ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.344.431 €
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 4.344.431 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.344.431 €
ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 13,9% ανά έτος

Άδεια Αποποίησης Ευθυνών

Η Quanloop Usaldusfond, ο Δανειολήπτης, είναι ένα κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Νόμο Περί Επενδυτικών Κεφαλαίων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

Ένα κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης μπορεί να διαχειρίζεται τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή να συνάπτει μια σύμβαση διαχείρισης με έναν διαχειριστή κεφαλαίων. Μόνο ένας διαχειριστής κεφαλαίων που έχει λάβει άδεια δραστηριότητας σύμφωνα με τον Νόμο Περί Επενδυτικών Κεφαλαίων ή του οποίου έχει εκδοθεί άδεια δραστηριότητας ΟΣΕΚΑ ή διαχειριστή εναλλακτικών κεφαλαίων σε άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ ή έχει καταχωρίσει τη λειτουργία του στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας μπορεί να ενεργεί ως διαχειριστής κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμος εταίρος ενός κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται τα δικά του περιουσιακά στοιχεία. Ένα κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται τα δικά του περιουσιακά στοιχεία δεν θεωρείται αυτοδιαχειριζόμενο κεφάλαιο για τους σκοπούς της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Την Quanloop Usaldusfond διαχειρίζεται η Bondkick AS, μια ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη ως διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων περιορισμένης ευθύνης στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Η εγγραφή της Bondkick AS είναι έγκυρη, όπως κοινοποιείται σε αυτήν τη σελίδα.

Ο επιχειρηματικός δανεισμός, που είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Quanloop Usaldusfond, λειτουργεί υπό την εποπτεία του διαχειριστή κεφαλαίων και βάσει της άδειάς του να λειτουργεί ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η Bondkick AS διαθέτει έγκυρη άδεια λειτουργίας υπ’ αριθμ. FFA000250, όπως κοινοποιείται σε αυτήν τη σελίδα.

Δεν προσφέρονται καταναλωτικά δάνεια. Εάν η Quanloop Usaldusfond αποφασίσει να προσφέρει καταναλωτικά δάνεια, στην περίπτωση που ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια συναλλαγή που δεν σχετίζεται με ανεξάρτητες οικονομικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην § 1 (5) του Νόμου Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Εσθονίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται για εξουσιοδότηση λειτουργίας ως πιστωτής, όπως περιγράφεται στον Νόμο για τους Πιστωτές και τους Διαμεσολαβητές της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Επί του παρόντος, η Quanloop Usaldusfond δεν έχει σχέδια για καταναλωτικό δανεισμό. Διαφορετικά, θα υποβάλλει αίτηση για αδειοδότηση.

Ο Επενδυτής και η Quanloop Usaldusfond συνάπτουν Δανειακή Σύμβαση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας, ως εξής: ο Επενδυτής υποβάλει προσφορά για σύναψη Δανειακής Σύμβασης για περίοδο 24 ωρών, το ετήσιο επιτόκιο της επιλογής του και κεφάλαιο ενός (1) ευρώ, και η Quanloop Usaldusfond μπορεί, εάν η πρόταση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της, να δεχθεί να συνάψει τη Δανειακή Σύμβαση με τον Επενδυτή. Σύμφωνα τον Νόμο Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας, η αποδοχή της χρηματοδότησης χρέους που προσφέρει ο Επενδυτής, ως η κύρια πηγή κεφαλαίου για την Quanloop Usaldusfond, δεν αποτελεί αδειοδοτημένη δραστηριότητα για το κεφάλαιο και η προσφορά της χρηματοδότησης χρέους στο κεφάλαιο από τον Επενδυτή δεν αποτελεί αδειοδοτημένη δραστηριότητα για τον Επενδυτή. Καμία Πράξη ή Οδηγία δεν περιορίζει τον αριθμό των Δανειακών Συμβάσεων που υπογράφονται από την Quanloop Usaldusfond, ούτε το συνολικό κεφάλαιο που αντλείται.

Η Quanloop AS λειτουργεί ως υπηρεσία παρουσίασης για τον Επενδυτή και την Quanloop Usaldusfond, διασφαλίζοντας ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν εξοικειωθεί μεταξύ τους πριν την υποβολή και αποδοχή μιας προσφοράς δανεισμού χρημάτων. Η Quanloop Usaldusfond δεν λαμβάνει με κανέναν τρόπο χρήματα από το κοινό για σκοπούς κατάθεσης ή λήψης επιστρεπτέων κεφαλαίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν κάνει δημόσιες προτάσεις λήψης χρημάτων από το κοινό για σκοπούς κατάθεσης ή λήψης επιστρεπτέων κεφαλαίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα χρήματα που μεταφέρονται από τον Επενδυτή είναι επομένως μια ιδιοκτησία που παραδίδεται για την εκτέλεση της εντολής για τους σκοπούς της § 626 του Νόμου Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Εσθονίας. Το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στην τράπεζα είναι, από τη φύση του, αξίωση (κατά της τράπεζας) που η Quanloop AS έχει αποκτήσει στο όνομά της αλλά για λογαριασμό του Επενδυτή και μόνο με σκοπό τη χρήση του για την εκτέλεση της εντολής. Η Quanloop AS έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιεί μεταφορές, κρατήσεις και προσθήκες στον λογαριασμό του Επενδυτή στην Πλατφόρμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επενδυτή που απορρέουν από τους Γενικούς Όρους, τη Δανειακή Σύμβαση και άλλες συμφωνίες που έχει συνάψε ο Επενδυτής. Ο Επενδυτής εξουσιοδοτεί αμετάκλητα την Quanloop AS να χρεώνει και να πιστώνει τον λογαριασμό του Επενδυτή στην Πλατφόρμα, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους, στη Δανειακή Σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας.

