Contractul de împrumut Quanloop

 1. Dispoziții generale
  1. Prezentul Contract de Împrumut (denumit în continuare „Contract” sau „Contract de împrumut”) este un acord încheiat între Fondul de parteneriat limitat Quanloop (denumit în continuare Quanloop) și un Investitor care a început utilizarea site-ul web în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale Quanloop publicate pe această platformă (denumit în continuare Investitor). Obiectul prezentului Contract este colectarea de împrumuturi pe termen scurt acordate de Investitor către Quanloop în limitele sumelor investite în platforma Quanloop de către Investitor, unde fiecare împrumut pe termen scurt are o durată de douăzeci și patru (24) de ore în scopul reîmprumutului (denumit în continuare Împrumut). Investitorul încheie Contractul așa cum este prevăzut în prezentul Contract și fiecare Împrumut pe termen scurt este încheiat în baza aceluiași Contract în care Investitorul și-a dat consimțământul să utilizeze banii transferați din contul bancar al Investitorului în contul de client Quanloop (adică în limita liniei de credit) astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.
  2. Prezentul Contract de împrumut se încheie prin înregistrarea pe Platformă, trecerea procesului de identificare (KYC, AML, etc.) și transferul de bani, în mod corect, către contul bancar al clienților Quanloop folosind un cod personal unic dat de Quanloop.
  3. Termenii acestui Contract de împrumut trebuie implementați împreună cu Termenii și condițiile generale ale Quanloop, Termenii programului Quanloop de recuperare a inflației, Termenii de recomandare Quanloop și alți termeni care fac parte integrantă din Contractul publicat pe Platforma. Orice astfel de relații între Investitor și Quanloop care nu sunt reglementate prin contract sunt supuse Termenilor și condițiilor generale sau a altor documentații de natură juridică publicate pe platformă și legislația estonă.
  4. Indiferent de reședința sau locația investitorului (sau a unui intermediar utilizat pentru investirea banilor), locul îndeplinirii tuturor performanțelor contractuale ale contractului este Republica Estonia. Orice trimitere a acordului către o anumită oră se referă la ora fusului orar estonian (UTC +3 EEST / UTC +2 EET). Procesul de împrumut al banilor, returnarea banilor și retragerea lor are loc în Republica Estonia. Orice întrebare sau situație care nu este reglementată de prezentul contract ar trebui soluționată urmând documentația de natură juridică publicată pe platformă și legislația estonă.
 2. Quanloop confirmă faptul că:
  1. încheierea Contractului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acesta nu este în conflict cu nicio lege, cu actul constitutiv al Quanloop sau cu alte documente ori acorduri încheiate de Quanloop;
  2. Quanloop a respectat în mod corespunzător legile și reglementările aplicabile fondului Quanloop (printre altele, Quanloop se află în posesia licențelor de activitate necesare funcționării lor) și a urmat practici comerciale sănătoase în activitățile sale;
  3. Quanloop a respectat toate legile și restricțiile privind protecția mediului care sunt legate direct sau indirect de eliminarea poluării, a contaminării, a deșeurilor, a substanțelor toxice sau periculoase în mediul înconjurător sau eliminarea acestora pe un teren care este deținut sau utilizat altfel de Quanloop. În conformitate cu cunoștințele Quanloop, nicio astfel de cerință de protecție a mediului nu a fost sau este în curs de a fi stabilită, a cărei respectare ar pune în pericol îndeplinirea obligațiilor care decurg din Contract.
 3. Investitorul confirmă faptul că:
  1. a furnizat informații de actualitate și corecte către Quanloop;
  2. sursa banilor pe care i-a transferat în contul bancar al clienților Quanloop este absolut legală și are tot dreptul de a utiliza acești bani;
  3. are suficiente cunoștințe despre legislația privind acordarea și luarea de împrumuturi, practici comerciale și riscuri;
  4. a citit toate materialele de pe Platformă și înțelege riscurile care pot apărea din acordarea de împrumuturi către Quanloop;
  5. banii transferaţi în contul bancar al clienților Quanloop nu provin din bugetul zilnic al familiei sale și nici din activitățile comerciale zilnice ale entității juridice, întrucât întârzierea în returnarea banilor ar duce la pierderi imprevizibile pentru familia sau afacerea Investitorului.
