KOGUKAPITAL 14 423 412 €
PORTFOOLIO 14 396 775 €
VAJALIK KAPITAL 14 841 875 €
KESKMINE INTRESSIMÄÄR 14,2% p.a.

Quanloopi tagatiste haldamise poliitika

Käesolev tagatiste haldamise poliitika põhineb Quanloopi platvormil avaldatud üldtingimustel (edaspidi “Üldtingimused”), Quanloopi laenulepingul (edaspidi “Laenuleping”) ja muudel üldtingimustes osutatud tingimustel ning neid tuleb täita koos nendega. Käesolevas tagatiste haldamise eeskirjas kasutatud väljendid ja üldine terminoloogia, sealhulgas, kuid mitte ainult, laenuvõtja, investor, platvorm, Quanloop ja kasutaja, on kirjeldatud üldtingimustes. Kõik sellised investori ja laenuvõtja või Quanloopi vahelised suhted, mis ei ole reguleeritud käesolevate tagatiste haldamise põhimõtetega, kuuluvad üldtingimuste või muude platvormil avaldatud õigusdokumentide ja Eesti õiguse kohaldamisalasse.

Käesolev poliitika määratleb, kuidas Quanloop teostab tagatiste haldamist, et katta platvormil sõlmitud laenulepinguid investori ja laenuvõtja vahel. Käesolevas eeskirjas sätestatakse, mille alusel Investor laenab laenuvõtjale raha, mis on tagatud. Teatavad üldtingimustes sätestatud mõisted kehtivad ka käesolevas eeskirjas. Palun lugege hoolikalt läbi, et mõista Quanloopi seisukohti ja tavasid seoses investorite raha turvalisusega ning sellega, kuidas Quanloop ja laenuvõtja seda käsitlevad.

1. Rollide määratlused

Quanloop on platvormi omanik ja haldaja, nagu on kirjeldatud üldtingimustes. Quanloop ei võta investorilt raha laenuks ega anna laenu laenuvõtjale. Quanloop juhib laenuandmise-laenuvõtmise protsessi ja haldab investori laenuraamatut.

Laenuvõtja on ainus laenuvõtja platvormil, mis laenab raha investorilt vastavalt üldtingimustele ja laenulepingule. Laenuvõtjal on Quanloopiga kirjalik leping, mis hõlmab tagatist ja muid tagatisi. Iga tagatis on registreeritud Quanloopi hallatavas tagatisraamatus.

Investor on üldtingimustes kirjeldatud isik. Investoril ei ole otsest juurdepääsu tagatisele, nagu on kirjeldatud käesolevates tingimustes.

2. Kes ja kellele laenab raha?

Investor laenab raha laenuvõtjale, kusjuures laenuvõtja laenab raha ühelt või mitmelt investorilt, et laenata seda edasi oma partneritele. Partner on täielikult valideeritud, usaldusväärne organisatsioon, mis on registreeritud Euroopas ja kasutab eurovaluutat.

Laenuvõtja ei ole kohustatud jagama oma partnerite kohta teavet, nagu seda on lubatud vastavalt ühingulepingule ning tulenevalt usaldusfondi äritüübist.

Iga kord, kui laenuvõtja laenab partnerile raha, sõlmitakse eraldi krediidileping, nagu on kirjeldatud üldtingimustes. Igal krediidil on tagatis või see on tagatud käendus(te)ga; krediidi tagatis on laenu ja tagatise väärtuse (LTV) suhte arvutamise ja riskiplaneerimise aluseks.

Laenuvõtja laenab raha juriidilistele ja füüsilistele isikutele oma partnerite kaudu ning ei laena kunagi raha otse lõpptarbijale. Investor ei laenata kunagi raha lõpptarbijale, vaid alati laenuvõtjale.

Quanloop võib vastavalt laenuvõtjaga sõlmitud eraldi lepingule tegutseda laenuvõtja esindajana ja hallata tema krediidiportfelli oma nimel, kuid laenuvõtja jaoks ja arvel.

3. Milliseid varasid ja õigusi võtab laenuvõtja tagatisena vastu?

Krediiditagatisena aktsepteerib laenuvõtja kinnisvara, inventari, raha, tasumata arveid, üldisi pandiõigusi, ettevõtte aktsiaid ja käendusi.

