Γενικοί όροι του Quanloop

1. Όροι χρήσης

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο www.quanloop.com ή μέσω μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές ως επενδυτής (εφεξής: «Επενδυτής»), αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους Όρους (εφεξής: «Όροι»), αποδέχεστε τους Όρους και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους.

Οι Όροι ισχύουν για όλες τις έννομες σχέσεις των Επενδυτών της ιστοσελίδας www.quanloop.com ή για την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές (εφεξής: «η Πλατφόρμα») και το Quanloop Limited Partnership Fund (εφεξής: «Quanloop»). Ο Επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους Όρους και δεσμεύεται να τους τηρήσει.

Ορισμένες ενότητες και υπηρεσίες εντός της Πλατφόρμας ενδέχεται να συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν επιπλέον των Όρων.

Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις περιγραφές των υπηρεσιών της Πλατφόρμας ή τους Όρους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Το Quanloop δεν εγγυάται την απουσία σφαλμάτων ή διακοπής της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας. Ο Επενδυτής χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με δική του ευθύνη.

Ο Επενδυτής έχει επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συσκευών, λύσεων και προγραμμάτων. Το Quanloop θα λάβει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εργαλείων, λύσεων και εφαρμογών, αλλά δεν ευθύνεται για τέτοιους κινδύνους.

Το Quanloop δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας και των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα, και το Quanloop δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με την απουσία σφαλμάτων στην Πλατφόρμα ή στα στοιχεία που είναι προσβάσιμα σε αυτήν.

Όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης της σελίδας και του λογισμικού, προστατεύονται βάσει του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, καθώς και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν απαγορεύεται να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή άλλως να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Quanloop.

Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να συμπληρώνει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ή της προσθήκης επιλογών χρήσης της Πλατφόρμας για την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συμβολή σε μια βελτιωμένη και ασφαλέστερη χρήση αυτών. Οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις των Όρων τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση της νέας έκδοσης των Όρων στην Πλατφόρμα. Το Quanloop θα ενημέρωσει τον Επενδυτή για τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις των Όρων αποστέλλοντας μια αντίστοιχη ειδοποίηση στη διεύθυνση email που παρέχεται από τον Επενδυτή.

Ο Επενδυτής κατανοεί ότι ανοίγοντας και επαληθεύοντας έναν λογαριασμό στο Quanloop και υποβάλλοντας τα προσωπικά του στοιχεία, ο Επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει ελέγξει τους όρους της Δήλωσης απορρήτου του Quanloop, της Συγκατάθεσης για χρήση cookies και της Συγκατάθεσης για σκοπούς μάρκετινγκ και πως συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.

Ο επενδυτής κατανοεί ότι ανοίγοντας και επαληθεύοντας έναν λογαριασμό στο Quanloop, στη συνέχεια κοινοποιώντας τον προσωπικό ή τον εταιρικό του Σύνδεσμο συστάσεων για να προσκαλέσει νέους επενδυτές στο Quanloop, ο Επενδυτής αποδέχεται επίσης ότι δεσμεύεται από τους όρους του προγράμματος συστάσεων του Quanloop. Οι όροι του προγράμματος συστάσεων αναφέρονται στο έγγραφο Όρων συστάσεων του Quanloop που βρίσκεται στην Πλατφόρμα.

Ο Επενδυτής κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που ο Επενδυτής δανείσει χρήματα στο Quanloop μέσω της Πλατφόρμας, οι όροι της σύμβασης δανείου και του προγράμματος επιστροφής απωλειών λόγω πληθωρισμού ισχύουν επίσης. Οι όροι της σύμβασης δανείου αναφέρονται στο έγγραφο της Σύμβασης δανείου Quanloop και οι όροι του προγράμματος επιστροφής απωλειών λόγω πληθωρισμού αναφέρονται στους όρους του προγράμματος επιβράβευσης με επιστροφή χρημάτων του Quanloop. Και τα δύο έγγραφα βρίσκονται στην Πλατφόρμα.

2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν την Πλατφόρμα υπόκεινται στους όρους των αντίστοιχων συμβάσεων που διέπουν τη χρήση τους και οι εν λόγω όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά διαστήματα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην Πλατφόρμα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για κατοίκους συγκεκριμένων χωρών. Επομένως οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Πλατφόρμα δεν αποτελούν πρόταση για τη σύναψη συναλλαγής σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια πρόταση ενδέχεται να θεωρηθεί παράνομη.

