KOGUKAPITAL 14 423 412 €
PORTFOOLIO 14 396 775 €
VAJALIK KAPITAL 14 841 875 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 14,2% p.a.

Quanloopi üldtingimused

1. Üldsätted

Registreerudes veebilehel www.quanloop.com või mobiilirakenduse kaudu investorina (edaspidi “Investor"), kinnitate, et olete tutvunud käesolevate üldtingimustega (edaspidi “Üldtingimused"), nõustute üldtingimustega ja nõustute järgima üldtingimusi.

Üldtingimused kehtivad kõigi veebisaidi www.quanloop.com investorite või vastava mobiilirakenduse (edaspidi “Platvorm") õigussuhete suhtes, Quanloop AS (Eestis registrikoodiga 16200698 registreeritud äriühing, mille juriidiline aadress on Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Eesti), mis tegutseb platvormi omanikuna ja haldajana (edaspidi "Quanloop"), ja lõpplaenuvõtja Quanloop Usaldusfond (usaldusfond, mis on registreeritud Eestis registrikoodiga 14496178 ja mille juriidiline aadress on Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Eesti, edaspidi “Laenuvõtja"). Investor kinnitab, et on tutvunud käesolevate tingimustega ja kohustub neid järgima.

Mõned platvormi osad ja teenused võivad olla seotud eritingimustega, mis kehtivad lisaks üldtingimustele.

Quanloop jätab endale õiguse muuta oma platvormi teenuse kirjeldusi või üldtingimusi ilma eelneva etteteatamiseta.

Quanloop ei garanteeri, et platvormil ei esine vigu, või et see on jätkuvalt kättesaadav. Investor kasutab platvormi omal vastutusel.

Investor on teadlik elektroonilise side, seadmete, lahenduste ja programmide kasutamisega seotud riskidest. Quanloop võtab mõistlikke meetmeid, et vältida elektroonilise side, vahendite, lahenduste ja programmide kasutamisega seotud riske, kuid ei vastuta selliste riskide eest.

Quanloop ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib tekkida seoses platvormi ja platvormil kättesaadava teabe kasutamisega. Quanloop ei anna mingeid garantiisid platvormil või seal kättesaadavas teabes esinevate vigade puudumise kohta.

Kogu platvormil kättesaadav teave, sealhulgas lehekülje kujundus ja tarkvara, on kaitstud autoriõiguse seaduse alusel. Platvormil kättesaadavat teavet ja selles sisalduvaid andmeid ei tohi reprodutseerida, levitada ega muul viisil kolmandatele isikutele üle anda ilma Quanloopi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Quanloop jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada üldtingimusi, sealhulgas piirata või lisada platvormi kasutusvõimalusi, et arendada pakutavaid teenuseid ja aidata kaasa nende paremale ja turvalisemale kasutamisele. Üldtingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad uue väljaande avaldamisel platvormil. Quanloop teavitab investorit üldtingimuste muudatustest ja täiendustest, saates vastava teate investori e-posti aadressile.

Investor kinnitab, et avades ja valideerides konto platvormil ning esitades oma isikuandmeid, ta on tutvunud Quanloopi privaatsusteatise, küpsiste nõusoleku ja turundusnõusoleku tingimustega ning nõustub nendega.

Investor kinnitab, et avades ja valideerides konto platvormil ning jagades seejärel oma isiklikku või ettevõtte soovituslinki või soovituskoodi, et kutsuda uusi investoreid platvormile, nõustub ta ka Quanloopi soovitusprogrammi tingimustega. Soovitusprogrammi tingimused on esitatud platvormil asuvas dokumendis Quanloopi Soovitusprogramm. Laenuvõtja ei võta avalikult raha hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil vastu ega tee avalikke ettepanekuid avalikult raha vastuvõtmiseks hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil.

Investor mõistab ja nõustub sellega, et laenates oma raha laenuvõtjale, kohustub investor tegema platvormi kaudu laenuvõtjale ettepaneku laenuvõtja poolt raha laenamiseks ning see toimub Quanloopi laenulepingu tingimuste kohaselt. Laenulepingu tingimused on esitatud platvormil asuvas dokumendis Quanloopi laenuleping.

Platvormi kontole kantud raha kajastatakse investori kontol laekumisena ja seda võib Quanloop kasutada ainult käesolevate tingimuste kohaselt ning laenulepingust ja muudest asjakohastest lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Investori poolt üleantud raha on seega volituse täitmiseks üleantud vara Eesti võlaõigusseaduse § 626 tähenduses. Vastav pangas olev rahasumma on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Quanloop on omandanud oma nimel, kuid investori jaoks ja ainult eesmärgiga kasutada seda volituse täitmiseks. Quanloopil on õigus ja kohustus teha ülekandeid, mahaarvamisi ja lisamisi investori kontole platvormil, et täita investori kohustusi, mis tulenevad käesolevatest tingimustest, laenulepingust ja muudest investori sõlmitud lepingutest. Investor volitab käesolevaga Quanloopi tühistamatult debiteerima ja krediteerima investori kontot platvormil vastavalt käesolevatele tingimustele, laenulepingule või mis tahes muule platvormi kaudu sõlmitud lepingule.

Platvormile ülekantud raha on kaetud Quanloopi algatatud inflatsiooni taastamise programmist ja Quanloopi omavahenditest. Inflatsiooni taastamise programmi tingimused on esitatud platvormil asuvas dokumendis Quanloopi inflatsiooni taastamise programm. Investor mõistab, et inflatsiooni taastamise programm on turundusprogramm ja selle võib igal ajal ilma ette teatamata lõpetada.

2. Mõisted

Anonüümne kasutaja – seda määratlust selgitatakse jaotises “5. Isikute tuvastamine (KYC), investorite registreerimine ja platvormi kasutamine”
Vabad vahendid – seda määratlust selgitatakse punktis “14. Investori raha väljavõtmine”
Laenuvõtja – seda määratlust selgitatakse jaotises "1. Üldsätted"
Äriinvestor – seda määratlust on selgitatud jaotises “5. Isikute tuvastamine (KYC), investorite registreerimine ja platvormi kasutamine”
Tarbija – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Päevatrahv väljumise hilinemise eest – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Kohtumine näost näkku – seda määratlust selgitatakse jaotises “5. Isikute tuvastamine (KYC), investorite registreerimine ja platvormi kasutamine”
Investori pangakonto – seda määratlust on selgitatud punktis “13. Raha lisamine investori kontole ja Quanloopi rahapesu tõkestamise poliitika”
Investeeritud vahendid – seda määratlust selgitatakse punktis “14. Investori raha väljavõtmine”
Investor – seda määratlust selgitatakse jaotises "1. Üldsätted"
Limiit – seda määratlust on selgitatud punktis “13. Raha lisamine investori kontole ja Quanloopi rahapesu tõkestamise poliitika”
Laen – eraldi laen olemasoleva laenulepingu alusel
Laenuleping – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Laenu kuupäev – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Igakuine sissetulek – seda määratlust selgitatakse punktis “12. Intressi väljamaksmine”
Esialgne LTV – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Partner – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Partneri krediit või krediit – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Platvorm – seda määratlust selgitatakse jaotises "1. Üldsätted"
Portfelli eelistused või otse Portfoolio – seda määratlust selgitatakse punktis "8. Portfelli eelistused"
Põhimakse tagasimaksmise kuupäev – seda määratlust selgitatakse punktis “10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”
Kasumi väljamaksmise kuupäev – seda määratlust selgitatakse punktis “12. Intressi väljamaksmine”
Rahaliste vahendite allika tõendamine – seda määratlust on selgitatud punktis “13. Raha lisamine investori kontole ja Quanloopi rahapesu tõkestamise poliitika”
Quanloop – seda määratlust selgitatakse jaotises "1. Üldsätted"
Üldtingimused – seda määratlust selgitatakse jaotises "1. Üldsätted"
Garantiireserv – seda määratlust on selgitatud punktis “11. Garantiireserv”
Kasutaja – mis tahes isik, kas tuvastamata isik või valideeritud investor
Video-selfie – seda määratlust selgitatakse jaotises “5. Isikute tuvastamine (KYC), investorite registreerimine ja platvormi kasutamine”

