Σύμβαση δανείου με το Quanloop

 1. Γενικές διατάξεις
  1. Η παρούσα Σύμβαση Δανείου (εφεξής καλούμενη «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Δανείου») είναι η σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρία Quanloop Limited Partnership Fund (εφεξής καλούμενη «Quanloop») με έναν Επενδυτή που έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους Γενικούς όρους του Quanloop που δημοσιεύονται σε αυτή την Πλατφόρμα (εφεξής «ο Επενδυτής»). Αντικείμενο αυτής της Σύμβασης είναι η συλλογή βραχυπρόθεσμων δανείων που δίδονται τακτικά από τον Επενδυτή στο Quanloop ως χρήματα που επενδύονται στο Quanloop από τον Επενδυτή, όπου κάθε βραχυπρόθεσμο δάνειο έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για εκ νέου δανεισμό (εφεξής «το Δάνειο»). Ο Επενδυτής συνάπτει τη Σύμβαση όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και κάθε βραχυπρόθεσμο Δάνειο συνάπτεται σύμφωνα με την ίδια Σύμβαση στην οποία ο Επενδυτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιεί τα χρήματα που έχουν μεταφερθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό του Επενδυτή στον λογαριασμό πελατών του Quanloop (δηλαδή κατά το μέτρο του πιστωτικού ορίου) όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση.
  2. Η παρούσα Σύμβαση Δανείου συνάπτεται με την ορθή εγγραφή στην Πλατφόρμα, και κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας ταυτοποίησης (KYC, AML κλπ) και ορθής μεταφοράς χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό πελάτη του Quanloop που αναφέρεται σε έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που δίνεται από το Quanloop.
  3. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δανείου πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή παράλληλα με τους Γενικούς όρους του Quanloop, τους όρους του Προγράμματος επιστροφής απωλειών λόγω πληθωρισμού του Quanloop, τους όρους Επιβράβευσης συστάσεων του Quanloop και άλλους όρους που συνολικά αποτελούν αναπόσπαστο της Σύμβασης που δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα. Τυχόν συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Επενδυτή και του Quanloop που δεν ρυθμίζονται από τη Σύμβαση, διέπονται από τους Γενικούς όρους ή άλλα νομικά έγγραφα που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, καθώς και από το εσθονικό δίκαιο.
  4. Ανεξάρτητα από την κατοικία, την τοποθεσία ή τον χώρο όπου βρίσκεται ο Επενδυτής (ή κάποιος ενδιάμεσος που θα χρησιμοποιούσαν για να επενδύσουν χρήματα), ο τόπος εκπλήρωσης για όλες τις συμβατικές παροχές δυνάμει της Σύμβασης είναι η Δημοκρατία της Εσθονίας. Οποιαδήποτε αναφορά στη Σύμβαση σε συγκεκριμένη ώρα θα αναφέρεται στην ώρα της Εσθονίας (UTC +3 EEST / UTC +2 EET). Οι διαδικασίες δανεισμού των χρημάτων, η επιστροφής των χρημάτων και ανάληψης των χρημάτων πραγματοποιείται στη Δημοκρατία της Εσθονίας. Οποιαδήποτε ερώτηση ή κατάσταση που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει να επιλύεται με βάση τα νομικά έγγραφα που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα και το εσθονικό δίκαιο.
 2. Το Quanloop επιβεβαιώνει ότι:
  1. Η σύναψη της Σύμβασης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε αυτήν δεν έρχονται σε σύγκρουση με οποιονδήποτε νόμο, το καταστατικό του Quanloop ή άλλα έγγραφα ή άλλες συμβάσεις που έχει συνάψει το Quanloop.
  2. Το Quanloop έχει προσηκόντως τηρήσει τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για το Quanloop (μεταξύ άλλων, το Quanloop διαθέτει τις άδειες δραστηριότητας που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του) και ότι το Quanloop έχει ακολουθήσει χρηστές εμπορικές πρακτικές στις δραστηριότητές του.
