KOGUKAPITAL 16 472 836 €
PORTFOOLIO 15 360 375 €
VAJALIK KAPITAL 17 672 975 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 13,6% p.a.

Quanloopi laenuleping

 1. Üldsätted
  1. Käesoleva laenulepingu tingimused põhinevad Quanloopi platvormil avaldatud üldtingimustel (edaspidi “ Üldtingimused”) ja muudel üldtingimustes osutatud tingimustel ning neid tuleb täita koos nendega. Käesolevas lepingus kasutatud väljendid ja üldine terminoloogia, sealhulgas, kuid mitte ainult, laenuvõtja, investor, platvorm, Quanloop ja kasutaja, on kirjeldatud üldtingimustes. Kõik sellised suhted investori ja laenuvõtja või Quanloopi vahel, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, on reguleeritud Üldtingimustes või muudes platvormil avaldatud juriidilistes dokumentides ja Eesti seadustes.
  2. Käesolev laenuleping (edaspidi “ Leping” või “ Laenuleping”) on leping, mille on sõlminud Quanloop Usaldusfond (Eestis registrikoodiga 14496178 registreeritud usaldusfond, mille juriidiline aadress on Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Eesti, edaspidi “Laenusaaja”), ja isik, kes on valideeritud ja identifitseeritud QUANLOOP OÜi (Eestis registrikoodiga 16200698 registreeritud äriühing, mille juriidiline aadress on Rotermanni 18/1, Tallinn, 10111, Eesti, edaspidi “Quanloop”) poolt, et kasutada Quanloopi omandis olevat ja hallatavat platvormi vastavalt sellel platvormil avaldatud Quanloopi üldtingimustele (edaspidi “Investor”).
  3. Käesoleva lepingu objektiks on lühiajaliste laenude kogumine, mida investor annab laenuvõtjale regulaarselt platvormile kantud ja investori poolt laenuvõtjale pakutava raha ulatuses, kusjuures iga lühiajaline laen on kahekümne nelja (24) tunni pikkuseks tähtajaks, et rahastada äriühinguid ärikrediidi kaudu (edaspidi “Laen”). Investor sõlmib lepingu, nagu on välja toodud käesolevas lepingus, ja iga lühiajaline laen sõlmitakse sama lepingu alusel, milles investor on andnud oma nõusoleku laenulepingu sõlmimiseks, kasutades selleks raha, mis on kantud investori pangakontolt Quanloopi klientide kontole, nagu on välja toodud käesolevas lepingus.
  4. Käesoleva laenulepingu sõlmivad investor ja laenuvõtja platvormil (edaspidi “Laenupooled” või igaüks eraldi “Laenupool”) järgmiselt: investor, kui ta avab platvormil konto, nõustub Quanloopi üldtingimustega ja kannab raha platvormile, ning laenuvõtja, kui ta sõlmib Quanloopiga kliendilepingu ja annab talle volituse hallata laenupoolte suhteid käesolevas lepingus kirjeldatud viisil.
  5. Sõltumata investori elukohast, asukohast või tegevuskohast on käesoleva lepingu kõigi lepinguliste kohustuste täitmise koht Eesti Vabariik. Kõik lepingus sisalduvad viited konkreetsele kellaajale viitavad Eesti ajavööndi ajale (Ida-Euroopa aeg (EET) (UTC+02:00) talvel ja Ida-Euroopa suveaeg (EEST) (UTC+03:00) suvel). Kogu laenuvõtmise-laenamise protsess, intressitulu väljamaksmine, laenu põhiosa tagasimaksmine, trahvi väljamaksmine ja raha väljavõtmine investori pangakontole toimub Eesti Vabariigis. Kõik küsimused, mis ei ole hõlmatud käesoleva lepinguga, tuleb lahendada vastavalt Eesti seadustele platvormil avaldatud juriidilise dokumentatsiooni alusel.