3. Lahtiütlemise teave

Kõigi sellel platvormil viidatud toodete ja teenuste suhtes kehtivad nende kasutamist reguleerivate lepingute tingimused ning neid üldtingimusi võidakse regulaarselt ajakohastada. Platvormil osutatud tooted ja teenused ei pruugi teatud riikide elanikele kättesaadavad olla. Seetõttu ei kujuta platvormil kirjeldatud teenused pakkumist tehingu sõlmimiseks üheski jurisdiktsioonis, kus sellist pakkumist võidakse pidada ebaseaduslikuks.

Platvormil kättesaadav teave ei kujuta endast pakkumist ega kutset Quanloopi poolt avalikkuselt raha vastuvõtmiseks hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite saamiseks mis tahes viisil või investeerimisalase nõustamise või muu toote või teenuse ostmiseks, samuti ei kujuta endast pakkumist müüa neid isikutele jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või reklaam ei ole lubatud või seda ei saa seaduslikult teha, või isikutele, kellele sellise pakkumise või reklaami suunamine oleks ebaseaduslik. Kui isik on otsustanud platvormi külastada või kasutada, teeb ta seda omal algatusel ja riskil ning vastutab kõigi tema suhtes kehtivate seaduste, eeskirjade ja määruste järgimise eest.

Platvormi kaudu kättesaadavad teenused on mõeldud sellistele isikutele või ettevõtetele, kes on järgmiste riikide residendid: Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Kosovo, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Moldova, Monaco, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Vatikani Vabariik, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Sõltumata investori elukohast, asukohast või tegevuskohast on käesolevate tingimuste kohane teenuse osutamise koht Eesti Vabariik. Teiste riikide elanikud võivad platvormi kaudu pakutavaid teenuseid kasutada ainult siis, kui see on nende elukohariigis kehtiva õiguse kohaselt lubatud, järgides kehtivate seaduste nõudeid ja võimalikke piiranguid. Eelkõige ei ole platvormi kaudu pakutavad teenused mõeldud isikutele, kes on nende riikide residendid, kus sellised teenused on väärtpaberi-, pangandus- ja kindlustusvaldkondi reguleerivate seaduste kohaselt keelatud (eelkõige Kreekas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Jaapanis).

Platvormi eesmärk on pakkuda avalikkusele juurdepääsu teabele ettevõtte struktuuri, investeeringute, kasu ja riskide kohta üldiselt.

Quanloop ei võta vastutust kolmandate osapoolte veebisaitide sisu eest, kui teave on üldist laadi ja ei viita ühegi füüsilise või juriidilise isiku konkreetsele olukorrale; ei ole tingimata täielik, ammendav, täpne või ajakohane; viitab mõnikord välistele veebisaitidele, mille üle Quanloop ei oma kontrolli ja mille eest ta ei võta vastutust; ei kujuta endast professionaalset või õiguslikku arvamust ega isiklikku kogemust.

Kolmandate osapoolte, kes ei ole Quanloopiga seotud, välja arvatud autoriteetsed institutsioonid, nagu näiteks valitsusasutused, ei tohi pidada mis tahes avaldamist ametlikuks tekstiks. See ei ole ettevõtte ametlik väljaanne.

Quanloop jätab endale õiguse keelata omal äranägemisel mis tahes kasutajale juurdepääsu platvormile või selle osale.

Quanloop on pühendunud privaatsuse ja konfidentsiaalsuse austamisele. Privaatsusteatis on leitav platvormi privaatsuspoliitika dokumendist. Kõik erimeelsused või kahtlused privaatsuse rikkumise kohta tuleb lahendada vastavalt platvormi üldtingimustele. Kui kasutaja ühendub platvormiga, salvestatakse platvormil kindlad andmed, nagu digitaalne Interneti-aadress (IP), platvormil navigeerimine, kasutatud seade, kulutatud aeg ja muud sarnased andmed. Need andmed ei võimalda kasutajat konkreetselt tuvastada. Neid andmeid kasutatakse eesmärgiga analüüsida veebilehe liiklust. Isikuandmeid, nagu nimi, elektrooniline või postiaadress või muud andmed, mis võidakse esitada sellel veebisaidil salvestatud vormide täitmisel, ei tehta avalikkusele kättesaadavaks ega avaldata ega müüda kolmandatele isikutele. Quanloop säilitab andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemiseks ja selleks, milleks on vaikimisi antud nõusolek. Pärast seda ei kasutata andmeid uuesti.

Vt selle platvormi jaotist "Vastutusest loobumine", et lugeda rohkem teavet vastutuse kohta.

4. Platvorm ja selle teenused

Quanloop on välja töötanud ja haldab oma alternatiivset ühislaenamiseplatvormi ning rakendab tehnoloogiat, et viia kokku traditsiooniliste laenuasutuste poolt puudulikult teenindatavad kommertslaenuvõtjad ja atraktiivseid tootlikke investeeringuid otsivad laenuinvestorid. Platvorm on ehitatud nii, et see teenindab mitut investorit, kuid ainult ühte kommertslaenuvõtjat.

Platvorm pakub oma Investorile järgmisi teenuseid: investori konto avamine ja pidamine, raha vastuvõtmine investori kontole eesmärgiga teha laenuvõtjale laenupakkumine, raha väljavõtmine investori kontolt Euroopa pangas või makseasutuses avatud IBAN-kontole investori nimel, portfelli eelistuste seadistamine, investori portfelli automaatse portfellihaldusprotsessi loomine, igapäevase laenupakkumise tegemine laenuvõtjale, inflatsiooni taastamise hüvitise saamine, intressitulu saamine, maksuaruande allalaadimine, äriinvestori konto avamine.

Platvorm pakub laenuvõtjale järgmisi teenuseid: laenuvõtja konto pidamine, laenuvõtja poolt oma partneritele väljastatud laenude lisamine ja haldamine, investorite laenupakkumiste vastuvõtmine, pakkumiste haldamine, laenulepingu sõlmimine investoriga laenuvõtja nimel, jaoks ja arvel, laenuvõtja ja investorite vahel kahekümne neljaks (24h) tunniks sõlmitud laenude laenuraamatu haldamine, laenu põhiosa väljamaksmine laenuvõtjale, laenu põhiosa, intressi ja trahvi kogumine laenuvõtjalt, laenu põhiosa, intressi ja trahvi jaotamine investorite vahel ja neile tagasimaksmine ning laenude garanteerimine.

See platvormi pakutavate teenuste loetelu ei pruugi sisaldada kõiki olemasolevaid teenuseid. Quanloop võib arendada, kasutusele võtta, uuendada või eemaldada mis tahes pakutava teenuse ilma üldtingimusi muutmata.

5. Isikute tuvastamine (KYC), investorite registreerimine ja platvormi kasutamine

Juurdepääs platvormile ja selle teenustele, sealhulgas, kuid mitte ainult, investori ettepanekute tegemisele laenuvõtjale oma raha laenamiseks ja lepingute sõlmimisele, on piiratud füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kui nad on nõustunud üldtingimustega, on edukalt identifitseerinud end ja läbinud investeerimisteadmiste testi. Identifitseerimata isik (edaspidi "anonüümne kasutaja") ei saa kasutada platvormi teenuseid, välja arvatud oma andmete ja isikukoodi muutmiseks või täiendamiseks.

Platvormi kasutamiseks peab inimene saama platvormi investoriks. Selleks peab isik avama platvormil konto aadressil www.quanloop.com, läbima identifitseerimisprotsessi, investeerimisteadmiste testi ja nõustuma üldtingimustega.

Uue konto avamiseks annab investor platvormile oma e-posti aadressi autentimiseks ja suhtlemiseks. Autentimine platvormil toimub ühekordse isetühjeneva lingi kaudu, mis saadetakse investori e-posti aadressile (tehniliselt öeldes toimub autoriseerimine ilma paroolita) või sotsiaalse sisselogimise kaudu (mida pakuvad sellised teenusepakkujad nagu Apple, Microsoft, Google, Twitter ja teised).

Investor mõistab, et kui ta kasutab tarkvara, programmi või teenust, mis kaitseb investori e-posti aadressi, ja varjab oma e-posti aadressi platvormi konto loomisel, võib ta mitte saada platvormilt e-kirju ja seega ei pääse platvormile ligi. Investor vastutab ainuisikuliselt ja täielikult täpse teabe eest, mida ta on edastanud platvormi konto loomiseks.

Platvormil registreerimisel esitab investor platvormile oma andmed, sealhulgas oma ees- ja perekonnanime, sünniaja, elukoha aadressi ja muud andmed, mis tulenevad KYC- ja AML-menetluste nõuetest. Platvorm tuvastab investori esitatud andmete ja ühe (1) kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi, isikutunnistuse, elamisloa või isikutunnistuse/välismaalase passi alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima vähemalt kuus (6) kuud pärast esitamise kuupäeva. Igas esitatud dokumendis peavad olema loetletud olulised andmed ladina tähestikus ning see peab olema skaneeritud värviliselt vastavalt järgmistele miinimumnõuetele: sada viiskümmend (150) DPI kvaliteeti, kaheksa (8) bitti värvisügavust ja faili suurus peab olema väiksem kui kümme (10) MB. Uue investori tuvastamine võib võtta aega üks (1) tund kuni mitu tööpäeva, sõltuvalt isiku elukohast ja esitatud isikut tõendavatest dokumentidest.

Pärast platvormil registreerimist peaks investor läbima investeerimisteadmiste testi. See test sisaldab mitmeid küsimusi, mis aitavad hinnata investori teadmiste taset, mis on vajalikud platvormi kasutamiseks, raha lisamiseks ja väljavõtmiseks, laenupakkumiste tegemiseks, lepingute sõlmimiseks jne. Testi tulemus kuvatakse otse platvormil kohe pärast läbimist. Kui investor ei suuda testi läbida, siis ei saa ta platvormil laenu anda. Investor võib proovida testi uuesti läbida vähemalt üks kord päevas. Platvorm võib algatada investori jaoks uue testimise igal ajal tulevikus, esitades enne platvormil limiitide leevendamist keerulisemaid küsimusi.

Quanloop võib tutvustamise eesmärgil lubada uuele investorile juurdepääsu enne esitatud andmete täielikku kontrollimist. Sellisel juhul antakse investorile staatus "eelkvalifitseeritud" ja temaga võidakse KYC/AML-kontrolli käigus võtta ühendust lisateabe saamiseks. Eelkvalifitseerimise staatus võimaldab investoril kasutada kõiki platvormi teenuseid, välja arvatud investeerimine. Pärast uue investori lõplikku kontrollimist teavitab Quanloop teda uuest staatusest ja annab talle õiguse investeerida.

Kõik andmed, mis kogutakse investori registreerimise ajal või hiljem, kogutakse ja salvestatakse platvormil isikuandmete sektsioonis.

Quanloopil on õigus keelduda investori vastuvõtmisest, olenemata põhjusest.

Quanloop ei ava kontot riikliku taustaga isikule (PEP). Kui Quanloop avastab hilisemas etapis, edasise kontrolli, ülekontrolli või valideerimise käigus, et isik on või on muutunud riikliku taustaga isikuks (PEP) ja Quanloop on selles faktis kindel; sellise investori konto, sealhulgas riikliku taustaga isiku (PEP) poolt hallatav äriinvestori konto, suletakse. Quanloop tunnistab riikliku taustaga isikuks (PEP) rahapesuvastase töökonna (FATF) standardis määratletud isikut, mida kohaldatakse nii isiku enda kui ka tema pereliikmete või lähikondsete suhtes, mis tahes isiku suhtes, kes on avalikult tuntud või kellest Quanloop teab, et ta on tema lähedane isiklik või tööalane partner.

Quanloopil on õigus kustutada või blokeerida investori konto, kui tekib põhjendatud kahtlus ebasobiva, ebaselge või ebaseadusliku tegevuse kohta kontol või kui isik on leitud hetkel aktiivses sanktsioonide nimekirjas või kui kontot ei ole kasutatud ebatavaliselt pikka aega.

Investor võib taotleda oma konto sulgemist ja andmete kustutamist. Kui selline taotlus saadakse investorilt, kellel puudub investeerimis- või muu tehingute ajalugu Quanloopi või laenuvõtjaga, kustutatakse sellised andmed ja konto suletakse ilma taastamisvõimaluseta. Kui selline taotlus saadakse Investorilt, kellel on investeerimis- või muud tehingud Quanloopi või laenuvõtjaga, suletakse konto. Andmeid ei kustutata siiski seni, kuni seda nõuab seadus, mis hõlmab investori kohta käiva teabe asjakohast osa.

Quanloop blokeerib juurdepääsu kontole, kui ta saab usaldusväärset teavet, et investor on surnud või lõpetatud. Juurdepääs sellisele kontole jäänud kapitalile on piiratud kuni konto järeltulija tõestab õigust sellele kapitalile.

