Νομική μορφή του Quanloop

Το Quanloop είναι ένα κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης (limited partnership fund), καταχωρημένο στην ΕΕ και διεπόμενο από τους κανόνες περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Limited Partnerships).

Το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης (Limited Partnership Fund, LPF) είναι ένας επενδυτικός φορέας σχεδιασμένος για ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου ή επενδύσεις σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, συχνά με σύνθετες τεχνικές κατασκευές χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνου. Η Bondkick διαθέτει κεφάλαια περιορισμένης ευθύνης δυνάμει του Νόμου περί επενδυτικών κεφαλαίων της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (Investment Funds Act) της Δημοκρατίας της Εσθονίας (μέλους της ΕΕ).

Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίου Quanloop πραγματοποιείται από τον απεριορίστως ευθυνόμενο εταίρο του, την εσθονική εταιρεία Quanloop Group OÜ, και εποπτεύεται από τον διαχειριστή κεφαλαίων Bondkick. Η Bondkick έχει εγγραφεί ως Διαχειριστής μικρών κεφαλαίων και διαθέτει την υπ’ αριθμ. FFA000250 άδεια λειτουργίας χρηματοπιστωτικού φορέα. Η Bondkick μπορεί να εκπροσωπεί το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης σε όλες τις συναλλαγές εντός της αρμοδιότητας που του έχει παραχωρηθεί δυνάμει της σύμβασης διαχείρισης, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας ή στη σύμβαση διαχείρισης. Η έναρξη και η λήξη της σύμβασης διαχείρισης θα αποφασίζεται από τους διοικούντες εταίρους περιορισμένης ευθύνης του κεφαλαίου με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των ψήφων, εκτός άλλως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Οι μονάδες κεφαλαίων του Quanloop δεν προσφέρονται για πώληση δημοσίως. Το 100% όλων των μονάδων του κεφαλαίου ανήκουν στον απεριορίστως ευθυνόμενο εταίρο, ο οποίος δεν σκοπεύει να προσφέρει τις μονάδες σε νέους εταίρους περιορισμένης ευθύνης. Αν αυτά τα σχέδια τροποποιηθούν, οι μονάδες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε επενδυτές που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις ή σε λιγότερα από 150 άτομα ανά Συμβαλλόμενο Κράτος, εκτός από επενδυτές που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις ή επενδυτές που αποκτούν τίτλους έναντι συνολικής αντιπαροχής τουλάχιστον 100.000 € ανά επενδυτή για κάθε ξεχωριστή προσφορά ή η προσφορά μεριδίων θα γίνεται με την ονομαστική αξία τουλάχιστον 100.000€ ανά μονάδα.

Μια μονάδα ενός κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης είναι ένα σύνολο εταιρικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με τις έννομες σχέσεις ανάμεσα στο κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης και τους εταίρους του. Κατά την εφαρμογή των επενδυτικών περιορισμών και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η απόκτηση μίας μονάδας κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης θα θεωρείται ότι ισούται με την απόκτηση μίας μονάδας ενός κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Quanloop, μία μονάδα του κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης Quanloop μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα και μπορούν να προσκληθούν νέοι εταίροι περιορισμένης ευθύνης. Ωστόσο, ο διαχειριστής του κεφαλαίου ενδέχεται να μην αλλάξει μέχρι το 2025, εκτός εάν ο σημερινός διαχειριστής, το Quanloop Group OÜ, αναλάβει το ίδιο αυτή την υποχρέωση.

Οι μονάδες κεφαλαίων του Quanloop ενδέχεται να μην προσφέρονται προς πώληση σε καμία δευτερογενή αγορά.

Οι εταίροι του κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης πραγματοποιούν τις εισφορές τους με βάση τους συμφωνημένους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό.

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο καταστατικό, οι εταίροι ενός κεφαλαίου περιορισμένης ευθύνης αποφασίζουν σχετικά με το ποσό και την πληρωμή των μεριδίων επί των κερδών που διανέμονται μετά το τέλος του οικονομικού έτους βάσει της εγκεκριμένης ετήσιας αναφοράς ή με βάση την ενοποιημένη έκθεση του ενοποιημένου ομίλου, εφόσον το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης ανήκει σε ενοποιημένο όμιλο.

Η εκταμίευση κερδών απαγορεύεται εάν, ως αποτέλεσμα αυτής, το κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης δεν θα ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Ένας εταίρος έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από ένα κεφάλαιο περιορισμένης ευθύνης και να ζητήσει εξαργύρωση της μονάδας μόνο υπό τους συμφωνημένους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Αυτό δεν αποκλείει ούτε περιορίζει το δικαίωμα κάποιου εταίρου να μεταβιβάσει την εταιρική μονάδα σύμφωνα με το καταστατικό.