  3. To Quanloop έχει συμμορφωθεί με όλους τους νόμους και τους περιορισμούς προστασίας του περιβάλλοντος που σχετίζονται ευθέως ή εμμέσως με την απόρριψη ρύπων, ρύπανση, απόβλητα, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον ή την απόρριψή τους σε ακίνητο ή χώρο που ανήκει ή άλλως χρησιμοποιείται από το Quanloop. Εξ όσων γνωρίζει το Quanloop, δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που να βρίσκονται σε διαδικασία θέσπισης, η συμμόρφωση με τις οποίες θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 3. Ο Επενδυτής επιβεβαιώνει ότι:
  1. Παρείχε έγκαιρα και ορθά στοιχεία στο Quanloop.
  2. Η πηγή των χρημάτων τα οποία έχει μεταφέρει στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών του Quanloop είναι σύννομη και ο Επενδυτής έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα.
  3. Διαθέτει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον δανεισμό και το δίκαιο που διέπει τον δανεισμό, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τους κινδύνους.
  4. Έχει διαβάσει όλο το υλικό στην Πλατφόρμα και κατανοεί τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν δανείζοντας χρήματα στο Quanloop.
  5. Τα χρήματα που έχει μεταφέρει στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών του Quanloop δεν προέρχονται από τον ημερήσιο οικογενειακό προϋπολογισμό του, ούτε τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες νομικής οντότητας καθώς η καθυστέρηση στην επιστροφή των χρημάτων θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες απώλειες για την οικογένεια του Επενδυτή ή την επιχείρηση.
 4. Εξουσιοδότηση προς το Quanloop
  1. Ο Επενδυτής επιτρέπει στο Quanloop να τηρεί τα χρήματα του Επενδυτή στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών του Quanloop. Τα χρήματα τηρούνται στον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών του Quanloop χωρίς χρέωση.
  2. Ο Επενδυτής απαγορεύει στο Quanloop να χρησιμοποιεί τα χρήματά του για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τον δανεισμό χρημάτων στο Quanloop.
  3. Ο Επενδυτής εξουσιοδοτεί το Quanloop να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό του προκειμένου να τα δανείσει στο Quanloop. Τα χρήματα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά ένα (1€) ευρώ, συνάπτοντας έναν κατάλογο επιμέρους δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση της πρωταρχικής ζήτησης που δημοσιεύεται ως Πίστωση Συνεργατών. Τα χρήματα που λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση του Δανείου πρέπει να αντιστοιχούν στο πρόγραμμα κινδύνου που βασίζεται στον λόγο δανείου προς αξία (LTV) και το επιτόκιο της Σύμβασης Δανείου είναι το τρέχον επιτόκιο που αναφέρεται στις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου του Επενδυτή.
 5. Δανεισμός χρημάτων και Αποπληρωμή και Ανάληψη. Άλλες πληρωμές
  1. Το Quanloop μπορεί να δανείζεται χρήματα από τον Επενδυτή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
  2. Η διάρκεια κάθε Δανείου δυνάμει της Σύμβασης είναι πάντα μία (1) ημερολογιακή ημέρα, η οποία είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
  3. Το Quanloop λειτουργεί μόνο με νόμισμα το ευρώ. Ο Επενδυτής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τροφοδοτεί το υπόλοιπό του σε ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να ισχύει χρέωση συναλλαγών εξωτερικού. Το Quanloop δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για τον Επενδυτή λόγω της χρήσης άλλων νομισμάτων.
  4. Το Quanloop δεν δέχεται χρήματα μέσω διαδικτύου στην Πλατφόρμα. Όλοι οι επενδυτές πρέπει να μεταφέρουν τα χρήματά τους χρησιμοποιώντας πληρωμές SEPA στον λογαριασμό IBAN που αναγράφεται στη σελίδα «Το χαρτοφυλάκιό σας» στην ιστοσελίδα ή στην οθόνη «Τροφοδοτήστε το Quanloop υπόλοιπο» στην εφαρμογή για κινητά κατά τον έλεγχο ταυτότητας.
  5. Η απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων ή ανάληψη χρημάτων από τον Επενδυτή δυνάμει της Σύμβασης δανείου ή άλλων εγγράφων που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα είναι τα προσήκοντα προσωπικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αριθμού λογαριασμού IBAN), που πρέπει να είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό Quanloop του Επενδυτή.
  6. Το Quanloop θεωρεί ότι ο Επενδυτής κατανοεί πλήρως τους κινδύνους δανεισμού χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Επενδυτής θα είχε ενημερώσει το Quanloop σχετικά.
