Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις

Ορισμένοι κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι και οφείλουν να γίνονται αποδεκτοί σε κάθε είδους επένδυση. Παρότι ο δανεισμός χρημάτων στο Quanloop μέσω αυτή της Πλατφόρμας δεν συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο απώλειας της επένδυσής σας, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση γενικά. Γι’ αυτό θα θέλαμε να περιγράψουμε ορισμένους από αυτούς τους γενικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις, καθώς επίσης να επισημάνουμε ορισμένες γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθείτε προκειμένου να σας βοηθήσουμε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν επενδύετε τα χρήματά σας σε αυτή την Πλατφόρμα.

Πριν επενδύσετε στην παρούσα Πλατφόρμα, εξοικειωθείτε με τη διαδικασία επένδυσης στην Πλατφόρμα αυτή. Ο ίδιος κανόνας ισχύει όταν επενδύετε σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα και βοηθά στην αποτροπή παράλογων αποφάσεων, προσδοκιών ή φόβων σχετικά με την επενδυτική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε ετοιμάσει και δημοσιεύσει διάφορα έγγραφα στα οποία έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

Ένας άλλος γενικός κανόνας είναι ότι η απόφαση για επένδυση αποτελεί μια προσωπική απόφαση του κάθε επενδυτή που τελικά αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή. Κάθε επενδυτής βρίσκεται σε διαφορετική θέση σχετικά με τις συνθήκες και τις δυνατότητές του να επενδύσει. Επομένως ο κάθε επενδυτής πρέπει να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επένδυση και να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο και τις συνέπειές της προς αυτόν.

Παρακάτω περιγράφουμε μερικούς από τους γενικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις. Σημειώστε ότι δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο. Επισημαίνουμε επίσης ότι αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να θεωρηθεί νομική συμβουλή ούτε επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση για επένδυση στην Πλατφόρμα.

Υπάρχει κίνδυνος της αγοράς που έγκειται στην πιθανότητα ενός επενδυτή να αντιμετωπίσει ζημίες (μείωση της αξίας μιας επένδυσης) λόγω παραγόντων που θίγουν τη συνολική απόδοση των χρηματοπιστωτικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο επενδυτής. Αυτός ο κίνδυνος σχετίζεται με γεγονότα όπως κάποια οικονομική ύφεση, κάποια χρηματοπιστωτική κρίση, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή γεωπολιτικά γεγονότα κλπ. Επειδή επηρεάζει συνήθως ολόκληρη την αγορά, είναι πιο δύσκολο να αντισταθμιστεί.

Υπάρχουν επίσης νομικοί ή κανονιστικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το γεγονός ότι νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν διαφορετικές επενδυτικές δραστηριότητες ή κανάλια ή εταιρείες ή ακόμα και ολόκληρο τον κλάδο ενδέχεται να αλλάξουν κατά την διάρκεια της επένδυσης. Η αλλαγή ρυθμιστικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσει το κόστος διαφόρων διαδικασιών (ο βασικός κίνδυνος είναι η αύξηση των τιμών), επίσης να εισαγάγει διαφορετικά νομικά και διοικητικά εμπόδια, κλπ. Επειδή οι αλλαγές σε αυτόν τον τομέα συμβαίνουν για διάφορους λόγους, συνήθως υπάρχει μόνο μικρή πιθανότητα αποφυγής τους ή εφαρμογής τους. Επιπλέον, χρειάζεται συνήθως πολύς χρόνος και πολλή ενημέρωση πριν από την πραγματοποίηση των αλλαγών. Επομένως, η Πλατφόρμα και ο επενδυτής μπορούν να προετοιμαστούν σε πρώιμο στάδιο.

Υπάρχει επίσης συναλλαγματικός κίνδυνος (ή κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών), ο οποίος προκύπτει από τη μεταβολή της τιμής ενός νομίσματος σε σχέση με κάποιο άλλο. Η παρούσα Πλατφόρμα λειτουργεί μόνο με νόμισμα το ευρώ. Ο περιγραφόμενος κίνδυνος ενδέχεται να μην προκύψει στην Πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας αλλά μπορεί να αφορά διαδικασίες πριν ή μετά την επένδυση χρημάτων στην Πλατφόρμα. Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε αυτόν τον κίνδυνο είναι να μάθετε την πραγματική διαδικασία συναλλαγματικών ισοτιμιών εάν η χρήση της είναι απαραίτητη για εσάς κάποια στιγμή πριν ή μετά την επένδυση στην Πλατφόρμα.

Υπάρχει ένας πολιτικός κίνδυνος που συνίσταται σε αλλαγή της επενδυτικής αξίας ή των όρων λόγω πολιτικών αλλαγών ή αστάθειας σε κάποιες χώρες. Θα μπορούσε να προέλθει από κάποια κυβερνητική αλλαγή, νομοθετικά όργανα, άλλους ξένους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή σε στρατιωτικό έλεγχο κλπ.

Υπάρχει επίσης ένας κίνδυνος συγκέντρωσης που σχετίζεται με τις επενδυτικές σας αρχές συνολικά. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει σε μια κατάσταση κατά την οποία το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του επενδυτή επικεντρώνεται σε έναν τύπο επένδυσης. Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε αυτόν τον κίνδυνο είναι να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας (για παράδειγμα, μεταξύ διαφορετικών δανείων, γενικά μεταξύ διαφορετικών εταιρειών, κλάδων, κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων κλπ).

Υπάρχει επίσης ένας λειτουργικός κίνδυνος που συνίσταται στο γεγονός ότι η Πλατφόρμα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και να προσφέρει την επενδυτική ευκαιρία και η εταιρεία πίσω από την Πλατφόρμα να τεθεί σε εκκαθάριση. Λαμβάνουμε και χρησιμομοποιούμε κάθε ενδεδειγμένο και εφικτό μέτρο και εργαλείο (συμπεριλαμβανομένων των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, του λογιστικού ελέγχου, της δημοσίευσης στοιχείων, της ζήτησης και παροχής αξιολόγησης, καθώς επίσης και της χρήσης εξειδικευμένου προσωπικού και συμβούλων και της χρήσης ενημερωμένης και ασφαλούς τεχνολογίας και διαδικασιών κλπ) για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της βιωσιμότητας της Πλατφόρμας και των δραστηριοτήτων της (τεχνικές πτυχές, πτυχές μάρκετινγκ, νομικές πτυχές κλπ) και για τον αποκλεισμό της επέλευσης του περιγραφέντος κινδύνου.

Τέλος, η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τη διαχείριση οποιουδήποτε κινδύνου ή των επιπτώσεών του είναι να εξετάσετε πολύ προσεκτικά και διεξοδικά εάν η επένδυση είναι κατάλληλη και προσιτή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του επενδυτή, τις οικονομικές δεσμεύσεις, τους πόρους και τις ικανότητές του. Υπάρχει ένας καλός πρακτικός κανόνας που λέει ότι ο επενδυτής δεν πρέπει να επενδύει περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να χάσει χωρίς να αλλάξει το βιοτικό του επίπεδο.