Πολιτική διαχείρισης εξασφαλίσεων του Quanloop

Η συγκεκριμένη πολιτική εξηγεί πώς το Quanloop πραγματοποιεί την διαχείριση εξασφαλίσεων για την κάλυψη των δανείων που προέρχονται από τον ιστότοπο και χρηματοδοτούνται από επενδυτές.

Η συγκεκριμένη πολιτική (μαζί με τους Όρους μας και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς) καθορίζει σε ποια βάση θα εξασφαλιστούν τα χρήματα που μας δανείζετε. Κάποιοι ορισμοί που παρατίθενται στους Όρους ισχύουν επίσης στην παρούσα πολιτική. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια των χρημάτων σας και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.

1. Σε ποιον δανείζει χρήματα το Quanloop;

To Quanloop δανείζει χρήματα σε νομικά και φυσικά πρόσωπα μέσω των εμπορικών συνεργατών του. Ένας συνεργάτης αποτελεί έναν πλήρως ταυτοποιημένο και αξιόπιστο οργανισμό με έδρα στην Ευρώπη και που χρησιμοποιεί ως νόμισμα το ευρώ.

Με την κατάρτιση της σύμβασης δανείου ένας συνεργάτης γίνεται κύριος δανειολήπτης του Quanloop και μπορεί να δανείσει ή να επενδύσει με άλλο τρόπο χρήματα κατά τον τρόπο που κρίνει ότι αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Κάθε δάνειο καλύπτεται από εξασφάλιση και/ή άλλα δικαιώματα και εγγυήσεις.

Το Quanloop ποτέ δεν δανείζει χρήματα απευθείας σε έναν τελικό δανειολήπτη.

2. Ποια περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα δέχεται το Quanloop ως εξασφάλιση;

Όσον αφορά την εξασφάλιση δανείων, το Quanloop δέχεται ακίνητα, αποθέματα εμπορευμάτων, μετρητά, ανεξόφλητα τιμολόγια, εμπράγματες ασφάλειες, μετοχές εταιρειών και εγγυήσεις.

Η ακίνητη περιουσία περιλαμβάνει, πρωταρχικά, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ή ενυπόθηκα δάνεια, καθώς και εξοπλισμό, αυτοκίνητα, σκάφη, μοτοσικλέτες, αεροπλάνα και πλοία.

Το Quanloop αποδέχεται τα αποθέματα εμπορευμάτων ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων. Αυτή η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τους συνεργάτες μας, έτσι διασφαλίζεται και από επιπλέον εγγυήσεις τις οποίες προσφέρει ο συνεργάτης πλέον του αποθέματος.

Τα μετρητά ως εξασφάλιση θεωρούνται ότι είναι επαγγελματικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου ή προσωπικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου.

Τα ανεξόφλητα τιμολόγια συνίστανται σε απλήρωτα εμπορικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και γίνει αποδεκτά από πρόσωπο που βρίσκεται στην Ευρώπη. Το Quanloop αποδέχεται αυτού του είδους τις εξασφαλίσεις από συνεργάτες που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση τιμολογίων ή στον τομέα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Κάθε δάνειο που καλύπτεται από τέτοια εξασφάλιση κανονικά είναι επιπλέον εξασφαλισμένο με την εγγύηση του συνεργάτη.

Το Quanloop ορίζει ως εμπράγματη ασφάλεια μια νομική αξίωση που συνδέεται με το επιχειρηματικό δάνειο τρίτου και επιτρέπει στο Quanloop να εναγάγει την επιχείρηση και να αποκτήσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. Τα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να είναι καθορισμένα ή και όχι. Οι εμπράγματες ασφάλειες παρέχουν στο Quanloop το απεριόριστο δικαίωμα να κατασχέσει κάθε περιουσιακό στοιχείο και μορφή εξασφάλισης που ανήκει σε μια επιχείρηση προκειμένου να αποπληρώσει τα χρέη της.

Οι μετοχές εταιρειών που διατίθενται είτε δημόσια είτε ιδιωτικά μπορούν να διατεθούν ως εξασφάλιση. Το Quanloop κανονικά μειώνει την αγοραστική αξία μίας μετοχής κατά τουλάχιστον 25%.

Το Quanloop έχει δικαίωμα να καθορίσει το κατάλληλο περιουσιακό στοιχείο και/ή δικαίωμα ως εξασφάλιση, δεδομένων των εκάστοτε περιστάσεων. Η επιλογή της εξασφάλισης δεν συνεπάγεται καμία πρόσθετη ευθύνη για το Quanloop όσον αφορά τις σχέσεις του με τους επενδυτές.

3. Πώς καταχωρούνται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα;

Ανάλογα με την περιοχή, ορίζεται κάποιος συνεργάτης ή/και εξασφάλιση και το Quanloop ζητά από κάποιον συνεργάτη να προωθήσει τη δεσμευμένη εξασφάλιση στο Quanloop. Υπό κανονικές συνθήκες, το Quanloop διαθέτει έναν προσωπικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περιοχή του κόσμου και θα ζητούσε η εξασφάλιση να εγγραφεί σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Εάν κάποια περιοχή είναι νέα ή το Quanloop δεν διαθέτει προσωπικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, η εν λόγω υπηρεσία ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες από κάποιo τοπικό δικηγορικό γραφείο.

4. Πώς το Quanloop εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που διατηρεί ως εξασφάλιση;

Μία φορά το χρόνο, το Quanloop πραγματοποιεί έναν παγκόσμιο, ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο. Ο έλεγχος καλύπτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που το Quanloop διατηρεί ως εξασφάλιση. Η δημόσια έκθεση λογιστικού ελέγχου δημοσιεύεται για τους επενδυτές του Quanloop στον ιστότοπό του κατά τον έλεγχο ταυτότητας.

5. Μπορεί η εξασφάλιση να εγγραφεί απευθείας σε κάποιον επενδυτή;

Το Quanloop δεν εγγράφει εξασφαλίσεις ευθέως προς τους επενδυτές του. Το μικροσκοπικό κεφάλαιο δανείου κανονικά σχηματίζει ένα μικρό μερίδιο της συνολικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αλλάζει κάθε 24 ώρες, οπότε η εγγραφή προσωπικής εξασφάλισης απευθείας θα ήταν αδύνατη από την άποψη χρόνου και χρήματος.