Ποιος χρειάζεται άδεια λειτουργίας;

Τα εσθονικά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να λάβουν άδεια δραστηριότητας από την Εσθονική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSA) εάν εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών:

 1. Ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος
 2. Ασφαλιστικές εταιρείες
 3. Συνταξιοδοτικά ταμεία
 4. Εταιρείες επενδύσεων (ή επενδυτικής τραπεζικής)
 5. Διαχειριστες κεφαλαίου
 6. Μεσίτες πιστώσεων, πιστωτές και πιστωτικά ιδρύματα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Bondkick AS είναι διαχειριστής κεφαλαίων της Quanloop Usaldusfond. Όπως απαιτείται, η Bondkick έχει καταχωρίσει τη λειτουργία της στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και μπορεί να ενεργεί ως κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την § 8 (2) του Νόμου Περί Επενδυτικών Κεφαλαίων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

Κανένα από τα παραπάνω δεν περιγράφει τη νομική δομή του Quanloop:

 1. Ούτε η Quanloop AS ούτε η Quanloop Usaldusfond προσφέρουν υπηρεσίες ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Ιδρυμάτων Πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 2. Η Quanloop AS δεν είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επειδή δεν διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Quanloop Usaldusfond. Τα περιουσιακά στοιχεία της Quanloop Usaldusfond διαχειρίζεται η Bondkick AS, το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένο στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Ο ομόρρυθμος εταίρος της Quanloop Usaldusfond είναι η Quanloop Group OÜ, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Εσθονία που δεν είναι υποχρεωμένη να διαθέτει άδεια για να ενεργεί ως κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζεται στον Νόμο Περί Επενδυτικών Κεφαλαίων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 3. Η Quanloop AS δεν λαμβάνει με κανέναν τρόπο χρήματα από το κοινό για σκοπούς κατάθεσης ή λήψης επιστρεπτέων κεφαλαίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και δεν κάνει δημόσιες προτάσεις λήψης χρημάτων από το κοινό για σκοπούς κατάθεσης ή λήψης επιστρεπτέων κεφαλαίων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα χρήματα που μεταφέρονται από τον Επενδυτή είναι επομένως μια ιδιοκτησία που παραδίδεται για την εκτέλεση της εντολής για τους σκοπούς της § 626 του Νόμου Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Εσθονίας. Ως εκ τούτου, η Quanloop AS απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψεως αδείας, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 4. Η Quanloop AS δεν δανείζει χρήματα. Επομένως, η Quanloop AS δεν υποχρεούται να διαθέτει εξουσιοδότηση πιστωτή σύμφωνα με τον Νόμο για τους Πιστωτές και τους Διαμεσολαβητές της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 5. Η Quanloop Usaldusfond δανείζεται χρήματα από τα προηγουμένως καθορισμένα άτομα μόνο στην Πλατφόρμα. Η Quanloop Usaldusfond δεν προσφέρεται να δανειστεί χρήματα. Αντ’ αυτού, η προσφορά δανεισμού πραγματοποιείται από καθορισμένους επενδυτές χωρίς την υποχρέωση αποδοχής. Ως εκ τούτου, η συγκατάθεση για τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Εσθονίας και χωρίς καμία αναφορά στη λήψη καταθέσεων από το κοινό, όπως περιγράφεται στον Νόμο Περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 6. Η Quanloop Usaldusfond δεν κάνει προσφορά πώλησης των μονάδων της, η Quanloop AS δεν κάνει προσφορά πώλησης των μετοχών της και η Quanloop Group OÜ δεν κάνει προσφορά πώλησης των μερών της στην Πλατφόρμα. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην Πλατφόρμα δεν θα πρέπει να θεωρούνται προσφορά κινητών αξιών στο κοινό σύμφωνα με τον Νόμο Περί Αγοράς Κινητών Αξιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας και όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 7. Η Quanloop Usaldusfond δανείζει χρήματα στα νομικά πρόσωπα, κάτι που δεν αποτελεί αδειοδοτημένη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στον Νόμο Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας και στον Νόμο για τους Πιστωτές και τους Διαμεσολαβητές της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
 8. Η Quanloop Usaldusfond δεν δανείζει χρήματα στους καταναλωτές, κάτι που θα αποτελούσε αδειοδοτημένη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στον Νόμο Περί Δικαίου των Υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας και στον Νόμο για τους Πιστωτές και τους Διαμεσολαβητές της Δημοκρατίας της Εσθονίας, και απαιτεί άδεια.

Ως εκ τούτου, η Quanloop AS δεν χρειάζεται αδεία για να δέχεται χρήματα στον λογαριασμό των πελατών της, όπως επίσης η Quanloop Usaldusfond δεν χρειάζεται άδεια για να δανείζεται χρήματα από επενδυτές και να τα δανείζει σε νομικά πρόσωπα, όπως επίσης ούτε ο Επενδυτής χρειάζεται άδεια για να δανείζει χρήματα στην Quanloop Usaldusfond.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Κάποια από τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς. Τίποτα από όσα δημοσιεύει το Quanloop δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, ούτε θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα ή περιεχόμενο που δημοσιεύονται από το Quanloop για επενδυτικές δραστηριότητες. Το Quanloop συνιστά ανεπιφύλακτα να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη έρευνα ή/και να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία επενδύσεων πριν λάβετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση.