KOGUKAPITAL 14 418 207 €
PORTFOOLIO 14 396 775 €
VAJALIK KAPITAL 14 841 875 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 14,2% p.a.

Tegevusload

Quanloop Usaldusfond, laenuvõtja, on Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse kohaselt registreeritud usaldusfond.

Usaldusfond võib hallata oma vara ise või sõlmida fondivalitsejaga halduslepingu. Ainult fondivalitseja, kes on saanud investeerimisfondide seaduse kohase tegevusloa või kellele on väljastatud eurofondi või alternatiivse fondi valitseja tegevusluba mõnes teises EMP liikmesriigis või kes on registreerinud oma tegevuse Finantsinspektsioonis, võib tegutseda usaldusfondi valitsejana või oma vara valitseva usaldusfondi täisosanikuna. Oma vara haldavat usaldusfondi ei käsitata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL kohaldamisel isemajandava fondina.

Quanloop Usaldusfondi haldab OSAÜHING QFM, mis on Eesti Vabariigi Finantsinspektsioonis piiratud vastutusega fondivalitsejana registreeritud aktsiaselts. OSAÜHING QFM-i registreering on kehtiv, nagu on avaldatud sellel leheküljel.

Quanloop Usaldusfondi äritegevus on ärilaenude andmine, mida teostatakse fondivalitseja järelevalve ja finantseerimisasutuse tegevusloa alusel. OSAÜHING QFM-l on kehtiv tegevusluba nr. FFA000250, nagu on avaldatud sellel leheküljel.

Tarbijalaenu ei pakuta; kui Quanloop Usaldusfond peaks otsustama pakkuda tarbijalaenu, kui tarbija on füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis ei ole seotud iseseisva majandus- või kutsetegevusega, nagu on sätestatud võlaõigusseaduse § 1 lõikes 5, peaks ta taotlema krediidiandjana tegutsemise luba, nagu on kirjeldatud Eesti Vabariigi krediidiandjate ja -vahendajate seaduses. Praeguse seisuga ei ole Quanloop Usaldusfondil kavas anda tarbijakrediiti, vastasel juhul taotletakse tegevusluba.

Investor ja Quanloop Usaldusfond sõlmivad laenulepingu vastavalt Eesti Vabariigi võlaõigusseadusele järgmiselt: investor teeb pakkumise laenulepingu sõlmimiseks 24 tunni pikkuse tähtajaga, tema valitud aastase intressimääraga ja ühe (1) euro suuruse põhisummaga ning Quanloop Usaldusfond võib, kui ettepanek vastab tema vajadusele ja ootustele, nõustuda investoriga laenulepingu sõlmimisega. Viidates Eesti Vabariigi võlaõigusseadusele, investori poolt pakutava võlafinantseerimise vastuvõtmine, mis on Quanloop Usaldusfondi peamine kapitali allikas, ei ole fondi jaoks litsenseeritud tegevus ning võlafinantseerimise pakkumine fondile ei ole investori jaoks litsenseeritud tegevus. Ükski seadus ega direktiiv ei piira Quanloop Usaldusfondi poolt sõlmitud laenulepingute arvu ega kogutoodangut.

QUANLOOP OÜ tegutseb investori ja Quanloop Usaldusfondi tutvustava teenusena, tagades, et pooled tutvuvad teineteisega enne laenupakkumise tegemist ja vastuvõtmist. Quanloop Usaldusfond ei võta avalikult raha vastu hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil ega tee avalikke ettepanekuid avalikult raha vastuvõtmiseks hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil. Investori poolt üleantud raha on seega volituse täitmiseks üleantud vara võlaõigusseaduse § 626 tähenduses. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille QUANLOOP OÜ on omandanud oma nimel, kuid investori jaoks ja ainult eesmärgiga kasutada seda volituse täitmiseks. QUANLOOP OÜil on õigus ja kohustus teha ülekandeid, mahaarvamisi ja lisamisi investori kontole platvormil, et täita investori kohustusi, mis tulenevad üldtingimustest, laenulepingust ja muudest investori poolt sõlmitud lepingutest. Investor volitab käesolevaga QUANLOOP OÜi tühistamatult debiteerima ja krediteerima investori kontot platvormil vastavalt üldtingimustes, laenulepingus või muudes platvormi kaudu sõlmitud lepingutes sätestatule.