 4. Autorizarea Quanloop
  1. Investitorul permite fondului Quanloop să păstreze banii Investitorului în contul bancar al clienților Quanloop. Banii sunt păstrați gratuit în contul bancar al clienților Quanloop.
  2. Investitorul limitează Quanloop în privința operării cu banii săi, în alte scopuri decât acelea privind acordarea de împrumuturi către Quanloop;
  3. Investitorul autorizează fondul Quanloop în vederea retragerii unor sume de bani din contul său pentru a le împrumuta fondului Quanloop. Sumele ce ar trebui retrase sunt de câte un euro (1€), făcând o astfel de listă de contracte de împrumut separate pentru a finanța principala cerere publicată sub numele de Credit Partener. Banii retrași pentru a finanța împrumutul ar trebui să corespundă planului de risc bazat pe raportul împrumut/valoare (LTV), iar rata dobânzii Contractului de împrumut este rata dobânzii curente pe care Investitorul a stabilit-o în preferințele portofoliului său.
 5. Împrumut de bani și Rambursare și Retragere. Alte plăți
  1. Quanloop poate împrumuta bani de la Investitor cel puțin o dată pe zi.
  2. Termenul fiecărui împrumut în baza Contractului este întotdeauna o (1) zi calendaristică, care are douăzeci și patru (24) de ore.
  3. Quanloop operează doar în moneda euro. Investitorul este obligat să se asigure că își suplimentează soldul în EUR. În caz contrar, se poate aplica un comision de tranzacție externă. Quanloop nu este responsabil pentru niciun cost suplimentar care poate apărea pentru Investitor din cauza utilizării altor valute.
  4. Quanloop nu acceptă bani online pe platformă. Toți investitorii trebuie să își transfere fondurile folosind plăți SEPA în contul IBAN indicat pe pagina „Portofoliul dvs.” a site-ului web sau pe ecranul „Suplimentează soldul Quanloop” din aplicația mobilă la autentificare.
  5. Condiția necesară pentru orice plată, rambursare sau retragere a banilor către investitor în baza contractului de împrumut sau a altor documente publicate pe platformă este informația personală corespunzătoare (inclusiv numărul personal de cont IBAN) care trebuie să fie disponibilă pe contul Quanloop al investitorului.
  6. Quanloop consideră că Investitorul înțelege pe deplin riscurile împrumutului de bani, altfel, Investitorul ar fi informat Quanloop de contrariu.
  7. Împrumutul este rambursat în ziua următoare datei termenului de împrumut în conformitate cu Termenii și condițiile generale.
  8. Dacă un investitor solicită o retragere de bani, Quanloop va retrage bani în cel mai recent cont al Investitorului, în conformitate cu Termenii și condițiile generale.
 6. Calculul și plata dobânzii
  1. Dobânda este calculată pe baza numărului real de zile calendaristice din luna curentă și a numărului exact de zile calendaristice din anul curent.
  2. Calculul dobânzii începe din momentul luării Împrumutului.
  3. Dobânzile sunt rambursate automat în data de 15 (cincisprezece) a următoarei luni calendaristice.
 7. Calculul și Plata Dobânzii la Întârziere
  1. Dacă Investitorul retrage bani care sunt blocați într-un împrumut și ar trebui rambursat în ziua calendaristică următoare, însă din cauza lichidității scăzute a capitalului de pe site Împrumutul nu este rambursat în ziua calendaristică următoare, Investitorului i se plătește dobândă suplimentară.
  2. Investitorului i se plătește dobândă suplimentară numai pentru întreaga zi de întârziere.
  3. Rata dobânzii suplimentare este de doi la sută (2%) anualizată, care se adaugă la dobânda curentă stabilită de Investitor.
  4. Pentru a calcula dobânda suplimentară zilnică, Investitorul ar trebui să împartă două procente (2%) anualizate la numărul curent de zile din acest an calendaristic.
 8. Obligațiile părților
  1. Quanloop se angajează să utilizeze Principalul împrumutului în scopul prevăzut în Termenii și condițiile generale ale Quanloop.