Kindlaksmääratud investoril on õigus lisada platvormile selle investoriga seotud juriidilisi isikuid (edaspidi “Äriinvestorid"). Äriinvestori lisamine on lubatud ainult tema seaduslikele esindajatele (juhatuse liige, prokurist jne). Juriidilise isiku lisamine võib toimuda kas automaatselt või käsitsi.

Platvorm saab ettevõtte andmed äriregistrist või mõnest muust kolmandast isikust ettevõtte andmete pakkujast automaatse lisamise korral. Protsess viiakse automaatselt lõpule, kui nõutavad andmed on kättesaadavad ja tõendavad investori olemasolevat ja kehtivat juhtivat rolli äsja lisatud juriidilises isikus.

Manuaalse lisamise korral esitab investor platvormile kõik vajalikud dokumendid juriidilise isiku kohta, sealhulgas kehtiva väljatrüki vastavatest registriandmetest. Protsess viiakse lõpule käsitsi, kontrollides ametlikest allikatest esitatud dokumente.

Pärast juriidilise isiku dokumentide edukat valideerimist luuakse platvormil uus eraldi ärikonto.

Äriinvestor võib platvormi kasutada ainult seadusliku esindaja kaudu, kes on füüsiline isik ja kes on platvormil märgitud investoriks.

Äriinvestor kohustub viivitamatult teavitama Quanloopi kõigist muudatustest juhatuses, aktsionärides või tegelikke kasusaajate nimekirjas. Quanloopil on õigus lõpetada juurdepääs äriinvestori kontole isikule, kelle esindusõigus on lõppenud. Quanloop ei vastuta mis tahes kahju eest seoses muudatustega äriinvestori juhatuses.

Platvormi kasutamiseks võib Quanloop nõuda investori identifitseerimist mis tahes Quanloopi poolt aktsepteeritud identifitseerimismeetmetega. Quanloop võib nõuda, et isiku allkiri antakse elektrooniliselt mis tahes olemasoleva ja Quanloopile sobiva meetodi abil, et esitada mis tahes tahteavaldusi, mis võivad kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või väljastada kinnitusi.

Investor peab olema võimeline tõendama oma isikut video abil, kus tuvastatav isik hoiab kontrollimiseks esitatud isikut tõendavat dokumenti viie (5) kuni kümne (10) sekundi jooksul kaamerasse (edaspidi "video-selfie"). Kui investor ei saa teadmiste puudumise tõttu esitada video-selfie't, võidakse ta kutsuda Quanloopi kontoris toimuvale kohtumisele või videostriimimise tarkvara (nt Zoom, Microsoft Teams, Skype vms) abil toimuvale kohtumisele (edaspidi "kohtumine näost näkku"). Video-selfie'd ja näost-näkku kohtumised salvestatakse püsivalt ja hoitakse turvaliselt platvormil.

Isik, kes on äriinvestori esindaja, peab esitama video-selfie või pidama isikliku kohtumise, olenemata sellest, kui palju raha ta investeerib.

Quanloopil on õigus igal ajal muuta investori või äriinvestori identifitseerimismeetmeid ja kasutada oma äranägemise järgi muid identifitseerimisvahendeid.

6. Isikuandmete kogumine ja nende töötlemise eesmärgid

Platvorm töötleb järgmisi isikuandmeid, mis on esitatud platvormile üldtingimuste alusel või muul viisil: Isikuandmed (nimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, isikut tõendavate dokumentide andmed, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) üksnes tuvastamise eesmärgil. Pärast isiku täielikku tuvastamist kasutatakse isikuandmeid platvormi kaudu teenuste osutamiseks ja muude investoriga sõlmitud lepingute täitmiseks. Lisateavet isikuandmete kogumise ja haldamise kohta leiate platvormil asuvast Quanloopi privaatsusteatist.

7. Küpsised

See platvorm sisaldab küpsiseid, et see toimiks korralikult ja tõhusalt ning pakuks investorile kõige asjakohasemat teenust ja Quanloopile teavet. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutaja poolt külastatavad veebisaidid kasutaja arvutisse paigutavad. Küpsised võimaldavad Quanloopil ja kõigil teistel veebisaitidel salvestada kasutaja veebitegevust ja parandada platvormi kasutamise kogemust, et Quanloop saaks oma kasutajaid paremini teenindada.

Palun lugege küpsiste kohta lisateabe saamiseks küpsiste nõusoleku, Quanloopi privaatsusteatise ja turundusnõusoleku dokumente, mis asuvad platvormil.

8. Portfelli eelistused

Investor võib pakkuda laenuvõtjale laenu, kohaldades kolme riskitaset: madal, keskmine ja kõrge. Iga riskitase esitatakse investeerimiskavana, mis koosneb laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhtarvu piirmäärast ning minimaalsest ja maksimaalsest aastase intressimäära piirmäärast. Investor kasutab riskitaseme iga parameetrit oma lõpliku pakkumise konfigureerimiseks ja see on investori portfelli eelistuseks (edaspidi “Portfelli eelistused" või otse “Portfoolio”).

Madala riskitaset kohaldatakse laenude suhtes, mille laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhe on väiksem kui viiskümmend viis (55,0%) protsenti, s.o null (0%) protsenti kuni viiskümmend neli koma üheksa (54,9%).

Keskmise riskitasemega laenudele, mille laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhe on alates viiekümne viiest (55,0%) protsendist ja alla kaheksakümne viie (85,0%) protsendi, st vahemikus viiekümne viie punkt null (55,0%) kuni kaheksakümne nelja punkti üheksa (84,9%) protsendi, kohaldatakse keskmise riskitasemega laene.

Kõrge riskitaset kohaldatakse laenude suhtes, mille laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhe on alates kaheksakümmend viis (85,0%) protsenti. Seda riskiplaani kohaldatakse ka tagatiseta laenude suhtes.

Investor peab konfigureerima oma portfelli kolmest olemasolevast riskiplaanist, valides iga plaani jaoks eelistatud aastase intressimäära. Teise võimalusena võib investor nõustuda rakendama Quanloopi poolt kasutusele võetud põhikonfiguratsiooni, mille puhul kogu investori kapital pakutakse laenuvõtjale madala riskiplaani keskmise aastase intressimääraga.

Investor peab pakkuma vähemalt ühe kolmandiku (1/3) oma rahast madala riskiga taseme raames.

Investor võib pakkuda maksimaalselt pool (1/2) oma raha keskmise riskiga taseme raames, kui ta pakub vähemalt ülejäänud pool (1/2) oma kapitalist madala riskiga taseme raames.

Investor võib pakkuda maksimaalselt ühe kolmandiku (1/3) oma raha kõrge riskiga taseme raames, kui ta pakub vähemalt kaks kolmandikku (2/3) oma kapitalist, mis jaguneb võrdselt madala ja keskmise riskiga tasemete vahel.

Investor peab määratlema oma eelistused, kuidas tema raha pakutakse, valides, kui palju pakutakse madala riskiga taseme alusel, kui palju keskmise riskiga taseme alusel ja kui palju raha kõrge riskiga taseme alusel.