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα δεν αποτελούν πρόταση ή πρόσκληση αγοράς οποιωνδήποτε συμβουλών που αφορούν επενδύσεις ή άλλου προϊόντος ή ύπηρεσίας, ούτε αποτελούν πρόταση πώλησης αυτών σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κράτος όπου μια τέτοια πρόταση ή διαφήμιση δεν επιτρέπεται ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νόμιμα, ούτε σε πρόσωπα έναντι των οποίων θα ήταν παράνομη η στόχευση τέτοιας προσφοράς ή διαφήμισης. Αν αποφασίσατε να επισκεφθείτε ή να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και κίνδυνο και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση κάθε νόμου και κανόνα που έχει εφαρμογή ως προς εσάς.

Οι υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας απευθύνονται σε εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που κατοικούν ή εδρεύουν αντίστοιχα σε χώρα όπου εδρεύει το Quanloop ή η θυγατρική του που παρέχει την υπηρεσία. Ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή έδρας καθώς και από την τοποθεσία του Επενδυτή, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους είναι η Δημοκρατία της Εσθονίας. Οι κάτοικοι άλλων χωρών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας μόνο όταν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο στη δική τους χώρα κατοικίας, τηρώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους πιθανούς περιορισμούς. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας δεν απευθύνονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που είναι κάτοικοι εκείνων των κρατών όπου τέτοιες υπηρεσίες απαγορεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους κλάδους των χρεωγράφων, των τραπεζών και της ασφάλισης (ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά και στην Ιαπωνία).

3. Εγγραφή χρήστη, Προσωπική ταυτοποίηση, Σύναψη της Σύμβασης πελάτη και Χρήση της Πλατφόρμας

Το Quanloop επιτρέπει σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα που έχουν περάσει τις διαδικασίες αναγνώρισης (λ.χ. KYC, AML κλπ) και έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το Quanloop, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού χρημάτων στο Quanloop και της σύναψης συμβάσεων. Ένας Επενδυτής που δεν έχει επαληθεύσει την ταυτότητά του δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας, εκτός από την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων του και της προσωπικής του ταυτοποίησης.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα, πρέπει κανείς να γίνει Επενδυτής στην Πλατφόρμα. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριμένο άτομο πρέπει να εγγραφεί στην Πλατφόρμα www.quanloop.com, να περάσει τη διαδικασία αναγνώρισης και να αποδεχτεί τους Όρους.

Κατά την εγγραφή, ο Επενδυτής παρέχει στο Quanloop τη διεύθυνση του email του με σκοπό την ταυτοποίηση και την επικοινωνία. Ο έλεγχος ταυτότητας της Πλατφόρμας γίνεται μέσω ενός εφάπαξ, αυτοκαταστρεφόμενου συνδέσμου που αποστέλλεται στο email του Επενδυτή (τέτοιου είδους σύνδεση πραγματοποιείται χωρίς κωδικό πρόσβασης) ή με σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο Επενδυτής κατανοεί ότι εάν αποκρύψει τη διεύθυνση email του (χρησιμοποιώντας λογισμικό, πρόγραμμα ή υπηρεσία που προστατεύει το email του Επενδυτή) κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του στο Quanloop, ο Επενδυτής ενδέχεται να μην καταφέρει να λάβει μηνύματα email απ’ το Quanloop . Ο Επενδυτής είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος να μεριμνήσει ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα είναι ακριβή.

Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Επενδυτής παρέχει στο Quanloop τα δεδομένα του, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας γέννησης, διεύθυνσης κατοικίας, πληροφορίων σχετικά με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα KYC, AML. Το Quanloop αναγνωρίζει τον Επενδυτή με βάση τα παρεχόμενα δεδομένα και ένα (1) έγγραφο ταυτοποίησης (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διαβατήριο, ταυτότητα, κάρτα διαμονής ή πιστοποιητικό ταυτότητας/διαβατήριο αλλοδαπού).