Kes vajab tegevusluba?

Eesti juriidilised isikud peavad saama Finantsinspektsioonilt tegevusloa, kui nad kuuluvad järgmistesse finantsteenuste kategooriatesse:

 1. Makse- ja e-raha asutused
 2. Kindlustusseltsid
 3. Pensionifondid
 4. Investeerimisühingud (või investeerimispangandus)
 5. Fondivalitsejad
 6. Krediidivahendajad, krediidiandjad ja krediidiasutused

Nagu eespool mainitud, on OSAÜHING QFM Quanloop Usaldusfondi fondivalitseja. Nagu nõutud, on QFM registreerinud oma tegevuse Finantsinspektsioonis ja võib tegutseda usaldusfondide valitsejana vastavalt Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse § 8 lõikele 2.

Ükski eespool nimetatutest ei kirjelda Quanloopi õiguslikku struktuuri:

 1. QUANLOOP OÜ ega Quanloop Usaldusfond ei paku makseasutuste ja e-raha asutuste teenuseid vastavalt Eesti Vabariigi makseasutuste ja e-raha asutuste seadusele.
 2. QUANLOOP OÜ ei ole fondivalitseja, sest ta ei halda Quanloop Usaldusfondi varasid. Quanloop Usaldusfondi varasid haldab OSAÜHING QFM, fondivalitseja, mis on oma tegevuse registreerinud Eesti Vabariigi Finantsinspektsioonis. Quanloop Usaldusfondi täisosanik on Quanloop Group OÜ, mis on Eestis registreeritud piiratud vastutusega äriühing, millel ei pea olema Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduses sätestatud luba tegutseda usaldusfondi täisosanikuna.
 3. QUANLOOP OÜ ei võta avalikkuselt raha vastu hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil ega tee avalikke ettepanekuid avalikkuselt raha vastuvõtmiseks hoiustamiseks või tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil. Investori poolt üleantud raha on seega volituse täitmiseks üleantud vara võlaõigusseaduse § 626 tähenduses. Seega ei vaja QUANLOOP OÜ Eesti Vabariigi krediidiasutuste seaduse kohaselt tegevusluba.
 4. QUANLOOP OÜ ei anna laenu. Seetõttu ei pea QUANLOOP OÜil olema Eesti Vabariigi krediidiandjate ja -vahendajate seaduse kohast krediidiandja tegevusluba.
 5. Quanloop Usaldusfond laenab raha ainult eelnevalt nimetatud isikutelt platvormil. Quanloop Usaldusfond ei paku raha laenamiseks; selle asemel teevad sellele laenupakkumised kindlaksmääratud investorid ilma usaldusfondi kohustusteta seda vastu võtta. Seega antakse nõusolek laenulepingu sõlmimiseks vastavalt Eesti võlaõigusseadusele ja ilma viideteta Eesti Vabariigi krediidiasutuste seaduses kirjeldatud avalikkuse hoiuste vastuvõtmisele.
 6. Quanloop Usaldusfond ei tee pakkumist oma osakute müügiks, QUANLOOP OÜ ei tee pakkumist oma aktsiate müügiks ja Quanloop Group OÜ ei tee pakkumist oma osade müügiks platvormil. Platvormil leiduvat teavet ei tohiks käsitada väärtpaberite pakkumisena avalikkusele vastavalt Eesti Vabariigi väärtpaberituru seadusele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikli 2 punktile d.
 7. Quanloop Usaldusfond laenab raha juriidilistele isikutele, mis ei ole Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses ja Eesti Vabariigi krediidiandjate ja krediidivahendajate seaduses kirjeldatud tegevusluba.
 8. Quanloop Usaldusfond ei anna tarbijatele laenu, mis nõuaks tegevusluba vastavalt Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses ning Eesti Vabariigi krediidiandjate ja krediidivahendajate seaduses sätestatule.

Eelkirjeldatu kokkuvõttes ei vaja QUANLOOP OÜ tegevusloa, et võtta raha vastu oma klientide kontole, ega Quanloop Usaldusfond ei vaja tegevusloa, et laenata raha investoritelt ja laenata seda juriidilistele isikutele, ega investor ei vaja tegevusloa, et laenata raha Quanloop Usaldusfondile.

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.