  7. Το Δάνειο αποπληρώνεται την επομένη της ημερομηνίας του Δανείου σύμφωνα με τους Γενικούς όρους.
  8. Αν κάποιος Επενδυτής ζητήσει την ανάληψη χρημάτων, το Quanloop θα προχωρήσει στην μεταφορά των χρημάτων στον πιο πρόσφατο λογαριασμό του Επενδυτή σύμφωνα με τους Γενικούς όρους.
 6. Υπολογισμός και Καταβολή τόκων
  1. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερολογιακών ημερών του τρέχοντος μήνα και τον ακριβή αριθμό ημερολογιακών ημερών του τρέχοντος έτους.
  2. Ο υπολογισμός του επιτοκίου ξεκινά από τη στιγμή που λαμβάνεται το Δάνειο.
  3. Ο τόκος αποπληρώνεται αυτόματα την δέκατη πέμπτη (15η) ημερολογιακή ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
 7. Υπολογισμός και καταβολή τόκων κατόπιν καθυστέρησης
  1. Εάν ο Επενδυτής αποσύρει χρήματα που είναι δεσμευμένα σε κάποιο Δάνειο και πρέπει να αποπληρωθούν κατά την επόμενη ημερολογιακή ημέρα, αλλά λόγω της χαμηλής ρευστότητας του κεφαλαίου στην Πλατφόρμα, το Δάνειο δεν αποπληρώνεται κατά την επόμενη ημερολογιακή ημέρα, ο Επενδυτής λαμβάνει επιπλέον τόκο.
  2. Ο Επενδυτής πληρώνεται επιπλέον τόκο μόνο για την πλήρη ημέρα καθυστέρησης.
  3. Το επιτόκιο του επιπλέον τόκου είναι δύο (2%) τοις εκατό ετησίως, το οποίο είναι πλέον του τρέχοντος επιτοκίου που ορίζει ο Επενδυτής.
  4. Για τον υπολογισμό του ημερήσιου επιπλέον τόκου, ο Επενδυτής θα πρέπει να διαιρέσει δύο τοις εκατό (2%) ετησίως με τον αριθμό ημερών του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 8. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
  1. Το Quanloop αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το Κεφάλαιο του Δανείου για τον σκοπό που ορίζεται στους Γενικούς όρους του Quanloop.
  2. Εάν το Quanloop αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση ή ο Επενδυτής αντιληφθεί πιθανή αθέτηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στη Σύμβαση, ο Επενδυτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από το Quanloop τα στοιχεία σχετικά με την αθέτηση ή τη χρήση του Κεφαλαίου του Δανείου. Το Quanloop δεσμεύεται να υποβάλει την απάντηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή ενός τέτοιου αιτήματος από τον Επενδυτή. Το Quanloop δεν ευθύνεται για υπέρβαση της προθεσμίας εάν η υποβολή της προσήκουσας απάντησης δεν είναι δυνατή εντός της προθεσμίας για λόγους που οφείλονται στον Επενδυτή (π.χ. ανακριβή στοιχεία επικοινωνίας).
  3. Το Quanloop ενημερώνει τον δανειστή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών εάν:
   1. υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας του Quanloop (διεύθυνση αλληλογραφίας, email, αριθμοί τηλεφώνου)·
   2. το Quanloop υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης·
   3. το Quanloop ή κάποιος τρίτος έχει υποβάλλει αίτηση πτώχευσης του Quanloop·
   4. ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Quanloop έχει αποφασίσει την ίδρυση/απόκτηση θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας·
   5. συμβούν γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την προσήκουσα εκτέλεση των Γενικών όρων του Quanloop (συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης φορολογικής αξίωσης κατά του Quanloop, για την αναβολή της οποίας το Quanloop δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τις φορολογικές αρχές ή την κατάθεση αξίωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ή στην περίπτωση απαλλοτρίωσης, κατάσχεσης ή δήμευσης της ιδιοκτησίας του Quanloop ή σε περίπτωση που επισυμβούν άλλα γεγονότα που πλήττουν τη φερεγγυότητα του Quanloop)·
   6. οποιαδήποτε από τις διαβεβαιώσεις του Quanloop που αναφέρονται στην ενότητα 2 της Σύμβασης αποδειχθούν αναληθείς.