  2. În cazul în care Quanloop încalcă oricare dintre obligațiile specificate în Contract sau Investitorul ia la cunoștință despre o eventuală încălcare a obligațiilor specificate în Contract, Investitorul are dreptul să solicite prezentarea informațiilor de către Quanloop, cu privire la încălcarea sau utilizarea Principalului Împrumutului. Quanloop se angajează să prezinte răspunsul în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea Investitorului. Quanloop nu va fi răspunzător pentru depășirea termenului în cazul în care transmiterea răspunsului corespunzător nu este posibilă în termenul prevăzut, din motive atribuibile Investitorului (de exemplu, informații de contact inexacte).
  3. Quanloop este obligat să informeze Investitorul în termen de cinci (5) zile lucrătoare dacă:
   1. intervin modificări privind informațiile sale de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail, numere de telefon);
   2. Quanloop a depus o cerere la instanța de judecată privind inițierea propriei proceduri de reorganizare;
   3. Quanloop sau o terță parte a depus o cerere la instanța de judecată pentru declararea falimentului Quanloop;
   4. Organul de conducere competent al Quanloop a luat o decizie privind înființarea/achiziția unei filiale sau a unei companii afiliate;
   5. intervin evenimente care pun în pericol buna executare a Termenilor și condițiilor generale de către Quanloop (inclusiv depunerea unei creanțe fiscale împotriva Quanloop, pentru amânarea căreia Quanloop nu a reușit să ajungă la un acord cu autoritatea fiscală sau depunerea unei cereri privind protecția mediului sau în cazul exproprierii, punerii sub sechestru sau confiscării proprietății Quanloop sau în cazul apariției altor circumstanțe care afectează solvabilitatea Quanloop);
   6. oricare dintre confirmările Quanloop prevăzute în secțiunea 2 a Contractului se dovedesc a fi neadevărate.
  4. Fiecare parte se angajează să nu transfere drepturile și obligațiile sale care decurg din Contract către terți fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.
  5. Quanloop și Investitorul își vor îndeplini obligațiile în mod corespunzător, cu bună credință și grijă rezonabilă și în conformitate cu practicile stabilite.
  6. Quanloop și Investitorul sunt răspunzători pentru orice neîndeplinire sau executare necorespunzătoare a obligațiilor lor.
  7. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru încălcarea obligației în cazul în care acest lucru este cauzat de forță majoră. Forța majoră include circumstanțe care depășesc controlul părții obligate, inclusiv intervenție ilicită a unui terț cu terțe părți (de exemplu, amenințare cu bombă, jaf bancar, etc.), precum și alte evenimente dincolo de controlul părții (de exemplu grevă, moratoriu, pană de curent, activități etc).
  8. Quanloop nu este răspunzător pentru serviciile sau informațiile furnizate de terți și nici pentru pierderile indirecte (de exemplu, pierderea profitului etc.) sau daune nemateriale provocate de către Investitor.
  9. Quanloop nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă care rezultă din modificările schimburilor valutare, a titlurilor de valoare sau a altor riscuri de investiții.
  10. Quanloop nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de ignoranța Quanloop a capacității unei persoane juridice sau a capacității unei persoane fizice.
  11. Quanloop este răspunzător pentru daune în cazul în care sunt cauzate de intenția Quanloop, cu excepția cazului în care legea nu prevede altfel.
  12. Întreaga sferă de răspundere a Quanloop în ceea ce privește un Investitor este limitată la suma de bani investită în Quanloop de către Investitor. În cazul în care Investitorul are reclamații cu privire la modul de îndeplinire a Contractului, Investitorul este obligat să le prezinte companiei Quanloop imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare, începând cu data la care Investitorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință despre o astfel de reclamație.
  13. Investitorul este obligat să se asigure că informațiile sale (informații de contact, informații ale contului bancar, informații privind dreptul de reprezentare etc.) indicate în Contract sunt de actualitate și corecte pe durata valabilității Contractului. Investitorul este obligat să confirme exactitatea informațiilor în cazul în care Quanloop solicită o astfel de confirmare. Quanloop nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daună cauzată de furnizarea unor informații incorecte (inclusiv absența datelor) de către Investitor.
  14. Investitorul va fi exclusiv răspunzător pentru pagubele cauzate prin acordarea accesului terților la contul său de e-mail sau la contul bancar sau alte informații cu privire la Contract și la îndeplinirea acordului către terți.
  15. Investitorul va despăgubi Quanloop pentru orice pierdere suferită ca urmare a falsului în declarații, neraportarea acestuia sau neîntreprinderea unor astfel de modificări, conform cerințelor.