Investor peab pakkuma kogu raha, mida ta platvormil hoiab. Investor ei tohi määrata vähem kui 100% oma rahast madala riskiga. Laenuvõtja laenab Investorilt raha ainult siis, kui pakutav aastane intressimäär on laenuvõtjale sobiv perioodiks 24h. Investori poolt pakutav minimaalne rahasumma on üks (1,00€) euro. Kui Investori kogu raha jagatakse erineva riskitasemega laenude vahel, on iga pakkumine igas laenus üks täiseuro. Kui raha jagamisel jäävad üle sendid, mida ei tohi pakkuda, tuleb need sendid summeerida täiseurodeks ja lisada madala riskiga plaanile. Kõik sendid, mida ei saa kokku liita täiseuroks, jäetakse pakkumata.

9. Investeerimisrežiimid

Investor võib valida ühe kahest investeerimisviisidest: teenimisrežiim ja kogumisrežiim.

Teenimisrežiimil makstakse kogu kasum ja cashback automaatselt välja investori viimasele IBAN-kontole.

Kogumisrežiimil makstakse kogu kasum ja cashback tagasi investori kontole edasiseks investeerimiseks.

Teenimisrežiim on vaikimisi aktiveeritud. Investeerimisrežiimide vahel saab ümberlülitada igal ajal platvormil.

10. Krediidi algatamine ja tagasimaksmine

Investor mõistab, et laenuvõtja põhitegevus on hulgirahastamine, samas kui Quanloop tegutseb vahendajana investori ja laenuvõtja vahel, täites mõlema poole tellimusi, mis tulenevad käesolevate tingimuste kohastest teenustest.

Investor pakub laenuvõtjale raha laenamiseks ja laenuvõtja võib pakkumise vastu võtta, et rahastada äriüksusi kommertskrediidi kaudu.

Laenuvõtja ei laenata kunagi raha füüsilisele isikule, kes tarbib ja maksab saadud võla tagasi (edaspidi “Tarbija"). Selle asemel teeb laenuvõtja koostööd äripartneritega, kes laenavad raha laenuvõtjalt, näiteks liising- või faktooringfirmad või litsentseeritud krediidiandjad (edaspidi “Partner").

Iga kord, kui laenuvõtja laenab partnerile raha, sõlmitakse eraldi krediidileping, mille summa, tähtaeg ja intressimäär sobivad nii laenuvõtjale kui ka partnerile (edaspidi “Partnerikrediit" või “Krediit"). Igal krediidil on tagatis ja/või isiklik(ud) käendus(ed); krediiditagatis on laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhte arvutamise ja riskiplaneerimise aluseks (edaspidi “Algne LTV"). Iga Krediit, sealhulgas kõik tagatised ja käendused, on registreeritud platvormil ja määratud investoritelt laenatud põhisumma tagamiseks.

Investor ja laenuvõtja sõlmivad laenulepingu platvormil avaldatud Quanloopi laenulepingu tingimuste (edaspidi “Laenuleping”) kohaselt. Investor nõustub regulaarselt pakkuma laenuvõtjale lühiajaliste laenude võtmist nende portfelli eelistustes määratletud aastase intressimääraga (edaspidi “Laen"). Laenulepingu sõlmimine ei ole laenuvõtja jaoks kohustuslik ja eeldab investori konto positiivset saldot, mis on suurem või võrdne ühe (1,00) euroga.

Investor palub Quanloopil pakkuda oma raha laenuvõtjale laenuvõtja viimasel portfelli eelistustel põhineva aastase intressimääraga laenulepingus sätestatud tähtajaks ning krediteerida investori kontole laenuvõtja poolt aktsepteeritud summa laenu rahastamiseks vastavalt üldtingimustele ja laenulepingule. Laenuvõtja palub Quanloopil analüüsida investorite pakkumisi, valida kõige odavama intressimääraga pakkumised ja võtta need laenuvõtja nimel, jaoks ja arvel vastu vastavalt üldtingimustele ja laenulepingule.

Iga lühiajaline laen antakse 24 tunniks. Laenuleping sõlmitakse kell 00:00:00 (südaöö).

Kõik käesolevates tingimustes või muudes platvormil avaldatud dokumentides sisalduvad viited konkreetsele kellaajale viitavad Eesti ajavööndi ajale (Ida-Euroopa aeg (EET) (UTC+02:00) talvel ja Ida-Euroopa suveaeg (EEST) (UTC+03:00) suvel). Platvormi praegune kellaaeg on alati märgitud platvormi iga veebilehe joonealuses märkuses.

Iga laenu põhiosa on püsivalt fikseeritud ühe (1,00) euro suuruses summas. Intressimäär on aastane, investori poolt pakutud, on eelnevalt määratletud portfelli eelistustes ja sõltub algsest LTV-st.

Laenu intressi aluseks on investori määratud aastane intressimäär, mis on jagatud jooksva aasta tegeliku päevade arvuga ("Act/Act" päevade arvestuse konventsioon). Intressitulu makstakse tagasi vastavalt investori valitud investeerimisviisile enne vastavat tagasimakset.

Laenu tagasimaksmine toimub laenutähtajale järgneval päeval (edaspidi "laenu põhiosa tagasimaksmise kuupäev"). Laenuvõtjal on õigus kanda põhisumma üle kogu põhisumma tagasimaksmise päeva jooksul. Põhisumma makstakse tagasi pärast seda, kui raha on kantud Quanloopi klientide kontole pangas või makse- või e-rahaasutuses. Quanloopil on õigus maksta investorile põhiosa tagasi kogu põhiosa tagasimaksmise päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kell 23:59:59.

Kui laenusaaja ei suuda laenu põhiosa tagasimaksmise kuupäeval tagasi maksta, võib Quanloop osta selle nõude investorilt oma tagatisvarast.

Kui laenuvõtja ei suuda laenu põhiosa tagasimaksmise kuupäeval tagasi maksta ja investor ei ole Quanloop ise, pikendatakse laenu automaatselt kahekümne nelja (24h) tunni võrra sama intressimääraga, mille investor oli pakkumise hetkel portfelli eelistustes määranud, pluss kaks (2,00%) protsenti aastas laenu põhiosa pealt (edaspidi "päevatrahv väljumise hilinemise eest"). Päevatrahv väljumise hilinemise eest arvutatakse, jagades kaks (2,00%) protsenti jooksva aasta tegeliku päevade arvuga ("Act/Act" päevade arvestuse konventsioon). Kui investor on pärast laenulepingu sõlmimist (edaspidi "laenupäev") uuendanud oma portfelli eelistusi ja laen on hilinenud, siis kasutatakse kõikide arvutuste puhul laenupäeval määratud intressimäära, kui Quanloop ei ole seda täielikult tagasi maksnud.

11. Garantiireserv

Quanloop hoiab reservi, et pakkuda investorile lisagarantiid. Reserv koosneb Quanloopi pangakontole eraldatud eurodes väljastatud rahast (edaspidi “Tagatisvaru").

Garantiireserv katab kümme (10%) protsenti igast krediidikapitalist, mida kasutatakse platvormil allkirjastatud laenude tagamiseks.