  4. Κάθε συμβαλλόμενος δεσμεύεται να μην μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου.
  5. Το Quanloop και ο Επενδυτής θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προσηκόντως, καλόπιστα και με εύλογη μέριμνα, και ακολουθώντας παγιωμένες πρακτικές.
  6. Το Quanloop και ο Επενδυτής ευθύνονται για τυχόν παράλειψη ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
  7. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για αθέτηση υποχρέωσης εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του υπόχρεου μέρους, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης παρέμβασης τρίτου με τρίτα μέρη (π.χ. απειλή για βόμβας, ληστεία τράπεζας κ.λ.π.), καθώς και άλλα γεγονότα πέρα από τον έλεγχο του εν λόγω μέρους (π.χ. απεργία, αναστολή, διακοπή ρεύματος, δραστηριότητες κλπ).
  8. Το Quanloop δεν ευθύνεται για τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, ούτε για έμμεσες ζημίες (π.χ. διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή για μη υλικές ζημίες που υπέστη ο Επενδυτής.
  9. Το Quanloop δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύψουν από μεταβολές σε ξένα νομίσματα, σε χρεόγραφα ή άλλους επενδυτικούς κινδύνους.
  10. Το Quanloop δεν ευθύνεται για ζημία οφειλόμενη στην την άγνοια από μέρους του Quanloop σχετικά με την ικανότητα κάποιου νομικού προσώπου ή για την ικανότητα κάποιου φυσικού προσώπου.
  11. Το Quanloop ευθύνεται για ζημιά εφόσον αυτή προκληθεί από πρόθεση του Quanloop, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος.
  12. Το πλήρες εύρος της ευθύνης του Quanloop αναφορικά με κάποιον Επενδυτή περιορίζεται στο ποσό των χρημάτων που επένδυσε στο Quanloop ο Επενδυτής. Αν ο Επενδυτής έχει οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Επενδυτής υποχρεούται να τις παρουσιάσει αμέσως στο Quanloop, και πάντως το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Επενδυτής έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να έχει λάβει γνώση αυτών των αξιώσεων.
  13. Ο Επενδυτής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του (στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία σχετικά με το δικαίωμα εκπροσώπησης, κλπ) που αναφέρονται στη Σύμβαση είναι έγκαιρα και σωστά κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Ο Επενδυτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των στοιχείων αν το Quanloop ζητήσει τέτοια επιβεβαίωση. Το Quanloop δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά εξαιτίας εσφαλμένων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της απουσίας των δεδομένων) που παρέχονται από τον Επενδυτή.
  14. Ο Επενδυτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημία οφειλόμενη στην παροχή πρόσβασης σε τρίτους στον λογαριασμό email ή στον τραπεζικό λογαριασμό του ή σε άλλα στοιχεία που αφορούν τη Σύμβασή και την εκπλήρωσή της.
  15. Ο Επενδυτής θα αποζημιώσει το Quanloop για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε ψευδή δήλωση πραγματικών γεγονότων, παράλειψη αναφοράς ή παράλειψης πραγματοποίησης των απαιτούμενων αλλαγών.
 9. Τροποποίηση της Σύμβασης. Καταγγελία της Σύμβασης
  1. Ο Επενδυτής έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις προτιμήσεις του Χαρτοφυλακίου του ανά πάσα στιγμή. Νέα επιτόκια και επενδυτικοί προϋπολογισμοί θα τίθενται σε ισχύ με την σύναψη του επόμενου Δανείου.
  2. Το Quanloop διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δανειστεί τα χρήματα, να αποσύρει τα χρήματα και να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση:
   1. αν ο Επενδυτής δεν παρέχει έναν κατάλληλο προσωπικό αριθμό λογαριασμού IBAN ή άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης να ενημερώσει για την αλλαγή των δεδομένων του ή της παράλειψης να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του όταν το Quanloop απαιτεί επιβεβαίωση·
   2. αν προκύψει δικαιολογημένη υπόνοια ότι τα χρήματα που μεταφέρονται από τον Επενδυτή στον τραπεζικό λογαριασμό πελατών του Quanloop δεν είναι νόμιμα ή αν οποιαδήποτε από τις επιβεβαιώσεις του Επενδυτή που αναφέρονται στην ενότητα 3 της Σύμβασης ενδέχεται να είναι αναληθείς·
   3. αν το Quanloop λάβει αξιόπιστες πληροφορίες ότι ο Επενδυτής είναι νεκρός.
