Το Quanloop είναι μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) ή ένα επενδυτικό κεφάλαιο;

Πρακτικά, το Quanloop μπορεί να μοιάζει με πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης όμως λειτουργεί ως επενδυτικό κεφάλαιο.

Για τη χρηματοδότηση των συνεργατών του, το Quanloop συγκεντρώνει μικροσκοπικά κεφάλαια από μεγάλο αριθμό επενδυτών. Οι συνεργάτες αναζητούν χονδρική χρηματοδότηση για να αποκομίσουν κέρδη από καταναλωτικά δάνεια ή από άλλα επιχειρηματικά έργα, τα οποία αντιστρόφως εξασφαλίζουν τα κύρια βραχυπρόθεσμα δάνεια που προέρχονται από το Quanloop.

Με βάση τα παραπάνω, το Quanloop είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο με σκοπό την διάθεση εμπορικής πίστης και τον δανεισμό κεφαλαίων περαιτέρω με υψηλότερο επιτόκιο. Με αυτόν τον τρόπο αποκομίζει κέρδη από το περιθώριο των επιτοκίων.

Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης και peer-2-peer, το Quanloop αποτελεί τον αποκλειστικό δανειολήπτη, προσφέροντας όλα τα περιουσιακά του στοιχεία ως ασφάλεια.

Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2020