Garantiireservi kasutatakse laenulepingu ostmiseks investorilt juhul, kui pärast põhisumma tagasimaksmise kuupäeva ei ole piisavalt vahendeid põhisumma õigeaegseks tagasimaksmiseks. Kui on vaja kasutada Garantiireservi, siis Quanloop loetleb kõik investorid vastavalt nende tagasivõtmistaotluse ajatemplitele ja kasutab garantiireservi nende laenude ostmiseks, muutudes ise investoriks.

Juurdepääsuõigus garantiireservile on kõigil investoritel vastavalt nende korraldustele raha väljavõtmiseks.

Garantiireservi eesmärk ei ole katta kogu riski, et investor kaotab raha.

Quanloop piirdub sellega, et laenuvõtja poolt algatatud võla kogumaht on kuni kümme (10x) korda suurem kui garantiireservina pangakontol olev raha.

12. Intressi väljamaksmine

Investori poolt laenuvõtjale laenatud raha kogusumma päevane intress, millele lisandub päevane trahv väljumise hilinemise eest, kui see on olemas, arvutatakse ja esitatakse investori kontol pärast südaööd.

Eelmise kuu jooksul kogunenud intresside kogusumma, millele lisandub kõigi hilinemiste eest määratud trahv (edaspidi “Kuutulu"), makstakse välja jooksva kuu viieteistkümnendal (15.) kalendripäeval (edaspidi “Kasumi väljamaksmise kuupäev").

Laenuvõtjal on õigus maksta intressid ja muud trahvid, kui neid on, tagasi hiljemalt päev enne kasumi väljamaksmise kuupäeva. Investor ei saa nõuda intressitulu saamist enne kasumi väljamaksmise kuupäeva.

Quanloop edastab igakuise tulu kasumi väljamaksmise kuupäeval. Samal ajal võib rahaliste vahendite füüsiline üleandmine lõplikele pangakontodele viibida, kuna sellist ülekannet teostab kolmas osapool (pank, makseasutus või mõni muu, millest Quanloop ei pruugi olla teadlik ega ole võimeline seda mõjutama); kui see juhtub, ei vastuta Quanloop selle hilinemise tõttu tekkinud kahjude eest. Minimaalne intressimakse on üks (0,01€) eurosent.

13. Raha lisamine investori kontole ja Quanloopi rahapesu tõkestamise poliitika

Investor võib lisada raha oma kontole ülekandega, mis on tehtud tema nimel ELis/EMPs registreeritud pangas või makseasutuses avatud kontolt (edaspidi “Investori pangakonto"). Quanloop ei võta raha vastu läbi platvormi. Kõik investorid peavad oma raha SEPA-maksete abil üle kandma platvormil autentimisel märgitud IBAN-kontole. Quanloop kasutab investorite sissetulevate tehingute koondamiseks erinevaid panku ja litsentseeritud makseasutusi ning kasutab mitmeid erinevaid IBAN-kontosid. Quanloop võib IBAN-kontot igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Investor võib lisada raha ainult eurodes. Kõik muudes vääringutes ülekantavad summad tuleb tagasi lükata või ümber vahetada.

Quanloop ei saa kontrollida investori pooleliolevaid makseid. Kui investor on teinud ülekande, sõltub kliiringu ajakava konkreetsest pangast.

Investori pangakontolt platvormile ülekantud raha kogusumma on piiratud tema praegusele investeerimislimiidile vastava summaga (edaspidi “Limiit"). Quanloop pakub järgmisi Limiite ja staatusi:

A) Põhilimiit võimaldab investoril lisada oma kontole maksimaalselt tuhat (1000 €) eurot. Quanloop võib valikuliselt, omal äranägemisel, nõuda Video-selfie või näost-näkku kohtumist ja paluda esitada vorm, mis tõendab investori rahaliste vahendite päritolu.

B) Täiendav limiit võimaldab investoril lisada oma kontole rohkem kui tuhat (1000 €) ja maksimaalselt viisteist tuhat (15 000 €) eurot. Selle taseme eelduseks on Video-selfie või näost-näkku kohtumine ja esitatud vorm, mis tõendab investori rahaliste vahendite päritolu. Quanloop võib valikuliselt ja omal äranägemisel nõuda investori rahaliste vahendite päritolu tõendavate dokumentide koopiaid.

C) Professionaalne limiit võimaldab investoril lisada oma kontole rohkem kui viisteist tuhat (15 000 €) eurot. Selle taseme eelduseks on Video-selfie või näost-näkku kohtumine, esitatud vorm, mis tõendab investori rahaliste vahendite päritolu, ja esitatud koopiad dokumentidest, mis tõendavad investori rahaliste vahendite päritolu. Maksimaalne piirmäär sõltub kontrolli läbinud kapitali summast, kuid on maksimaalselt sada viiskümmend tuhat (150 000 €) eurot.

Raha päritolu tõendav dokument on mis tahes dokument, millest selgub, kust Quanloopile ülekantud raha pärineb (edaspidi “Raha päritolu tõend"), nt palgatõendid, maksudeklaratsioonid ja pangaväljavõtted või dokument, mis tõendab, et raha pärineb investori varade (nt kinnisvara või aktsiate) müügituludest.

Dokumentide töötlemise minimaalne aeg on kolm tundi (3h) ja seda tehakse tavalisel tööajal (esmaspäevast reedeni kell 9.00-18.00, välja arvatud ametlikud riigipühad). Dokumentide töötlemise maksimaalne aeg ei ole piiratud.

Investori taotluse limiidi tõstmiseks võib tagasi lükata, kui esitatud teave ei ole kooskõlas teiste allikate kontrollimisega, on ebamõistlik või põhjendamatu või ebatäpne või ebakorrektne või ebatäielik. Quanloop jätab endale õiguse lükata limiidi ületamise taotlused tagasi ilma investorile põhjendusi esitamata.

Investoril ei tohi olla platvormil ühiskontot, seega loetakse kõik investori pangakontolt saadetud raha, mis kuulub paarile isikule, ainult investorile kuuluvaks. Quanloop ei aktsepteeri selliste pangakontode ühisomandis olevate isikute nõudeid sellistelt kontodelt ülekantud rahale.

Investor ei tohi saada raha oma kontodele kolmandalt osapoolelt, välja arvatud juhul, kui kolmas osapool on professionaalne makseasutus, mis pakub investorile raha kättetoimetamise teenust ja kui raha lõplikuks saajaks on investor. Kui raha kanti üle investori jaoks, kuid kontolt, mis ei kuulu investorile, ja kui saaja ei ole litsentseeritud vahendaja, lükatakse see raha tagasi ja tagastatakse raha algsele maksjale. Quanloopil on õigus kinni pidada rahasumma, mis on võrdne selle ülekande töötlemiseks kasutatud panga või makseasutuse poolt tehtava ülekande maksumusega. Kui raha tagastamise kulud on suuremad kui ülekantav rahasumma, kasutab Quanloop tagastatavat raha selle kulu tasumiseks.

Äriinvestor ei tohi saada raha oma esindaja nimel avatud kontolt. Mis tahes raha, mis on saadud esindaja kontolt, mis on mõeldud ettevõtlusinvestori jaoks, loetakse loata kolmandalt isikult saadud rahaks ja sellest keeldutakse.