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες μετά την προθεσμία υποβολής. Κάθε έγγραφο που υποβάλλεται πρέπει να είναι σε λατινικό αλφάβητο και να σαρωθεί έγχρωμο με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: ποιότητα 150 (εκατόν πενήντα) DPI, βάθος χρώματος οκτώ (8) bit και το μέγεθος αρχείου να μην υπερβαίνει τα 10 (δέκα) MB. Ο έλεγχος ταυτότητας του Επενδυτή μπορεί να διαρκέσει από 1 (μία) ώρα έως και αρκετές εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την κατοικία του ατόμου και τα έγγραφα ταυτότητας που υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης καθώς και κατά την εγγραφή του επενδυτή ή και αργότερα, συλλέγονται και αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα, στην ενότητα προσωπικών δεδομένων.

Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή κάποιου Επενδυτή, ανεξάρτητα από τον λόγο. Το Quanloop διαγράφει τον λογαριασμό του Επενδυτή βάσει του αντίστοιχου αιτήματος που υπέβαλε ο Επενδυτής, επίσης σε περίπτωση που το Quanloop λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ότι ο Επενδυτής είναι νεκρός. Το Quanloop έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να μπλοκάρει τον λογαριασμό Επενδυτή εάν προκύψει δικαιολογημένη υπόνοια για οποιαδήποτε ακατάλληλη, ανεπαρκή ή παράνομη δραστηριότητα στον λογαριασμό ή μέσω της χρήσης του λογαριασμού ή όταν ο λογαριασμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένας ταυτοποιημένος Επενδυτής έχει το δικαίωμα να προσθέσει νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν τον Επενδυτή (Εταιρικοί Πελάτες) στην Πλατφόρμα. Η προσθήκη Εταιρικού Πελάτη επιτρέπεται μόνο σε νόμιμους εκπροσώπους (μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πληρεξουσίους κλπ). Η προσθήκη κάποιου Εταιρικού Πελάτη μπορεί να γίνει είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα.

Με την αυτόματη προσθήκη, το Quanloop ζητά δεδομένα για τον Εταιρικό Πελάτη από το εμπορικό μητρώο ή τους παρόχους πιστοληπτικών στοιχείων. Εάν τα απαιτούμενα δεδομένα είναι διαθέσιμα, ο Επενδυτής δεν απαιτείται να πραγματοποιήσει κάποια πρόσθετη ταυτοποίηση.

Με τη χειροκίνητη προσθήκη, ο Επενδυτής παρέχει στο Quanloop όλα τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα που αφορούν το νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης εκτύπωσης των αντίστοιχων δεδομένων του μητρώου. Μετά από αυτό, το Quanloop επαληθεύει τα υποβληθέντα δεδομένα και έγγραφα.

Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα, ανεξαρτήτως λόγου, να αρνηθεί την προσθήκη κάποιου νομικού προσώπου και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Με την προσθήκη κάποιου Εταιρικού Πελάτη, ένας λογαριασμός Εταιρικού Πελάτη δημιουργείται στο σύστημα.

Ένας Εταιρικός Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα μέσω νόμιμου εκπροσώπου που είναι φυσικό πρόσωπο και το οποίο αναγνωρίζεται ως Επενδυτής στην Πλατφόρμα.

Ένας Εταιρικός Πελάτης δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα το Quanloop για τυχόν αλλαγές στη νόμιμη εκπροσώπησή του. Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την πρόσβαση στον λογαριασμό κάποιου Εταιρικού Πελάτη για Επενδυτή του οποίου το δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης έχει λήξει. Το Quanloop δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που αφορά μεταβολές στους νόμιμους εκπροσώπους κάποιου Εταιρικού Πελάτη.

Για να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα, το Quanloop ενδέχεται να ζητήσει την ταυτοποίηση του Επενδυτή μέσω δελτίου ταυτότητας, υπηρεσίας ταυτότητας μέσω κινητού τηλεφώνου, τραπεζικού συνδέσμου ή άλλων μέτρων ταυτοποίησης που γίνονται αποδεκτά από το Quanloop. Για την υποβολή τυχόν δηλώσεων προθέσεων που ενδέχεται να έχουν νομικές συνέπειες ή για την έκδοση επιβεβαιώσεων, το Quanloop ενδέχεται να απαιτήσει την υπογραφή του Επενδυτή χρησιμοποιώντας δελτίο ταυτότητας, υπηρεσία ταυτότητας μέσω κινητού τηλεφώνου, τραπεζικό σύνδεσμο, επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας ή άλλες μεθόδους ταυτοποίησης.

Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα μέτρα ταυτοποίησης κάποιου Πελάτη, Εταιρικού Πελάτη ή Επενδυτή ανά πάσα στιγμή και να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας ενός προσώπου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

4. Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στόχοι επεξεργασίας αυτών

Το Quanloop επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί στο Quanloop σύμφωνα με τους Όρους ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση email κλπ) με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου. Μετά την ταυτοποίηση του προσώπου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας και την εκπλήρωση άλλων συμβάσεων με τον Επενδυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Quanloop που βρίσκεται στην Πλατφόρμα.

5. Cookies

Η Πλατφόρμα αυτή περιέχει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργικότητα ή την πιο αποδοτική λειτουργικότητα των ιστοσελίδων καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές επιτρέπουν κάποιον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων του Quanloop και τη Συγκατάθεση για χρήση cookies που βρίσκονται στην Πλατφόρμα.

6. Επιλογές Χαρτοφυλακίου

Το Quanloop προσφέρει δάνεια σε τρία επίπεδα κινδύνου: χαμηλού, μέτριου και υψηλού.

Το επίπεδο χαμηλού κινδύνου ισχύει για δάνεια με λόγο δανείου προς αξία (LTV) χαμηλότερο από πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), δηλαδή από μηδέν τοις εκατό (0%) έως πενήντα τέσσερα κόμμα εννέα τοις εκατό (54,9%).

Το επίπεδο μεσαίου κινδύνου ισχύει για δάνεια με λόγο δανείου προς αξία (LTV) που ξεκινά από πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και είναι χαμηλότερος από ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), δηλαδή μεταξύ πενήντα πέντε τοις εκατό (55,0%) έως ογδόντα τέσσερα κόμμα εννέα τοις εκατό (84,9%).

Το υψηλό επίπεδο κινδύνου ισχύει για δάνεια με λόγο δανείου προς αξία (LTV) που ξεκινά από ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). Αυτό το πρόγραμμα κινδύνου ισχύει επίσης για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Ο Επενδυτής πρέπει να επιλέξει ένα πρόγραμμα κινδύνου ή να συνεχίσει με το πρόγραμμα κινδύνου που παρέχεται από το Quanloop ως προεπιλογή. Το πρόγραμμα που προσφέρεται από το Quanloop από προεπιλογή ορίζει το πρόγραμμα κινδύνου χαρτοφυλακίου του επενδυτή σε Χαμηλό, διαθέτοντας όλα τα χρήματα που ο Επενδυτής μεταφέρει για επένδυση στο Quanloop σε επενδύσεις στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου.

Ο Επενδυτής πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των χρημάτων του στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου.

Ο Επενδυτής μπορεί να επενδύσει κατ’ ανώτατο όριο το ήμισυ (1/2) των χρημάτων του στο πρόγραμμα μεσαίου κινδύνου εφόσον επενδύει τουλάχιστον το υπόλοιπο μισό (1/2) του κεφαλαίου του στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου.

Ο Επενδυτής μπορεί να επενδύσει κατ’ ανώτατο όριο το ένα τρίτο (1/3) των χρημάτων του στο πρόγραμμα υψηλού κινδύνου εφόσον επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου μοιρασμένα εξίσου μεταξύ του Χαμηλού και του Μεσαίου προγράμματος κινδύνου.

Ο Επενδυτής πρέπει να καθορίσει την προτίμησή του σχετικά με τον τρόπο που τοποθετούνται τα χρήματά του, επιλέγοντας πόσα χρήματα θα επενδυθούν στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου, πόσα θα επενδυθούν στο πρόγραμμα μεσαίου κινδύνου και πόσα χρήματα θα επενδυθούν στο πρόγραμμα υψηλού κινδύνου.