 2. Laenupooled kinnitavad, et:
  1. iga laenupool on enne lepingu sõlmimist kontrollinud ja tuvastanud vastaspoole;
  2. iga laenupool on enne laenulepingu sõlmimise ettepaneku tegemist kindlaks teinud vastaspoole piisavalt täpselt ja selgelt väljendanud investori kavatsust olla õiguslikult seotud lepingu sõlmimisega, kui ettepanek võetakse vastu, ning anda nõusolek laenulepingu sõlmimiseks, mida tähistab investori otsene tahteavaldus;
  3. nad nõustuvad üldtingimustega ja käesoleva lepinguga.
 3. Laenuvõtja kinnitab, et:
  1. lepingu sõlmimine ja selles sätestatud kohustuste täitmine ei ole vastuolus ühegi seaduse, laenuvõtja põhikirja või muude dokumentide või muude laenuvõtja sõlmitud lepingutega;
  2. laenuvõtja on nõuetekohaselt järginud laenuvõtja suhtes kohaldatavaid seadusi ja määrusi (muu hulgas on laenuvõtjal olemas oma tegevuseks vajalikud tegevusload) ning et laenuvõtja on oma tegevuses järginud usaldusväärseid äritavasid;
  3. laenuvõtja tunneb investorit ja tal on juurdepääs tema isiklikele andmetele, mida Quanloop jagab ainult temaga;
  4. laenuvõtja ei tee avalikke ettepanekuid avalikkuselt raha hoiustamiseks ega tagasimakstavate vahendite vastuvõtmiseks muul viisil;
  5. laenuvõtja on valmis jagama investoriga äriühingute finantseerimisest ärikrediidi kaudu saadavat intressitulu; ta teatab siiski ainult valmisolekust võtta laenu sobivatel turutingimustel, kuid ei taotle laenu;
  6. laenuvõtja on järginud kõiki keskkonnakaitseseadusi ja -piiranguid, mis on otseselt või kaudselt seotud saastatuse, reostuse, jäätmete, mürgiste või ohtlike ainete keskkonda viimisega või nende likvideerimisega laenuvõtja omandis või muul viisil kasutuses oleval maatükil. Laenusaaja teadaolevalt ei ole kehtestatud ega kehtestamisel selliseid keskkonnakaitse nõudeid, mille järgimine ohustaks lepingust tulenevate kohustuste täitmist.
 4. Investor kinnitab, et:
  1. investor on esitanud Quanloopile ja laenuvõtjale õigeaegselt ja korrektselt teavet;
  2. investori poolt Quanloopi klientide pangakontole kantud raha allikas on seaduslik ning neil on kõik õigused selle raha kasutamiseks ja võime seda nõudmise korral tõestada;
  3. investoril on piisavad teadmised laenuandmise ja -võtmise seadustest, äritavadest ja riskidest;
  4. investor on lugenud kõik platvormil olevad materjalid ja mõistab riske, mis võivad kaasneda laenuvõtjale laenu andmisest;
  5. raha, mille investor on Quanloopi klientide pangakontole üle kandnud, ei ole pärit tema igapäevasest pereeelarvest ega juriidilise isiku igapäevasest äritegevusest, kuna raha tagasisaamise hilinemine tooks kaasa ettearvamatu kahju investori perekonnale või ettevõttele;
  6. hoides investori kontol positiivset saldot, teeb investor pakkumise laenuvõtjale raha laenamiseks ja nõustub sõlmima laenuvõtjaga laenulepingu käesoleva lepingu tingimustel ja investori viimaste portfelli-eelistuste alusel arvestatud aastase intressimääraga.
 5. Quanloopi volitused ja mandaat
  1. Investor lubab Quanloopil hoida investori raha Quanloopi klientide pangakontol. Raha hoitakse Quanloopi klientide pangakontol tasuta;
  2. Investor piirab Quanloopi tegevust investori rahaga muul eesmärgil kui raha laenamise eesmärgil laenuvõtjale;
  3. Investor volitab Quanloopi võtma raha oma kontolt, et laenata seda laenuvõtjale. Raha tuleb võtta ühe (1,00 €) euro kaupa, tehes sellise nimekirja eraldi laenulepingutest esmase nõudluse rahastamiseks, mis on avaldatud Partnerikrediidina. Laenu rahastamiseks võetud raha peaks vastama laenu ja tagatisvara väärtuse (LTV) suhtarvul põhinevale riskiplaanile ning laenulepingu intressimääraks on praegune intressimäär, mille investor on oma portfelli eelistustes välja toonud.
 6. Laenu põhiosa
  1. Iga käesoleva lepingu kohase laenu põhisumma on üks (1,00 €) euro.
 7. Laenutähtaeg
  1. Iga käesoleva lepingu kohase laenu tähtaeg on alati üks (1) kalendripäev, mis on kakskümmend neli (24) tundi.
 8. Intressimäär ja riskiplaanid
  1. Investor määrab aastase intressimäära oma portfelli eelistustes.
  2. Ühe päeva intressimäär arvutatakse järgmise valemi alusel: aastane intressimäär ÷ päevade koguarv jooksval kalendriaastal.
  3. Investor mitmekesistab oma portfelli kolme riskiplaani kaudu: Madal, Keskmine ja Kõrge. Igal riskiplaanil on erinev määratlus, nagu on kirjeldatud üldtingimuste jaotises “Portfelli eelistused”. Investor valib iga riskiplaani jaoks erineva intressimäära ja piirab Quanloopi võimalust esitada laenuvõtjale laenupakkumine kõrgema laenusumma ja tagatise väärtuse (LTV) suhtega laenudele.
  4. Raha laenupakkumises kasutatav intressimäär on väiksem või võrdne Krediidi tagatise väärtuse ja selle Garantiireservi osa kogusummaga.
  5. Intressiarvestus algab laenu võtmise hetkest.
  6. Kehtiv aastane intressimäär, mida kasutatakse käesoleva lepingu alusel raha laenamiseks, on registreeritud platvormil asuvas investori laenuraamatus.
  7. Laenusaaja maksab intressi tagasi enne üldtingimuste jaotises “Intressi väljamaksmine” kirjeldatud kuupäeva.
 9. Tagatise ja LTV arvutus
  1. Laenusaaja pakub laenulepingu tagamiseks krediiditagatist. Krediiditagatiste haldamine toimub vastavalt platvormil avaldatud Quanloopi tagatiste haldamise poliitikale.
  2. Laenu ja tagatise väärtuse suhe (LTV) põhineb krediidi tagatise väärtusel ja selle krediidi tagatisvara osalusel. Laenu ja tagatise väärtuse (LTV) suhte arvutamine toimub valemi alusel: Krediidiväärtus ÷ (garantiireserv + selle krediidi tagatisvara osa).
 10. Pakkumise tegemine laenuvõtjale raha laenamiseks
  1. Investor teeb pakkumise laenata raha, nagu on kirjeldatud üldtingimuste jaotises “Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”.
  2. Quanloop ei võta arvesse investorite poolt väljaspool platvormi tehtud pakkumisi finantseerimiseks.
 11. Investorilt laenupakkumise vastuvõtmine
  1. Laenuvõtja otsustab, kas ta võtab investori pakkumise vastu või lükkab selle tagasi, nagu on kirjeldatud üldtingimuste jaotises “Krediidi algatamine ja tagasimaksmine”.
 12. Laenu tagasimaksmine
  1. Laenusaaja maksab laenu põhiosa tagasi vastavalt laenutähtajale, kandes raha oma kontole platvormil.
  2. Quanloop krediteerib laenuvõtja kontot ja debiteerib investori kontot platvormil.
  3. Kui laenusaaja ei suuda laenu põhiosa laenutähtajal tagasi maksta, jätkab Quanloop üldtingimuste jaotises “Krediidi algatamine ja tagasimaksmine” kirjeldatud viisil.
 13. Muud sätted
  1. Laenuvõtja saab Investorilt raha laenata vähemalt kord päevas;
  2. Laenuleping on sõlmitud eurodes;
  3. Quanloop ja laenuvõtja tunnistavad, et investor mõistab täielikult raha laenamise riske; vastasel juhul oleks investor teavitanud Quanloopi vastupidisest.
 14. Poolte kohustused
  1. Laenusaaja kohustub kasutama laenu põhisummat üldtingimustes sätestatud eesmärgil.
  2. Kui laenuvõtja rikub mõnda lepingus sätestatud kohustust või kui investor saab teada lepingus sätestatud kohustuste võimalikust rikkumisest, on investoril õigus nõuda Quanloopilt teavet rikkumise või laenuvõtja poolt laenu põhiosa kasutamise kohta. Quanloop kohustub esitama vastuse kümne (10) tööpäeva jooksul pärast investori sellise nõude saamist. Quanloop ei vastuta tähtaja ületamise eest, kui nõuetekohase vastuse esitamine ei ole tähtaja jooksul võimalik Investorist tulenevatel põhjustel (nt ebatäpsed kontaktandmed).
  3. Quanloop teavitab investorit viie (5) tööpäeva jooksul, kui:
   1. Quanloopi või laenuvõtja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumbrid) on muutunud;
   2. Quanloop või laenuvõtja on esitanud kohtule taotluse saneerimismenetluse algatamiseks;
   3. Quanloop või laenuvõtja või kolmas isik on esitanud kohtule avalduse Quanloopi või laenuvõtja pankroti väljakuulutamiseks;
   4. toimuvad sündmused, mis ohustavad üldtingimuste nõuetekohast täitmist (sealhulgas maksunõude esitamine Quanloopi või laenuvõtja vastu, mille edasilükkamiseks ei ole Quanloop või laenuvõtja jõudnud maksuhalduriga kokkuleppele, või keskkonnakaitsega seotud nõude esitamine või Quanloopi või laenuvõtja vara sundvõõrandamise, arestimise või konfiskeerimise korral või muude Quanloopi või laenuvõtja maksevõimet mõjutavate asjaolude ilmnemisel);
   5. mis tahes lepingu punktis 2 kirjeldatud laenuvõtja kinnitused osutuvad ebatõeseks.
  4. Investor ja laenuvõtja kohustuvad mitte andma oma lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  5. Quanloop, laenuvõtja ja investor täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, heas usus ja mõistliku hoolsusega ning järgides väljakujunenud tavasid.
  6. Quanloop, laenuvõtja ja investor vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.
  7. Quanloop, laenuvõtja ja investor ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud hõlmab asjaolusid, mis ei ole kohustatud osapoole kontrolli all, sealhulgas kolmanda osapoole ebaseaduslik sekkumine kolmandatesse isikutesse (nt pommiähvardus, pangarööv jne), samuti muud sündmused, mis ei ole osapoole kontrolli all (nt streik, moratoorium, elektrikatkestus, tegevused jne).
  8. Quanloop ja laenuvõtja ei vastuta kolmandate isikute pakutavate teenuste või teabe eest, samuti ei vastuta kaudse kahju (nt saamata jäänud tulu jne) ega investori mittevaralise kahju eest.
  9. Quanloop ja laenuvõtja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb valuutavahetuse, väärtpaberite või muude investeerimisriskide muutustest.
  10. Quanloop ja laenuvõtja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Quanloopi või laenuvõtja teadmatusest juriidilise isiku teovõime või füüsilise isiku võimekuse suhtes.
  11. Quanloop ja laenuvõtja vastutavad kahju eest, kui see on põhjustatud Quanloopi või laenuvõtja tahtlikust tegevusest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
  12. Quanloopi ja/või laenuvõtja täielik vastutus ühe investori suhtes piirdub investori poolt Quanloopi klientide kontole kantud rahasummaga. Kui investoril on nõudeid seoses lepingu täitmisega, on investor kohustatud esitama need Quanloopile viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil investor sai teada või oleks pidanud teada saama sellisest nõudest.
  13. Investor on kohustatud tagama, et tema lepingus esitatud andmed (kontaktandmed, pangakonto andmed, esindusõigust puudutavad andmed jne) on lepingu kehtivuse ajal õigeaegsed ja õiged. Investor on kohustatud kinnitama teabe õigsust, kui Quanloop palub seda kinnitada. Quanloop ja laenuvõtja ei vastuta investori poolt esitatud ebaõigest teabest (sealhulgas andmete puudumisest) tuleneva kahju eest.
  14. Investor vastutab ainuisikuliselt kahju eest, mis on põhjustatud sellest, et ta on andnud kolmandatele isikutele juurdepääsu oma posti- või pangakontole või muu lepingu- ja lepingu täitmisega seotud teabele.
  15. Investor hüvitab Quanloopile või laenuvõtjale mis tahes kahju, mis tuleneb väärkajastamisest, teatamata jätmisest või nõutavate muudatuste tegemata jätmisest.
 15. Lepingu muutmine. Lepingu lõpetamine
  1. Investoril on õigus igal ajal oma portfelli eelistusi muuta. Uued intressimäärad ja investeerimispõhimõtted jõustuvad järgmise laenuga.
  2. Laenuvõtjal on õigus keelduda raha laenamisest ja lõpetada leping ilma eelneva etteteatamiseta:
   1. kui investor ei esita nõuetekohast isiklikku IBAN-konto numbrit või muid andmeid, sealhulgas kui investor ei teavita oma andmete muutumisest või ei kinnita oma andmeid, kui Quanloop nõuab kinnitust;
   2. kui tekib põhjendatud kahtlus, et investori poolt Quanloopi klientide pangakontole ülekantud raha ei ole seaduslik või mõni lepingu punktis 3 kirjeldatud investori kinnitustest võib olla vale;
   3. Quanloop saab usaldusväärset teavet, et investor on surnud või lõpetanud tegevuse;
   4. kui tekib muu olukord, kus Quanloopilt ei saa mõistlikult oodata lepingu täitmise jätkamist, võttes arvesse kõiki asjaolusid ja lepinguosaliste vastastikuseid huve.
  3. Quanloop teavitab investorit lepingu lõpetamisest.
 16. Muud tingimused
  1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse investori ja laenuvõtja kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
  2. Lepinguga seotud teated, nõusolekud, kinnitused jne koostatakse ja saadetakse teisele laenupoolele või laenupoole esindajale investori kontol või platvormil märgitud e-posti aadressile.
  3. Investor ja laenuvõtja on kokku leppinud, et igasugune kohustus investorit teavitada on nõuetekohaselt täidetud, kui Quanloop on saatnud asjakohase teabe investori või tema esindaja e-posti aadressile, mis on märgitud investori kontol. Investor mõistab, et kui ta varjab oma e-posti aadressi (kasutades tarkvara, programmi või teenust, mis kaitseb investori e-posti aadressi) oma konto loomisel platvormil, ei pruugi investor saada platvormilt e-kirju. Investor vastutab ainuisikuliselt ja täielikult täpse teabe eest, mida ta on kasutanud platvormil konto loomiseks. Investor ja laenuvõtja on kokku leppinud, et investori (eelneva) nõusoleku saamise kohustus on nõuetekohaselt täidetud, kui Quanloop on saatnud investori või tema esindaja e-posti aadressile, mis on märgitud investori kontol, teabe nõusolekuga seotud küsimuste ja nõusoleku nõude kohta ning investor ei ole ettenähtud tähtaja jooksul Quanloopile sõnaselgelt teatanud, et investor ei nõustu lepingu jätkamisega või ei anna oma nõusolekut. Igal juhul loetakse Quanloopi poolt saadetud e-kiri e-kirja saajale kättesaaduks, kui e-kirja saatmisest on möödunud kolm päeva.
  4. Leping jõustub investori raha esmakordsel laenuvõtmisel laenusaaja poolt läbi platvormi ja see kehtib kuni viimase laenusaaja poolt investorile kantud põhiosa, arvestatud viivise ja eelmise laenu tasumata kulude tasumiseni.
  5. Lepingu sõlmimisega, nagu on määratletud käesoleva lepingu jaotises “Üldsätted”, kinnitab investor, et ta on lepingu läbi lugenud ja mõistnud lepingust tulenevaid kohustusi.
  6. Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad lepingu uue väljaande avaldamisel platvormil, kui laenupooled ei ole kokku leppinud teisiti. Quanloop teavitab investorit lepingu muudatustest ja täiendustest, saates vastava teate lepingus märgitud e-posti aadressile. Kui investor ei ole muudatuste ja täiendustega nõus, on investoril õigus leping lõpetada seitsme (7) päeva jooksul pärast sellise teate saamist. Kui investor ei lõpeta lepingut, jääb leping kehtima ning muudatused ja täiendused kehtivad investori suhtes.

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.