   4. αν προκύψει κάποια άλλη κατάσταση κατά την οποία το Quanloop δεν μπορεί εύλογα να συνεχίσει την εκπλήρωση της Σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις και τα αμοιβαία συμφέροντα των συμβαλλομένων.
  3. Το Quanloop θα ειδοποιήσει τον Επενδυτή για την καταγγελία της Σύμβασης.
 10. Άλλοι όροι
  1. Τυχόν διαφορές που προκύψουν από τη Σύμβαση επιλύονται με συμφωνία των μερών. Κατόπιν αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά επιλύεται από τα δικαστήρια της Επαρχίας Harju. Η Σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
  2. Οι ειδοποιήσεις, συγκαταθέσεις, εγκρίσεις κλπ που σχετίζονται με τη Σύμβαση συντάσσονται και αποστέλλονται στον αντισυμβαλλόμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του στη διεύθυνση email που αναγράφεται στη Σύμβαση.
  3. Οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση ειδοποίησης του Επενδυτή εκπληρώνεται προσηκόντως όταν το Quanloop στείλει τα κατάλληλα στοιχεία στο email του Επενδυτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του που αναγράφεται στη Σύμβαση στο σημείο που αναφέρονται τα στοιχεία του λογαριασμού. Ο Επενδυτής κατανοεί ότι εάν αποκρύψει τη διεύθυνση email του (με τη χρήση λογισμικού, προγράμματος ή υπηρεσίας που προστατεύει το email του Επενδυτή) κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του στο Quanloop, ο Επενδυτής ενδέχεται να μη λαμβάνει μηνύματα email από το Quanloop. Ο Επενδυτής είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει ακριβή στοιχεία για τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση (πρότερης) συναίνεσης του Επενδυτή εκπληρώνεται προσηκόντως όταν το Quanloop στείλει τα στοιχεία σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη συναίνεση και την προϋπόθεση συναίνεσης στον Επενδυτή ή στη διεύθυνση email του νόμιμου εκπροσώπου του που αναγράφεται στη Σύμβαση και ο Επενδυτής δεν έχει δηλώσει ρητώς στο Quanloop εντός της καθορισμένης περιόδου ότι δεν συμφωνεί να συνεχίσει τη Σύμβαση ή δεν συναινεί. Σε κάθε περίπτωση, το email που στέλνει το Quanloop θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τον παραλήπτη του email εφόσον περάσουν τρεις ημέρες από την αποστολή του email.
  4. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με τον πρώτο δανεισμό χρημάτων μέσω εγκεκριμένου δανεισμού από τα Μέρη και θα παραμείνει σε ισχύ έως την τελευταία πληρωμή ίδιων υποχρεώσεων, υπολογισμένων τόκων υπερημερίας και μη καταβληθέντων χρεώσεων του τελευταίου Δάνειου προς τον Επενδυτή του Quanloop.
  5. Με τη σύναψη της Σύμβασης (μέσω εγγραφής στην Πλατφόρμα, ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των KYC, AML κλπ και μεταφοράς χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό πελατών του Quanloop), ο Επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει τη Σύμβαση και πως έχει κατανοήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε δυνάμει της Σύμβασης.
  6. Οι τροποποιήσεις και προσθήκες της Σύμβασης τίθενται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της νέας έκδοσης της Σύμβασης στην Πλατφόρμα, εκτός αν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά. Το Quanloop θα ειδοποιήσει τον Επενδυτή για τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες της Σύμβασης αποστέλλοντας αντίστοιχη ενημέρωση στη διεύθυνση email που αναφέρεται στη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Επενδυτής δεν συμφωνήσει με τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή αυτής της ενημέρωσης. Εάν ο Επενδυτής δεν καταγγείλει τη Σύμβαση, η Σύμβαση συνεχίζει να ισχύει και οι τροποποιήσεις και προσθήκες θα ισχύουν για τον Επενδυτή.