 9. Modificarea Contractului. Rezilierea Contractului
  1. Investitorul are dreptul de a-și schimba preferințele de portofoliu în orice moment. Noile rate ale dobânzii și bugetele de investiții vor intra în vigoare odată cu următorul Împrumut.
  2. Quanloop își rezervă dreptul de a refuza împrumutul, retrage banii și rezilia Contractul, fără notificare prealabilă:
   1. în cazul în care Investitorul Investitorul nu furnizează un număr personal de cont IBAN corespunzător sau alte informații, inclusiv dacă Investitorul nu informează asupra modificării datelor sale sau nu confirmă informațiile sale atunci când Quanloop solicită confirmare;
   2. în cazul în care apare o suspiciune justificată potrivit căreia banii transferați de către Investitor în contul bancar al clienților Quanloop nu sunt legali sau orice confirmare a Investitorului prezentată în secțiunea 3 a Contractului poate fi neadevărată;
   3. Quanloop primește informații credibile conform cărora Investitorul este decedat sau eliminat;
   4. în cazul în care apare o altă situație în care nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Quanloop să continue executarea Contractului, ținând cont de toate circumstanțele și interesele reciproce ale părților.
  3. Quanloop va notifica Investitorul despre încetarea Contractului.
 10. Alți Termeni și condiții
  1. Litigiile care decurg din Contract sunt soluționate prin acordul părților. În caz de imposibilitatea de a ajunge la un acord, litigiul este soluționat la Tribunalul Districtual Harju. Contractul este supus legilor din Republica Estonia.
  2. Notificările, acordurile, aprobările etc. legate de Contract sunt întocmite și trimise celeilalte părți sau reprezentantului părții la adresa de e-mail indicată în Contract.
  3. Părțile au convenit că orice obligație de notificare a Investitorului este îndeplinită în mod corect atunci când Quanloop a trimis informațiile corespunzătoare pe adresa de e-mail a Investitorului sau a reprezentantului acestuia, indicată în Contract în cadrul informațiilor contului. Investitorul înțelege că, dacă își ascunde adresa de e-mail (prin utilizarea unui software, program sau serviciu care protejează e-mail-ul Investitorului) în timpul configurării contului Quanloop, Investitorul nu va putea primi emailuri de la Quanloop. Investitorul este exclusiv și pe deplin responsabil pentru acuratețea informațiilor folosite pentru crearea unui cont pe Platforma. Părțile au convenit că orice obligație de a obține consimțământul (prealabil) al Investitorului este îndeplinită în mod corespunzător atunci când Quanloop a trimis informațiile privind aspecte referitoare la consimțământ și la solicitarea consimțământului pe adresa de e-mail a Investitorului sau a reprezentantului său indicat în Contract, iar Investitorul nu a declarat în mod expres, în termenul stabilit, faptul că Investitorul nu este de acord să continue Contractul sau nu își dă acordul. În orice caz, e-mailul trimis de Quanloop este considerat a fi primit de către destinatarul e-mailului în termen de trei zile de la trimiterea sa.
  4. Contractul intră în vigoare la luarea împrumutului de bani prin acordarea autorizată a împrumutului de către părți și va rămâne valabil până la ultima plată a obligațiilor de proprietate, dobânzilor calculate pentru restanțe și cheltuielilor neplătite ale ultimului împrumut Investitorului de către Quanloop.
  5. Prin încheierea Contractului (prin înregistrarea pe Platformă, trecerea procesului de identificare, inclusiv KYC, AML, etc și transferul de bani în contul bancar al clienților Quanloop), Investitorul confirmă că a citit Contractul și că a înțeles angajamentele asumate în temeiul Contractului.
  6. Modificările și completările la Contract intră în vigoare la publicarea noii ediții a Contractului pe platformă, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Quanloop va notifica Investitorul în privința modificărilor și completărilor la Contract prin trimiterea unei notificări corespunzătoare la adresa de e-mail indicată în Contract. În cazul în care Investitorul nu este de acord cu modificările și completările, Investitorul are dreptul de a rezilia Contractul în termen de șapte (7) zile de la primirea acestei notificări. În cazul în care Investitorul nu reziliază Contractul, Contractul va continua și modificările și completarile se vor aplica Investitorului.