridicat. Fiecare plan de risc are o definiție diferită, așa cum se arată în secțiunea "Preferințe de portofoliu" din Termenii generali. Investitorul alege o rată a dobânzii diferită pentru fiecare plan de risc și limitează Quanloop în privința prezentării unei oferte de a împrumuta bani împrumutatului pentru creditele cu raporturi împrumut/valoare (LTV) mai mari.
  4. Rata dobânzii utilizată în oferta de împrumut este mai mică sau egală cu suma totală a valorii garanției creditului și a rezervei de subscriere pentru acest credit.
  5. Calculul dobânzii începe din momentul luării Împrumutului.
  6. Rata curentă a dobânzii anualizată utilizată pentru a împrumuta bani în temeiul prezentului Contract este înregistrată în Registrul de împrumuturi al investitorului de pe platformă.
  7. Împrumutatul rambursează dobânda înainte de data menționată în secțiunea "Plata dobânzii" din Condițiile generale.
 9. Calculul garanțiilor și al LTV
  1. Împrumutatul oferă garanții de credit pentru a garanta Contractul de împrumut. Gestionarea garanțiilor de credit se realizează în conformitate cu Politica de gestionare a garanțiilor Quanloop publicată pe platforma Quanloop.
  2. Raportul împrumut/valoare (LTV) se bazează pe valoarea garanției creditului și pe cota de rezervă de subscriere pentru acest credit. Calcularea raportului împrumut/valoare (LTV) se face conform formulei: Valoarea creditului ÷ (garanția de credit + cota de rezervă de subscriere pentru acest credit).
 10. Prezentarea unei oferte de a împrumuta bani Împrumutatului
  1. Investitorul face o ofertă de împrumut de bani, așa cum este descris în secțiunea "Acordarea și rambursarea creditului" din Condițiile generale.
  2. Quanloop nu ia în considerare ofertele făcute de Investitori pentru fondurile din afara Platformei.
 11. Acceptarea ofertei de a împrumuta bani de la investitor
  1. Împrumutatul alege să accepte sau să refuze oferta investitorului, așa cum este descris în secțiunea "Acordarea și rambursarea creditului" din Condițiile generale.
 12. Rambursarea împrumutului
  1. Împrumutatul rambursează principalul împrumutului în conformitate cu termenul împrumutului prin transferarea fondurilor în contul său de pe Platformă.
  2. Quanloop creditează contul Împrumutatului și debitează contul Investitorului de pe Platformă.
  3. În cazul în care Împrumutatul nu reușește să ramburseze principalul împrumutului la termenul împrumutului, Quanloop va continua așa cum se descrie în secțiunea "Acordarea și rambursarea creditului" din Condițiile generale.
 13. Alte dispoziții
  1. Împrumutatul poate împrumuta bani de la Investitor cel puțin o dată pe zi.
  2. Contractul de împrumut este încheiat în moneda euro;
  3. Quanloop și Împrumutatul consideră că Investitorul înțelege pe deplin riscurile împrumutului de bani, altfel, Investitorul ar fi informat Quanloop de contrariu.
 14. Obligațiile părților
  1. Împrumutatul se angajează să utilizeze Principalul împrumutului în scopul prevăzut în Termenii și condițiile generale ale Quanloop.
  2. În cazul în care Împrumutatul încalcă oricare dintre obligațiile specificate în Contract sau Investitorul ia la cunoștință despre o eventuală încălcare a obligațiilor specificate în Contract, Investitorul are dreptul să solicite prezentarea informațiilor de către Quanloop, cu privire la încălcarea sau utilizarea Principalului Împrumutului de către Împrumutat. Quanloop se angajează să prezinte răspunsul în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea Investitorului. Quanloop nu va fi răspunzător pentru depășirea termenului în cazul în care transmiterea răspunsului corespunzător nu este posibilă în termenul prevăzut, din motive atribuibile Investitorului (de exemplu, informații de contact inexacte).