Quanloop tegutseb ainult eurodes. Investor on kohustatud veenduma, et ta täiendab oma kontot eurodes. Raha ülekandmine mõnes muus valuutas võib põhjustada selle tagasilükkamist või vastuvõtmist pärast vahetust. Quanloop teeb ainuisikuliselt otsuse, kas raha välisvaluutas tagasi lükata või vastu võtta. Välisvaluutas raha vastuvõtmise eest võib maksta tehingu vastuvõtmise tasu ja valuutavahetustasu, mis põhineb vastava panga teenustasul, mida kasutatakse tehingu vastuvõtmiseks. Quanloopile välisvaluutas saadetud raha, mille väärtus eurodes on väiksem kui tehingu vastuvõtmise tasu ja valuutavahetustasu, võib põhjustada investori kontol negatiivse saldo; sellisel juhul on Quanloopil õigus nõuda investorilt negatiivse saldo hüvitamist. Quanloop kohaldab selle panga pakutavat valuutakurssi, mida kasutati Investorilt raha vastuvõtmiseks; see valuutakurss võib erineda EKP ametlikest kursidest.

14. Investori raha väljavõtmine

Raha väljavõtmise võimalus on lubatud ainult investorile, kellel on kehtiv isikut tõendav dokument, tema nimele avatud IBAN-konto ja, kui see on vajalik vastavalt investori kehtivale limiidile ja staatusele, esitatud vorm, mis tõendab investori rahaliste vahendite päritolu, ning esitatud koopiad dokumentidest, mis tõendavad investori rahaliste vahendite päritolu.

Investor võib taotleda raha ülekandmist oma investori kontolt oma pangakontole. Väljamaksetaotluse hetkel võib osa raha olla laenuvõtjale laenatud (edaspidi “Investeeritud vahendid") või mitte (edaspidi “Vabad vahendid").

Raha väljavõtmise taotlus peatab automaatselt taotletud rahasumma edasise pakkumise laenuvõtjale alates järgmisest päevast ja käsib, et see kantakse investori pangakontole pärast kättesaadavaks muutumist. Raha väljavõtmise taotlus, mis viibib, täidetakse automaatselt koos laenu põhiosa tagasimaksega.

Investor võib välja võtta kõik või osa oma vabadest vahenditest, mis on piiratud viieteistkümne tuhande (15 000,00) euroga nädalas. Quanloop vabastab vabad vahendid oma klientide pangakontolt jooksva päeva lõpuks.

Väljavõtmise korral kannab platvorm raha üle investori viimasele kontrollitud IBAN-kontole. IBANi nimetatakse kontrollituks pärast seda, kui investor saadab sellelt kontolt mis tahes rahasumma, tõestades, et tema nimi platvormil on võrdne maksja nimega.

Kui raha esialgne ülekandmine platvormile toimus litsentseeritud vahendaja kaudu, kuigi investor ei tellinud seda teenust ja ei olnud teadlik sellest, kuidas tema raha platvormile toimetati, on raha väljavõtmine piiratud.

Investor ei saa taotleda oma pangakonto käsitsi muutmist. Kui selline taotlus esitatakse, on Quanloopil õigus see tagasi lükata.

Kui investor on oma raha üle kandnud kontolt, mis ei ole IBAN, ei võta Quanloop vastu taotlusi raha väljavõtmiseks sellisele kontole. Quanloop ei muuda Ühendkuningriigi kohaliku pangakonto numbrit IBAN-iks, kui raha laekub Ühendkuningriigi kohalikult pangakontolt, mis kuulub investorile või tema eest tehingut sooritavale litsentseeritud vahendajale.

Quanloop ei ole kohustatud maksma täiendavat intressi või muud rahalist viivist ajavahemiku eest alates väljavõtmistaotluse esitamisest kuni raha saamiseni investori pangakontole. Quanloop ei vastuta kahju eest, mis tuleneb investori konto ebaõigetest andmetest, sealhulgas investori pangakonto numbri puudumisest.

Raha jõudmine investori pangakontole sõltub pangast ja võib võtta kuni kolm (3) tööpäeva.

Quanloop teavitab investorit väljamaksest e-posti ja mobiilirakenduse kaudu. Teade saadetakse siis, kui raha on Quanloopi kontolt maha võetud.

15. Huvide konflikt

Quanloop ja laenuvõtja deklareerivad, et nad kuuluvad samadele lõplikele tegelikele kasusaajatele, kuigi nad tegutsevad kahe erineva äriüksusena, millel on kaks erinevat ärilist rolli.

Vastavalt käesolevatele tingimustele ja muudele platvormil avaldatud õiguslikele dokumentidele on Quanloopi esmane ülesanne platvormi haldamine ja teenuste osutamine investoritele ja laenuvõtjale.

Vastavalt käesolevatele tingimustele ja muudele platvormil avaldatud vastavatele juriidilistele dokumentidele on laenuvõtja esmane ülesanne algatada võlg ja tegutseda oma äriklientidele hulgirahastuse pakkujana.

Quanloopi aktsionärid ja laenuvõtja osanikud usuvad kindlalt, et nende kahe ettevõtte vahel ei ole huvide konflikti, kuna mõlema ettevõtte roll on rangelt määratletud. Kui investoril on kahtlusi huvide konflikti suhtes, peaks ta vältima konto avamist platvormil ega investeerima Quanloopi.

Quanloop kinnitab, et tal ei ole investoreid, kellel oleks olnud Quanloopi või laenuvõtja äritegevuse kohta rohkem teavet kui teistel investoritel. Teave, mida Quanloop jagab investoritega, on alati võrdselt läbipaistev.

Laenuvõtja kinnitab, et ta tunneb kõiki investoreid, kes on temaga laenulepingu sõlminud, ning et ta ei ole kunagi laenanud ega kavatse laenata raha ühelegi äriüksusele, mis otseselt või kaudselt kuulub või on seotud investoriga, kellega laenuvõtja sõlmis laenulepingu.

Quanloop deklareerib, et kõik investorid, laenuvõtja ja krediidilepingu osapooled on pidevalt kindlaks tehtud ja neid hallatakse tõhusalt vastavalt tema sisemistele huvide konfliktipõhimõtetele.

Quanloop ja laenuvõtja deklareerivad, et nende otseselt ja kaudselt palgatud töötajad, sealhulgas nende alltöövõtjad ja nende töötajad, ei tohi olla platvormi investorid, välja arvatud juhul, kui Quanloopi juhtkond on selle heaks kiitnud testimise eesmärgil; kui selline testimise eesmärk on määratletud, võib töötaja-investor kasutada Quanloopi poolt selleks otstarbeks antud vahendeid ainult kuni viiekümne (50,00) euro ulatuses.

Quanloop teatab, et võib juhtuda, et Quanloopi või laenuvõtja töötaja, sealhulgas nende alltöövõtjate ja nende töötajate sugulane, sõber või muu seotud isik võib saada platvormi investoriks. Quanloop ei tohi takistada või muul viisil piirata nende võimet või õigust investeerida platvormil; siiski piirab ta oma töötajaid ja alltöövõtjaid tööga seotud teabe jagamisel oma sugulaste, sõprade või muude seotud isikutega.

Investor kinnitab, et tal ei ole huvide konflikti Quanloopi ja laenuvõtjaga ning et ta ei ole Quanloopi või laenuvõtja või nende alltöövõtja töötaja.

16. Kasutajatugi

Quanloop pakub veebipõhist tuge platvormi veebivestluse, sotsiaalmeediakanalite ja e-posti teel.

Kõik veebipõhised chat- ja suhtluskanalid on mõeldud eelkõige selleks, et pakkuda kiiret lahendust tehnilistele probleemidele märgitud investoritele ja toetada uute investorite sisseelamisprotsessi. See kanal ei ole mõeldud turunduseelseks või turunduskommunikatsiooniks või müügiks.

E-postiga suhtlemine on mõeldud igasuguse abi saamiseks, mida investor või volitamata isik palub.

Quanloop pakub veebituge esmaspäevast reedeni (v.a. Eesti riigipühad) kell 9:00-18:00. Väljaspool eespool nimetatud kellaaega saabunud taotlustele vastatakse esimesel võimalusel järgmisel tööpäeval.

Kui e-posti teel saadav taotlus saabub, määrab tugimeeskond selle prioriteediks ja edastab selle asjaomasele meeskonnaliikmele edasisteks toiminguteks. Iga prioriteedi ja selle tähenduse loetelu on esitatud allpool:

Prioriteeditase Kasutajatoe pakkumise tähtaeg Kirjeldus Näidis
Madal 2 - 4 tööpäeva Üldised päringud, “kuidas toimib” jne. Kõik küsimused, mis on seotud veebilehe kasutamise ja toimimisega.
Kõik küsimused investeeringu kohta üldiselt, nt algoritm, riskid.
Kõik küsimused Quanloopi kohta, nt aruanded, statistika ja arvud.
Kõik küsimused investori tegevuse kohta väljaspool investeerimist, nt kontole raha juurde lisamise ülekande aeg, tasud väljaspool Quanloopi, SEPA ja SEPA INSTANT jne.
Normaalne 1-2 tööpäeva Probleemid, millel on minimaalne mõju Quanloopile ja/või laenuvõtjaportaalile. Kontole juurdepääsuga seotud probleemid, sealhulgas soovituslingid, andmete muutmine.
Investorite investeeringutega seotud küsimused, nt nende sissetulekute kohta, tagasivõtmise tühistamine, päringud muude sissetulekute kohta jne.
Veebisaidi sisuga seotud probleemid, mida ei ole põhjustanud Quanloopi serverid.
Kõrge 1-2 päeva Platvormi mõjutavad vead või probleemid. Tehnilised häired, mis takistavad kasutajatel platvormi kasutamist, nt sisselogimine, kontode vahetamine, aruanded, allalaadimine jne.
Kiireloomuline Kuni 1 päev Laialt levinud vead, mis mõjutavad platvormi ja kahjustavad Quanloopi mainet. Tugimeeskond tegutseb viivitamatult ja püüab selle lahendada 1 tööpäeva jooksul. Platvorm ei ole juurdepääsetav.
Veebisaidil esitatakse eksitavat sisu, mis võib kaasa tuua õiguslikke meetmeid või mõjutada negatiivselt märkimisväärset arvu inimesi.
Kriitilise kontoga seotud hädaolukorra sõnumid, nt volitamata juurdepääs.

17. Teenuse maksumus ja teenustasu

Quanloop võtab laenuvõtjalt platvormil pakutavate teenuste eest teenustasu.

Quanloop ei võta investorilt tasu platvormil pakutavate teenuste eest, välja arvatud kohandatud teenused, nagu raha vastuvõtmine mitte-SEPA süsteemi kaudu, muu valuuta kui euro vahetamine, manuaalse maksetehingu tegemise taotlus jne. Selliste kohandatud teenuste eest võetakse tasu sama hinnaga, millega Quanloop on ostnud selle teenuse kolmandalt osapoolelt ilma lisatasuta.

18. Kaebused

Quanloop püüab hoida platvormi ja selle teenuste tippkvaliteeti. Kui investor ei ole rahul platvormi teenuse, platvormi enda või laenuvõtja kohustuste täitmisega, peaks ta viivitamatult teavitama Quanloopi kaebustest. Kõik kaebused tuleb esitada kirjalikult ja edastada Quanloopile e-posti aadressi [email protected] kaudu enda platvormil registreeritud e-posti aadressilt.

Quanloop püüab lahendada iga tuvastatud allikast pärit kaebuse võimalikult kiiresti ja õiglaselt.

19. Valdav keel

Käesolevad üldtingimused ja muud juriidilised dokumendid, sealhulgas, kuid mitte ainult, laenuleping, teated, lahtiütlemisavaldused, eelturundus- ja turundusmaterjalid on koostatud ja rakendatud inglise keeles. Kõik tõlked muudesse keeltesse on tehtud ainult mugavuse või vajalike dokumentide esitamise eesmärgil ning kõigis tõlgendusküsimustes on ülimuslik ingliskeelne originaalversioon. Kogu õiguslik teave, teated ja teatised, mis tuleb anda või edastada käesoleva lepingu alusel, peavad olema inglise keeles või nendega peab olema kaasas ingliskeelne tõlge.

20. Muud mitmesugused tingimused

Kui pädev kohus leiab, et käesolevate tingimuste mis tahes säte on ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

Platvorm on veebipõhine teenus ja kõik dokumendid või teated, mida Quanloop soovib investoritele edastada, võib neile edastada platvormi kaudu lehekülgedel, millele on juurdepääs autentimisel. Investor võib saada ka e-kirja teel üleskutse platvormile sisselogimiseks. Quanloop võib saata investorile kirju ka tema registreeritud elektroonilisele aadressile või muul sobival viisil.

Quanloopi käesolevate tingimuste kohaseid õigusi võib kasutada nii tihti kui vaja, need on kumulatiivsed ja ei välista seadusega sätestatud õigusi või õiguskaitsevahendeid. Viivitus Quanloopile või laenuvõtjale käesolevate tingimustega antud õiguste kasutamisel ei tähenda sellest õigusest loobumist.

Quanloop võib loovutada või üle anda kõik või osa oma käesolevatest tingimustest tulenevatest õigustest ja kohustustest mis tahes isikule, keda ta mõistlikult peab võimeliseks neid täitma. Quanloop võib teostada mis tahes õigusi ka Quanloopiga õiguslikult seotud ettevõtte või tema poolt kaasatud teenusepakkuja kaudu. Investor ei tohi oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda.

Veebiteenuse osutaja elukoht, asukoht ja koht vastavalt käesolevatele tingimustele ning veebiteenuse osutamise koht vastavalt käesolevatele tingimustele on Eesti Vabariik. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti õigusele. Kui käesolevatest Tingimustest tuleneb või nendega seoses tekib vaidlus (lepinguline või lepinguväline), alluvad Investor ja meie Eesti kohtute ainupädevusele.

Kehtiv alates: 18.02.2022

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.