Ο Επενδυτής πρέπει να επενδύσει όλα τα χρήματα που διατηρεί στο Quanloop. Ο Επενδυτής δεν μπορεί να ορίσει λιγότερο από το 100% των χρημάτων του για επένδυση με χαμηλό κίνδυνο. Το Quanloop δανείζεται χρήματα από τον Επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου και τα διαθέσιμα δάνεια. Το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρόκειται να επενδυθεί είναι 1,00 ευρώ. Εάν τα χρήματα επιμερίζονται μεταξύ των δανείων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, κάθε επένδυση σε κάθε τέτοιο δάνειο πραγματοποιείται σε ακέραια ευρώ. Εάν κατά τον επιμερισμό των χρημάτων προκύψουν λεπτά του ευρώ που ενδέχεται να μην επενδυθούν, αυτά τα λεπτά πρέπει να αθροιστούν σε ακέραια ευρώ και να προστεθούν στο πρόγραμμα χαμηλού κινδύνου. Τυχόν λεπτά του ευρώ που δεν μπορούν να αθροιστούν σε ένα ακέραιο ευρώ μένουν χωρίς επένδυση.

7. Επενδυτικές λειτουργίες

Ο Επενδυτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επενδυτικές λειτουργίες: τη Λειτουργία κέρδους και τη Λειτουργία αποταμίευσης.

Στη Λειτουργία κέρδους, όλα τα κέρδη και οι επιστροφές χρημάτων καταβάλλονται αυτόματα στον πιο πρόσφατο λογαριασμό IBAN του Επενδυτή.

Στη Λειτουργία αποταμίευσης, όλα τα κέρδη και οι επιστροφές χρημάτων επιστρέφονται στο υπόλοιπο του Επενδυτή του Quanloop για περαιτέρω επένδυση.

Η Λειτουργία κέρδους ενεργοποιείται ως προεπιλογή. Η εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στην Πλατφόρμα.

8. Προέλευση δανείων και αποπληρωμή

Ο Επενδυτής αντιλαμβάνεται ότι η κύρια δραστηριότητα του Quanloop είναι η χονδρική χρηματοδότηση.

Ο Επενδυτής δανείζει χρήματα στο Quanloop με σκοπό τον εκ νέου δανεισμό. Το Quanloop δανείζεται διαφορετικά χρηματικά ποσά για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών φορέων μέσω δανεισμού.

Το Quanloop δεν δανείζει ποτέ χρήματα σε καταναλωτή (δηλαδή σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα καταναλώσει και θα αποπληρώσει την πίστωση που έλαβε, εφεξής: «ο Καταναλωτής»). Αντ’ αυτού, το Quanloop συνεργάζεται με επιχειρηματικούς συνεργάτες οι οποίοι δανείζονται χρήματα από το Quanloop και δανείζουν περαιτέρω σε καταναλωτές (εφεξής: «ο Συνεργάτης»).

Κάθε φορά που το Quanloop δανείζει χρήματα σε κάποιον Συνεργάτη, υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση δανείου για ποσό, διάρκεια και επιτόκιο που εξυπηρετεί τόσο το Quanloop όσο και τον Συνεργάτη (εφεξής: «η Πίστωση Συνεργάτη» ή «η Πίστωση»). Κάθε Πίστωση έχει εξασφαλίσεις και/ή ασφαλίζεται με προσωπική εγγύηση (ή εγγυήσεις). Η εξασφάλιση της Πίστωσης αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό τον προγραμματισμό κινδύνων του λόγου δανείου προς αξία (εφεξής: «Αρχικό LTV»). Κάθε Πίστωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξασφαλίσεων και εγγυήσεων, δεσμεύεται έναντι δανείων τα οποία παρέχονται από τους Επενδυτές.

Ο Επενδυτής και το Quanloop συνάπτουν τη σύμβαση δανείου μόλις ο Επενδυτής εγγραφεί σωστά στην Πλατφόρμα και μεταφέρει με ακρίβεια χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό πελάτη του Quanloop. Σύμφωνα με την ίδια σύμβαση δανείου, ο Επενδυτής παρέχει τακτικά βραχυπρόθεσμα δάνεια στο Quanloop μέχρι του ύψους των χρημάτων που επενδύονται στο Quanloop από τον Επενδυτή. Κάθε βραχυπρόθεσμο δάνειο χορηγείται για ποσό ενός (1) ευρώ, διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και με επιτόκιο που προτείνει ο Επενδυτής (εφεξής: «το Δάνειο»). Οι όροι της σύμβασης δανείου αναφέρονται στο έγγραφο της Σύμβασης δανείου Quanloop που βρίσκεται στην Πλατφόρμα.

Το Quanloop δεν δέχεται στην Πλατφόρμα χρήματα μέσω διαδικτύου. Όλοι οι επενδυτές πρέπει να μεταφέρουν τα χρήματά τους μέσω πληρωμών SEPA στον λογαριασμό IBAN που αναφέρεται στη σελίδα «Το χαρτοφυλάκιό σας» του ιστότοπου ή στην οθόνη «Τροφοδοτήστε το Quanloop υπόλοιπό σας» στην Εφαρμογή για κινητά κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης.

Το Quanloop λειτουργεί αποκλειστικά με νόμισμα το ευρώ. Ο Επενδυτής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τροφοδοτεί το υπόλοιπό του σε ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να ισχύει χρέωση συναλλαγών εξωτερικού. Το Quanloop δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για τον Επενδυτή λόγω της χρήσης άλλων νομισμάτων.

Κάθε βραχυπρόθεσμο δάνειο χορηγείται για περίοδο 24 ωρών. Η ώρα κατά την οποία το Quanloop λαμβάνει την Πίστωση είναι 00:00:00 τα μεσάνυχτα και η ώρα κατά την οποία επιστρέφει την Πίστωση είναι 23:59:59.

Οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένη ώρα είτε στους παρόντες Όρους είτε σε άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, αναφέρεται σε ώρα στην εσθονική ζώνη ώρας (UTC +3 EEST / UTC +2 EET).

Κάθε κεφάλαιο Δανείου καθορίζεται πάντα στο ποσό του ενός (1) ευρώ. Ο τόκος προτείνεται από τον Επενδυτή, προκαθορίζεται στις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου και εξαρτάται από το Αρχικό LTV.

Το Δάνειο τοκίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο που ορίζεται από τον Επενδυτή διαιρούμενο με τον πραγματικό αριθμό ημερών του τρέχοντος έτους (συμβατικός τρόπος υπολογισμού «Act/Act»). Ο τόκος που αποπληρώνεται σύμφωνα με την επενδυτική λειτουργία που προτιμά ο Επενδυτής, καταβάλλεται τον επόμενο μήνα, κατά την ημερομηνία που ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Το Δάνειο αποπληρώνεται την επομένη της ημερομηνίας του Δανείου. Εάν το Quanloop αδυνατεί να αποπληρώσει το Δάνειο κατά τις επόμενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την ημερομηνία διάρκειας του Δανείου, θα πληρώσει επιπλέον ετήσιο ποσό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε ημέρα καθυστέρησης (εφεξής: «Προσαύξηση υπερημερίας»). Η Προσαύξηση υπερημερίας υπολογίζεται διαιρώντας το δύο τοις εκατό (2%) με τον πραγματικό αριθμό ημερών του τρέχοντος έτους (συμβατικός τρόπος υπολογισμού «Act/Act»). Εάν επισυμβεί καθυστέρηση, ο Επενδυτής θα κερδίσει τον τόκο που έχει καθορίσει στις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου από τη στιγμή της αποδοχής του Δανείου, συν την Προσαύξηση Υπερημερίας. Εφόσον κάποιος Επενδυτής αλλάξει τις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου του μετά την αποδοχή του Δανείου, αλλά το Δάνειο τελέσει σε καθυστέρηση, τότε ο τόκος που καθορίζεται τη στιγμή της αποδοχής του Δανείου χρησιμοποιείται για όλους τους υπολογισμούς, εκτός εάν εξοφληθεί πλήρως από το Quanloop.

Αν κάποιος Επενδυτής ζητήσει ανάληψη χρημάτων αλλά τα χρήματα είναι δεσμευμένα σε κάποιο Δάνειου που εμφανίζει καθυστέρηση, το δεσμευμένο ποσό χρημάτων θα αποπληρωθεί αμέσως μετά την αποπληρωμή του Δανείου.

9. Καταβολή τόκων

Το Quanloop καταβάλλει τόκους μία φορά τον μήνα, τη δέκατη πέμπτη (15η) ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα. Εάν η ημερομηνία πληρωμής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί τη δέκατη πέμπτη (15η) ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι του τρέχοντος μήνα καταβάλλονται τον επόμενο μήνα. Για παράδειγμα, οι τόκοι από το Δάνειο της πρώτης (1ης) ημερολογιακής ημέρας του τρέχοντος μήνα θα καταβληθούν τη δέκατη πέμπτη (15η) ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα μαζί με τους τόκους από το Δάνειο της τριακοστής πρώτης (31ης) ημερολογιακής ημέρας του τρέχοντος μήνα.

10. Ανάληψη των χρημάτων του Επενδυτή

Το Quanloop θα προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο λογαριασμό του Επενδυτή.

Το Quanloop θα προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό IBAN του Επενδυτή, ο οποίος (τραπεζικός λογαριασμός) πρέπει να αναγράφεται στον λογαριασμό του Επενδυτή. Εάν ο Επενδυτής δεν έχει υποβάλει σωστά τον προσωπικό αριθμό του IBAN τραπεζικού λογαριασμού του, το Quanloop δεν μπορεί να προχωρήσει στην ανάληψη χρημάτων. Το Quanloop δεν είναι υποχρεωμένο να πληρώσει επιπλέον τόκους ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ποινή για το χρονικό διάστημα μεταξύ του αιτήματος ανάληψης και της υποβολής του ορθού προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού IBAN του Επενδυτή. Το Quanloop δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες λόγω εσφαλμένων στοιχείων στον λογαριασμό του Επενδυτή, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας του ορθού προσωπικού αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN του Επενδυτή.

Ο Επενδυτής μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από το υπόλοιπό του στο Quanloop. Τη στιγμή του αιτήματος ανάληψης, ορισμένα χρήματα ενδέχεται να είναι δεσμευμένα στο πλαίσιο κάποιου δανείου έως την επόμενη ημέρα (εφεξής ως Κλειδωμένα χρήματα) ή όχι (εφεξής θα αποκαλούνται ως Ελεύθερα χρήματα).

Τα κλειδωμένα χρήματα θα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Επενδυτή την επόμενη εργάσιμη ημέρα και τα χρήματα θα αποδεσμεύονται από τη σύμβαση δανείου.

Τα δωρεάν χρήματα θα μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Επενδυτή έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

11. Συγκρούσεις συμφερόντων

Θα διασφαλίσουμε ότι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα στο Quanloop και κάποιον Επενδυτή ή διαφορετικούς Επενδυτές, εντοπίζονται και η διαχείρισή τους γίνεται αποτελεσματικά σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές περί σύγκρουσης συμφερόντων.

12. Παράπονα

Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν που σας παρείχαμε εμείς ή οποιαδήποτε εταιρεία σχετίζεται με το Quanloop, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected]

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό και όσο το δυνατόν πιο δίκαια.

13. Διάφοροι όροι

Αν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων που αφορούν τον Επενδυτή κριθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θίγει το κύρος και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Η Πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία και όλα τα έγγραφα ή οι ενημερώσεις που θέλουμε να σας αποστέλλουμε ενδέχεται να σας παραδίδονται μέσω της Πλατφόρμας στις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε μηνύματα email κατά καιρούς που θα σας παροτρύνουν να συνδεθείτε στην Πλατφόρμα. Ενδέχεται επίσης να σας αποστέλλουμε επιστολές στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει στο Quanloop ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουμε πρόσφορο.

Τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους μπορεί να ασκούνται όσο συχνά χρειάζεται, είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από τον νόμο. Η καθυστέρηση άσκησης οποιασδήποτε εξουσίας που μας παραχωρήθηκε δυνάμει των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

Το Quanloop ενδέχεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των παρόντων Όρων σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο ευλόγως θεωρούμε ικανό να τα εκτελέσει. Ενδέχεται επίσης να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας μέσω οποιασδήποτε εταιρείας νομικά συνδεδεμένης με το Quanloop ή κάποιου παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. Εσείς δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει των παρόντων Όρων.

Η κατοικία, η τοποθεσία και ο τόπος του παρόχου της διαδικτυακής υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και ο τόπος παροχής της διαδικτυακής υπηρεσίας δυνάμει των παρόντων Όρων είναι η Δημοκρατία της Εσθονίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το εσθονικό δίκαιο. Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά (συμβατική ή εξωσυμβατική) από ή σχετική με τους παρόντες Όρους, ο Επενδυτής κι εμείς αποδεχόμαστε τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Εσθονίας.