  3. Quanloop este obligat să informeze Investitorul în termen de cinci (5) zile lucrătoare dacă:
   1. intervin modificări privind informațiile de contact ale Quanloop sau ale Împrumutatului (adresa de corespondență, adresa de e-mail, numere de telefon);
   2. Quanloop sau Împrumutatul a depus o cerere la instanța de judecată privind inițierea propriei proceduri de reorganizare;
   3. Quanloop, Împrumutatul sau o terță parte a depus o cerere la instanța de judecată pentru declararea falimentului Quanloop sau a Împrumutatului;
   4. intervin evenimente care pun în pericol buna executare a Termenilor și condițiilor generale (inclusiv depunerea unei creanțe fiscale împotriva Quanloop sau a Împrumutatului, pentru amânarea căreia Quanloop nu a reușit să ajungă la un acord cu autoritatea fiscală sau depunerea unei cereri privind protecția mediului sau în cazul exproprierii, punerii sub sechestru sau confiscării proprietății Quanloop sau a Împrumutatului sau în cazul apariției altor circumstanțe care afectează solvabilitatea Quanloop sau a Împrumutatului);
   5. oricare dintre confirmările Împrumutatului prevăzute în secțiunea 2 a Contractului se dovedesc a fi neadevărate.
  4. Investitorul și Împrumutatul se angajează să nu transfere drepturile și obligațiile care decurg din Contract către terți fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.
  5. Quanloop, Împrumutatul și Investitorul își vor îndeplini obligațiile în mod corespunzător, cu bună credință și grijă rezonabilă și în conformitate cu practicile stabilite.
  6. Quanloop, Împrumutatul și Investitorul sunt răspunzători pentru orice neîndeplinire sau executare necorespunzătoare a obligațiilor lor.
  7. Quanloop, Împrumutatul și Investitorul nu vor fi răspunzătoare pentru încălcarea obligației în cazul în care acest lucru este cauzat de forță majoră. Forța majoră include circumstanțe care depășesc controlul părții obligate, inclusiv intervenție ilicită a unui terț cu terțe părți (de exemplu, amenințare cu bombă, jaf bancar, etc.), precum și alte evenimente dincolo de controlul părții (de exemplu grevă, moratoriu, pană de curent, activități etc).
  8. Quanloop și Împrumutatul nu sunt răspunzătoare pentru serviciile sau informațiile furnizate de terți și nici pentru pierderile indirecte (de exemplu, pierderea profitului etc.) sau daune nemateriale provocate de către Investitor.
  9. Quanloop și Împrumutatul nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau pagubă care rezultă din modificările schimburilor valutare, a titlurilor de valoare sau a altor riscuri de investiții.
  10. Quanloop și Împrumutatul nu vor fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de ignoranța Quanloop sau a Împrumutatului a capacității unei persoane juridice sau a capacității unei persoane fizice.
  11. Quanloop și Împrumutatul sunt răspunzătoare pentru daune în cazul în care sunt cauzate de intenția Quanloop sau a Împrumutatului, cu excepția cazului în care legea nu prevede altfel.
  12. Întreaga sferă de răspundere a Quanloop și/sau a Împrumutatului în ceea ce privește un Investitor este limitată la suma de bani investită în Quanloop de către Investitor. În cazul în care Investitorul are reclamații cu privire la modul de îndeplinire a Contractului, Investitorul este obligat să le prezinte companiei Quanloop imediat, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile lucrătoare, începând cu data la care Investitorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință despre o astfel de reclamație.
  13. Investitorul este obligat să se asigure că informațiile sale (informații de contact, informații ale contului bancar, informații privind dreptul de reprezentare etc.) indicate în Contract sunt de actualitate și corecte pe durata valabilității Contractului. Investitorul este obligat să confirme exactitatea informațiilor în cazul în care Quanloop solicită o astfel de confirmare. Quanloop și Împrumutatul nu sunt responsabile pentru nicio pierdere sau daună cauzată de furnizarea unor informații incorecte (inclusiv absența datelor) de către Investitor.
  14. Investitorul va fi exclusiv răspunzător pentru pagubele cauzate prin acordarea accesului terților la contul său de e-mail sau la contul bancar sau alte informații cu privire la Contract și la îndeplinirea acordului către terți.
  15. Investitorul va despăgubi Quanloop sau Împrumutatul pentru orice pierdere suferită ca urmare a falsului în declarații, neraportarea acestuia sau neîntreprinderea unor astfel de modificări, conform cerințelor.
 15. Modificarea Contractului. Rezilierea Contractului
  1. Investitorul are dreptul de a-și schimba preferințele de portofoliu în orice moment. Noile rate ale dobânzii și bugetele de investiții vor intra în vigoare odată cu următorul Împrumut.