Kinnisvara hõlmab eelkõige kinnisvara või kodukapitali, samuti seadmeid, autosid, paate, mootorrattaid, lennukeid ja laevu.

Laenuvõtja aktsepteerib varude finantseerimiseks varude tagatisena inventari. Sellist rahastamist teostavad meie partnerid, seega on see tagatud ka lisatagatistega, mida partner pakub lisaks inventarile.

Raha tagatiseks loetakse ettevõtte hoiukontot või ettevõttega seotud eraisiku isiklikku hoiukontot.

Tasumata arved on Euroopas asuva isiku poolt väljastatud ja aktsepteeritud tasumata äriarved. Laenuvõtja võtab selliseid tagatisi vastu partneritelt, kes tegelevad arvete rahastamise või faktooringuga. Iga sellise tagatisega tagatud krediit on tavaliselt täiendavalt tagatud partneri garantiiga.

Laenuvõtja peab pandiõigust juriidiliseks nõudeks, mis on seotud kolmanda osapoole ärilaenuga, ja see võimaldab laenuvõtjal ettevõtte vastu kohtusse kaevata ja selle vara sisse nõuda, kui ettevõte ei täida oma kohustusi. Varad võivad olla täpsustatud või mitte. Üldised pandiõigused annavad laenuvõtjale vabaduse arestida ettevõtte iga vara ja tagatise vormi, et rahuldada oma võlgu.

Tagatisena võib pakkuda nii noteeritud kui ka noteerimata ettevõtte aktsiaid. Laenuvõtja vähendab aktsia turuväärtust tavaliselt vähemalt 25% võrra.

Laenuvõtjal on õigus määrata sobiv vara või õigus tagatiseks arvestades asjakohaseid asjaolusid. Tagatise valik ei too laenusaaja jaoks kaasa lisakohustusi seoses suhetega investoritega.

4. Kuidas on need varad ja õigused registreeritud?

Sõltuvalt piirkonnast, kus asuvad partner või tagatis, palub laenuvõtja partneril edasi pantida partneri nimele panditud tagatis laenuvõtjale. Tavaliselt on laenuvõtjal igas globaalses piirkonnas isiklik varahaldur ja ta taotleb tagatise registreerimist sellele juriidilisele isikule. Kui piirkond on uus või kui laenuvõtjal ei ole isiklikku varahaldurit, ostetakse selline teenus sisse kohalikust advokaadibüroost.

Laenuvõtja säilitab kõik andmed tagatise kohta Quanloopi hallatavas tagatiste raamatus. Kõigist tagatise hetkeseisu uuendustest tuleb Quanloopile teatada ja need tuleb registreerida tagatiste raamatus.

5. Kuidas Quanloop esitab aruandeid varade ja õiguste kohta, mida ta hoiab tagatisena?

Kord aastas tellib Quanloop ülemaailmse sõltumatu auditi. Audit hõlmab kõiki Quanloopi hallatavas tagatiste raamatus loetletud varasid. Avalik auditiaruanne avaldatakse Quanloopi investoritele selle veebisaidil pärast autentimist. Turvalisuse ja konfidentsiaalsuse huvides võib avalikust aruandest välja jätta mõned konkreetsed üksikasjad loetletud tagatiste kohta.

6. Kas tagatise võib registreerida otse investorile?

Quanloop ei registreeri oma investoritele otseselt tagatisi. Pisike laenupõhiosa moodustab tavaliselt väikese osa kogu vara väärtusest ja muutub iga 24 tunni tagant, mistõttu isiklike tagatiste otsene registreerimine oleks aja ja raha seisukohast võimatu.

Lahtiütlemise teave: Mõned tekstid sellel veebisaidil on puhtalt turunduskommunikatsiooniks. Mitte miski Quanloopi poolt avaldatud teave ei kujuta endast investeerimissoovitust, samuti ei tohiks Quanloopi poolt avaldatud andmeid või sisu kasutada investeerimistegevuses. Quanloop soovitab tungivalt, et sa teeksid omaenda sõltumatut uurimistööd ja/või räägiksid enne mis tahes finantsotsuse tegemist kvalifitseeritud investeerimisprofessionaaliga.