  2. Împrumutatul are dreptul de a refuza să împrumute banii și de a rezilia Contractul, fără notificare prealabilă:
   1. în cazul în care Investitorul nu furnizează un număr personal de cont IBAN corespunzător sau alte informații, inclusiv dacă Investitorul nu informează asupra modificării datelor sale sau nu confirmă informațiile sale atunci când Quanloop solicită confirmare;
   2. în cazul în care apare o suspiciune justificată potrivit căreia banii transferați de către Investitor în contul bancar al clienților Quanloop nu sunt legali sau orice confirmare a Investitorului prezentată în secțiunea 3 a Contractului poate fi neadevărată;
   3. Quanloop primește informații credibile conform cărora Investitorul este decedat sau eliminat;
   4. în cazul în care apare o altă situație în care nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Quanloop să continue executarea Contractului, ținând cont de toate circumstanțele și interesele reciproce ale părților.
  3. Quanloop va notifica Investitorul despre încetarea Contractului.
 16. Alți Termeni și condiții
  1. Litigiile care decurg din Contract sunt soluționate prin acordul Investitorului și al Împrumutatului. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul este soluționat la Tribunalul Districtual Harju din Estonia. Contractul este supus legilor din Republica Estonia.
  2. Notificările, acordurile, aprobările etc. legate de Contract sunt întocmite și trimise celeilalte părți a împrumutului sau reprezentantului părții împrumutului la adresa de e-mail indicată în Contract.
  3. Investitorul și Împrumutatul au convenit că orice obligație de notificare a Investitorului este îndeplinită în mod corect atunci când Quanloop a trimis informațiile corespunzătoare pe adresa de e-mail a Investitorului sau a reprezentantului acestuia, indicată în Contract în cadrul informațiilor contului Investitorului. Investitorul înțelege că, dacă își ascunde adresa de e-mail (prin utilizarea unui software, program sau serviciu care protejează e-mail-ul Investitorului) în timpul configurării contului pe Platformă, Investitorul nu va putea primi emailuri de la Platformă. Investitorul este exclusiv și pe deplin responsabil pentru acuratețea informațiilor folosite pentru crearea unui cont pe Platformă. Investitorul și Împrumutatul au convenit că orice obligație de a obține consimțământul (prealabil) al Investitorului este îndeplinită în mod corespunzător atunci când Quanloop a trimis informațiile privind aspecte referitoare la consimțământ și la solicitarea consimțământului pe adresa de e-mail a Investitorului sau a reprezentantului său indicată în Contract, iar Investitorul nu a declarat în mod expres, în termenul stabilit, faptul că Investitorul nu este de acord să continue Contractul sau nu își dă consimțământul. În orice caz, e-mailul trimis de Quanloop este considerat a fi primit de către destinatarul e-mailului în termen de trei zile de la trimiterea sa.
  4. Contractul intră în vigoare la luarea primului împrumut de bani prin acordarea autorizată a împrumutului de Investitor către Împrumutat și va rămâne valabil până la ultima plată a obligațiilor de proprietate, dobânzilor calculate pentru restanțe și cheltuielilor neplătite ale împrumutului anterior acordat Investitorului de către Împrumutat.
  5. Prin încheierea Contractului, astfel cum este definit în secțiunea "Dispoziții generale" din prezentul Contract, investitorul confirmă că a citit Contractul și a înțeles angajamentele asumate în cadrul acestuia.
  6. Modificările și completările la Contract intră în vigoare la publicarea noii ediții a Contractului pe platformă, cu excepția cazului în care părțile împrumutului au convenit altfel. Quanloop va notifica Investitorul în privința modificărilor și completărilor aduse la Contract prin trimiterea unei notificări corespunzătoare la adresa de e-mail indicată în Contract. În cazul în care Investitorul nu este de acord cu modificările și completările, Investitorul are dreptul de a rezilia Contractul în termen de șapte (7) zile de la primirea acestei notificări. În cazul în care Investitorul nu reziliază Contractul, Contractul va continua și modificările și completarile se vor aplica Investitorului.

Exonerare de răspundere: Unele texte de pe acest site web sunt pur și simplu pentru comunicare de marketing. Nimic din ceea ce este publicat de Quanloop nu constituie o recomandare de investiții și nici nu trebuie să se bazeze pe datele sau conținutul publicat de Quanloop pentru orice activitate de investiții. Quanloop recomandă cu tărie să efectuezi propriile cercetări independente și/sau să vorbești cu un profesionist calificat în domeniul investițiilor înainte de a lua orice decizie financiară.